HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.08.2017, 21

Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine

Vastu võetud 09.08.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja erakooliseaduse § 222 lõike 1 ning Väike-Maarja Vallavolikogu 30.11.2016 määruse nr 22 “Küsimuste lahendamise delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Käesoleva määrusega reguleeritakse Väike-Maarja valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda ajavahemikul 01.09.2017 kuni 31.12.2019.

§ 2.   Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, kes tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.   Toetuse andmise tingimused

  Väike-Maarja valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
  1) erakool tegutseb Eesti Vabariigis
  2) tal on kehtiv tegevusluba;
  3) tal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
  4) õpilane õpib või alustab õppimist erakoolis käesoleva määruse kehtivuse ajal;
  5) õpilase elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Väike-Maarja vald;
  6) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik.

§ 4.   Toetuse andmine

  (1) Erakooli pidajale antakse õpilase kohta toetust kalendrikuu eest kuumäära alusel, kui on täidetud käesoleva määruse §-s 3 sätestatud tingimused.

  (2) Toetuse maksmise aluseks on erakooli pidaja poolt igakuiselt Väike-Maarja Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitatud arve, milles on arvesse võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õpilaste arv vastavas erakoolis iga kuu 10nda kuupäeva seisuga.

  (3) Erakooli toetus makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks tööpäevaks ülekandega erakooli pidaja pangakontole.

  (4) Kui pärast erakooli toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on vallavalitsusel õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

§ 5.   Toetuse määr

  1. septembrist 2017 kuni 31. augustini 2019 toetatakse erakooli pidajat tegevuskulude katmisel proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Väike-Maarja valla haldusterritooriumil, 25 % ulatuses erakooli asukoha munitsipaalkoolide õppekoha tegevuskulude keskmisest maksumusest, kuid mitte rohkem kui riiklikult kinnitatud õppekoha maksumus 2016. aastal.

§ 6.   Järelevalve

  Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Peeter Rahnik
jurist-nõunik

/otsingu_soovitused.json