Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.08.2015, 3

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 05.08.2015 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Sotsiaaltöö Keskus (edaspidi asutus) on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi amet) hallatav hoolekandeasutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Tallinna Sotsiaaltöö Keskus;
  2) inglise keeles Tallinn Social Work Centre;
  3) vene keeles Таллиннский Социальный Центр.

  (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse postiaadress on Kaupmehe tn 4, 10114 Tallinn.

  (4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Asutusel võib olla oma sümbol.

  (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) kvaliteediosakond;
  2) haldus- ja ennetavate sotsiaalteenuste osakond;
  3) resotsialiseerivate sotsiaalteenuste osakond.

§ 3.   Tegevusvaldkonnad ja ülesanded

  (1) Asutuse tegevusvaldkonnad on:
  1) toimetulekuraskuste ennetamine ja toimetulekuraskustes isikute resotsialiseerimine;
  2) toimetulekuraskustes isikutele osutatavate sotsiaalteenuste arendamine.

  (2) Tegevusvaldkondadest tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) asutuse klientide iseseisvat toimetulekut suurendavate või selle säilimist toetavate sotsiaalteenuste osutamine;
  2) sotsiaalteenuste arendamiseks rakendusuuringute korraldamine, uute töömeetodite ja sotsiaalteenuste väljatöötamine;
  3) elanike väärtushinnanguid kujundavate sotsiaaltöömaterjalide väljatöötamine ja levitamine, kampaaniate ja ürituste korraldamine.

  (3) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktides pandud ülesandeid.

  (4) Tegevusvaldkondadest tulenevalt on asutusel õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Asutus kasutab enda valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Ameti juhataja kinnitab asutuse eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekutest. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.

  (3) Direktor:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid asutuse ülesannete täitmiseks linna eelarves ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb asutuse nimel ja esindab seda ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu ning töö tasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab asutuse asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab asutusele saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Asutuse direktorit asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 määrus nr 63 „Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json