Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Keila linna taksoveo kord

Väljaandja:Keila Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2012, 2

Keila linna taksoveo kord

Vastu võetud 20.11.2008 nr 11
jõustumine 01.02.2009

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Ühistranspordiseaduse § 5 lõike 1 punkti 2, § 24 lõike 3, § 537 lõike 4, majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a määruse nr 141 «Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri» § 2 lõike 5, § 15 lõike 6 ja lõike 9 alusel ning tulenevalt Keila Linnavolikogu 22. veebruari 2005. aasta otsuse nr 8 „Ühistranspordiseadusest tulenevate küsimuste otsustamise delegeerimine“ punktist 1.

§ 1.  Üldsätted ja mõisted

 (1) Käesoleva korra eesmärgiks on reguleerida kohaliku omavalitsuse pädevuse piires taksovedude korraldamist Keila linnas.

 (2) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) taksovedu – sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta sõiduautoga (taksoga);
 2) taksoveoluba – käesoleva korra kohaselt vedajale väljastatud dokument, mis tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu Keila linna haldusterritooriumil;
 3) sõidukikaart – taksoveoloa alusel väljastatav dokument, mis tõendab vedaja õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol;
 4) taksojuhi teenindajakaart (teenindajakaardi vormi näidis lisana) – sõitjale taksojuhi kohta informatsiooni andev dokument;
 5) taksojuhi ametikoolituse tunnistus – tunnistus, mille väljastab taksojuhile Eesti Riikliku Autoregistri Keskus;
 6) vedaja – taksoteenuse osutamiseks tegevusluba omav äriseadustikus nimetatud ja äriregistrisse kantud ettevõtja.

 (3) Taksoveoloa, sõidukikaardi ja taksojuhi teenindajakaardi väljastab Keila linna haldusterritooriumil vedajale Keila Linnavalitsus. Taksoveoloa vorm ja taksojuhi teenindajakaardi vorm on toodud käesoleva määruse lisades 1 ja 2.

 (4) Keila Linnavalitsus võib volitada taksoveoluba, sõidukikaarti ning taksojuhi teenindajakaarti välja andma struktuuriüksust või ametiisikut.

§ 2.  Taksoveoloa taotlejale esitatavad nõuded

  Taksoveoluba antakse vedajale, kes vastab järgnevatele nõuetele:
 1) vedajal peab olema hea majandusseisund ja hea maine vastavalt seaduses sätestatud nõuetele;
 2) vedaja registreeritud tegevusala peab olema ühistransporditeenuse osutamine või seda hõlmav muu tegevus transpordi valdkonnas;
 3) taksojuhil peab olema vähemalt kolmeaastane autojuhtimise staaž ja ta peab tundma taksovedu reguleerivaid seaduse sätteid ning olema võimeline suhtlema teenindatava sõitjaga eesti keeles.

§ 3.  Taksoveoloa taotlemine, väljastamine ja väljastamisest keeldumine

 (1) Taksoveoloa taotleja esitab loa andjale järgmised dokumendid:
 1) avaldus, milles on ära märgitud vedaja nimi, registrikood, ettevõtja või ettevõtte aadress, telefon;
 2) asutatava äriühingu asutamislepingu notariaalselt tõestatud ärakiri;
 3) Maksu- ja Tolliameti kohaliku asutuse tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta;
 4) taksojuhi isikut tõendav dokument, vastava kategooria autojuhi tunnistus;
 5) taksojuhi vormikohane tervisetõend;
 6) taksojuhi ametikoolituse tunnistus.

 (2) Taksoveoluba antakse esmakordselt kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui loa taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

 (3) Taksoveoloa andja annab taksoveoloa või teatab taksoveoloa taotlejale taksoveoloa andmise keeldumisest kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva korra § 3 lõikes 1 loetletud dokumentide esitamist.

 (4) Taksoveoloale märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, loa andja, loa number, loa andmise kuupäev, loa kehtimise aeg ning vedaja teeninduspiirkond.

