Teksti suurus:

Rapla Vallavalitsuse 15. veebruari 2016. a määruse nr 2 “Alu Lasteaeda-Algkooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.08.2017, 6

Rapla Vallavalitsuse 15. veebruari 2016. a määruse nr 2 “Alu Lasteaeda-Algkooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 07.08.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ paragrahvi 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ paragrahvi 2 lõike 1 ja Rapla Vallavolikogu 28. aprilli 2011. a otsuse nr 36 “Pädevuse delegeerimine“ punkti 1 alusel, arvestades Rapla Vallavolikogu 23. veebruari 2017. a otsust nr 10 “Kodila Põhikooli ja Alu Lasteaia-Algkooli ümberkorraldamine Alu Kooliks“.

§ 1.  Määruse muudatused

  Rapla Vallavalitsuse 15. veebruari 2016. a määruses nr 2 “Alu Lasteaeda-Algkooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
 1) määruse pealkiri muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: “Alu Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“;
 2) määruse § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad “Alu Lasteaeda-Algkooli“ sõnadega “Alu Kooli“.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse arvates 1. juulist 2017. a.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Toomet
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär