Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni moodustamine ning komisjoni põhimääruse kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.08.2017, 27

Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni moodustamine ning komisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 09.08.2017 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punktide 1-3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõigete 1-5 alusel

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  Moodustada Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon maaomandi küsimuste lahendamiseks (edaspidi komisjon).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Komisjoni eesmärk on Tallinna linna haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse ostueesõigusega seotud küsimuste, avalikuks kasutamiseks või linna arenguks vajaliku maa omandamisega või selleks linnale asjaõiguste omandamisega, samuti linnamaa koormamisega ja võõrandamisega seotud küsimuste lahendamine.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

  (4) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Linnavaraamet.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad Tallinna linnavara ja elamumajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea ja Tallinna kommunaalmajanduse ja teede ehitamise valdkonda kureeriv abilinnapea ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Transpordiameti ja linna õigusteenistuse esindajad.

  (3) Komisjoni esimees on Tallinna kommunaalmajanduse ja teede ehitamise valdkonda kureeriv abilinnapea. Komisjoni aseesimees on Tallinna linnavara ja elamumajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea.

  (4) Komisjoni liige võib kirjaliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõpevad linnavalitsuse korralduse jõustumisel.

  (5) Komisjoni tehnilist tööd teeb Tallinna Linnavaraameti juhataja nimetatud komisjoni sekretär.

§ 4.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis.

  (2) Komisjoni koosoleku kokkukutsumise otsustab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees.

  (4) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees või aseesimees.

  (7) Kui komisjoniliige ei saa komisjoni koosolekul osaleda, teatab ta sellest komisjoni sekretärile enne koosoleku algust.

  (8) Komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse koosoleku toimumise aeg ja koht, koosolekul osalenud komisjoniliikmete ja kutsutud isikute nimed, koosoleku päevakorrapunktid, vastuvõetud otsused, otsuste põhjendused, hääletustulemused ning eriarvamused.

  (9) Koosoleku protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

  (10) Komisjoni otsused on linnavalitsuse õigusaktide vastuvõtmisel soovituslikud.

§ 5.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) kohaliku omavalitsuse ostueesõigusega seotud küsimuste lahendamine;
  2) avalikuks kasutamiseks või linna arenguks vajaliku maa omandamisega või selleks linnale asjaõiguste omandamisega seotud küsimuste lahendamine, sh tänavate kavandamise ja elamukvartalitele avalikult kasutatavatelt teedelt juurdepääsude tagamise, muu eraomandis oleva maa avalikuks kasutamiseks määramise ja detailplaneeringute või projektide koostamise menetluses sõlmitavate selleteemaliste kokkulepete ettevalmistamisega ja täitmisega seotud küsimuste, linnale üleantavate tee-, tänavavalgustuse- ja sadeveekanalisatsioonirajatiste nõuetele vastavuse hindamise, teemaa kinnisasjade omandamise küsimuste lahendamine;
  3) linnamaa koormamisega ja võõrandamisega seotud küsimuste lahendamine, sh detailplaneeringute ja projektide koostamise menetluses linnamaa võõrandamise ettepanekute läbivaatamine ja lahendamine.
  4) Linnavalitsusele ettepanekute tegemine maa või asjaõiguste omandamiseks, linnamaa koormamiseks asjaõigustega või linnamaa võõrandamiseks.

§ 6.   Komisjoni sekretär

  (1) Komisjoni sekretär:
  1) teatab komisjoni liikmetele ja teistele komisjoni koosolekule kutsutud isikutele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate dokumentidega üldjuhul hiljemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist;
  2) protokollib komisjoni koosolekuid ning korraldab protokollide säilimise ja nendest väljavõtete tegemise;
  3) täidab muid komisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 7.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json