 (5) Taksoveoloa andja keeldub loa andmisest, kui:
 1) loa taotleja on maksuvõlglane, kui tema suhtes on välja kuulutatud pankrot või kui ettevõtja eelmise taksoveoloa kehtetuks tunnistamise põhjus on õigusnormide rikkumine, millest ei ole möödunud kahte aastat;
 2) loa taotlemiseks on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

§ 4.  Sõidukikaardi taotlemine ja väljastamine

 (1) Sõidukikaart taksoveoks antakse välja sõiduki kohta:
 1) mis on valmistaja poolt ette nähtud sõitjate veoks ja vastab sõidukite tehnojärelevalve eeskirja nõuetele. Sõiduk peab olema kantud Eesti Riiklikku Autoregistrisse;
 2) mis vastab seaduses ja teistes õigusaktides toodud taksole esitatavatele nõuetele.

 (2) Sõidukikaardi taotleja esitab kaardi andjale järgmised dokumendid:
 1) kirjalik avaldus;
 2) taksoveoluba;
 3) taksomeetri adapteerimis- ja taatlemistunnistused;
 4) sõiduki registreerimistunnistus ja tehnoülevaatuse dokument;
 5) sõiduki kasutamise õigust tõendav dokument.

 (3) Sõidukikaart kehtib üksnes taksoveoloa kehtivuse ajal. Sõiduki rentimise korral ei kehti sõidukikaart kauem kui rendilepingu tähtaja lõpuni.

 (4) Sõidukikaardi andja annab sõidukikaardi või teatab kaardi taotlejale sõidukikaardi andmise keeldumisest kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul pärast kõikide vajalike dokumentide esitamist.

 (5) Sõidukikaardile märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, taksveoloa number, sõiduki mark, mudel, registreerimismärk ja istekohtade arv, sõiduki omaniku nimi, sõidukikaardi andja ning kaardi andmise kuupäev ja kehtimise aeg, samuti vedaja põhiline teeninduspiirkond.

§ 5.  Taksojuhi teenindajakaardi väljastamine

 (1) Taksojuhi teenindajakaardi saajaks on vedaja, kes on taksoveoloa omanik.

 (2) Teenindajakaart on kohustuslik igale taksoteenust osutavale taksojuhile.

 (3) Taksojuhi teenindajakaardi taotleja esitab teenindajakaardi andjale järgmised dokumendid:
 1) taksoveoloa;
 2) isikut tõendava dokumendi;
 3) isikute puhul, kes töötavad taksoveoloa omaniku juures töölepingu alusel tuleb esitada tööandja poolt kinnitatud väljavõte töölepingust;
 4) taksojuhi foto;
 5) vormikohane arstitõend;
 6) taksojuhi ametikoolituse tunnistuse;
 7) juhiloa.

 (4) Taksojuhi teenindajakaardi andja kontrollib taotleja poolt esitatud andmete õigsust ning väljastab taotlejale teenindajakaardi 15 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentide esitamist.

 (5) Taksojuhi teenindajakaardil peab olema taksojuhi foto ning teenindajakaardile märgitakse:
 1) teenindajakaardi number;
 2) taksojuhi ees- ja perekonnanimi;
 3) teeninduspiirkond;
 4) väljastaja rekvisiidid;
 5) vedaja ärinimi, telefon;
 6) taksoveoloa number ja kehtivus;
 7) teenindajakaardi väljaandmise aeg ja kehtivus.

 (6) Teenindajakaart peab asuma sõiduki armatuurlaua keskosas sõitjale nähtavas kohas.

 (7) Taksojuhi teenindajakaart kehtib üksnes taksoveoloa kehtivuse ajal. Isikute puhul, kes töötavad taksoveoloa omaniku juures töölepingu alusel, lõpeb teenindajakaardi kehtivus töölepingu lõppemisega. Taksoveoloa omanik, kes on ühtlasi tööandja, peab teavitama teenindajakaardi andjat taksojuhtidega töölepingu lõpetamisest ning tagastama teenindajakaardi 5 tööpäeva jooksul arvates töölepingu lõppemisest.

 (8) Kaotatud või rikutud teenindajakaardi korral väljastatakse vedajale kaardi dublikaat. Uuele teenindajakaardile tehakse märge «Dublikaat».

§ 6.  Taksona kasutatavale sõidukile (edaspidi Sõiduk) esitatavad nõuded

 (1) Sõidukil peavad olema alljärgnevad taksotunnused:
 1) sõiduki katusel sisevalgustusega plafoon, mille esiküljel on ainult sõna TAKSO minimaalse tähemärgi kõrgusega 4 cm;
 2) Mõõteseaduse nõuete kohaselt metroloogilise kontrolli läbinud mootorsõidukiga kohandatud taksomeeter ning sellele taksomeetrile sobiv printer;
 3) hinnakiri.

 (2) Sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks. Sõidukil peab olema vähemalt viis istekohta ning vähemalt neli ust, v.a mahtuniversaalid.

 (3) Sõiduk peab olema ilma nähtavate avariiliste vigastusteta, värvikahjustusteta, roostekahjustusteta ja komplektne.

 (4) Sõiduk peab olema puhas nii seest kui väljast. Sõiduki puhtuse hindamisel arvestatakse sõiduki väljanägemist tervikuna, aga samuti salongi ja pagasiruumi puhtust. Salong peab sisustuselt vastama antud mudelile, olema puhas, istmed plekkideta, vigastusteta ja deformatsioonita.

 (5) Sõiduki kere värvus peab vastama sõiduki registreerimistunnistuses märgitule.

 (6) Sõiduk peab olema varustatud ABS piduritega ja turvapatjadega.

§ 7.  Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kehtivuse peatamine ning nende kehtetuks tunnistamine

 (1) Taksoveoloa andja võib loa omanikule teha puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse või ta võib taksoveoloa, teenindajakaardi ja sõidukikaardi kindlaksmääratud ajaks peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
 1) loa omanik ei vasta enam käesoleva korra § 2 sätestatud nõuetele või
 2) loa omaniku tegevuses ilmnevad käesoleva korra § 3 lõikes 5 nimetatud asjaolud.

 (2) Taksoveoloa andja võib loa tunnistada kehtetuks või seda mitte väljastada, kui taksoveoloa või teenindajakaardi omanikku on karistatud aasta jooksul toime pandud järgnevate väärtegude eest:
 1) taksoveo korra rikkumine;
 2) sõiduki juhtimine joobeseisundis;
 3) inimohvrite või kehavigastustega lõppenud liiklusõnnetuse põhjustamine;
 4) aasta jooksul vähemalt kahel korral muud liiklemise või teenindamisega seotud õigusrikkumised.

 (3) Takso sõidukikaardi andja võib sõidukikaardi tunnistada kehtetuks või seda mitte uuendada, kui:
 1) sõiduk ei vasta taksole esitatavatele nõuetele;
 2) taksomeetrisse sisestatud tariifid ei vasta hinnakirjas eksponeeritule.

 (4) Taksoveoloa, teenindajakaardi ja sõidukikaardi võib tunnistada kehtetuks ka nende
omaniku enda taotlusel.

 (5) Kui taksoveoloa, teenindajakaardi või sõidukikaardi kehtivus on peatatud või kui taksoveoluba, teenindajakaart või sõidukikaart on tunnistatud kehtetuks, tuleb dokument selle andjale viie tööpäeva jooksul tagastada.

§ 8.  Taksojuhi kohustused ja kontrolli korraldamine

 (1) Taksojuht on kohustatud:
 1) panema takso armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale taksole väljastatud sõidukikaardi või selle koopia ja esitama nõudmisel selle originaali kontrollimisõigusega ametiisikule;
 2) panema takso armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale selgelt loetava ja arusaadava hinnakirja, mis vastab taksomeetri kohandamise tunnistusele;
 3) teenindamise algul lülitama sisse taksomeetri ja taksoteenuse kasutajale andma taksomeetri printeril trükitud kviitungi;
 4) klientide teenindamisel täitma käesoleva korra § 6 taksojuhile ja sõidukile esitatud nõudeid.

 (2) Sõidukikaardi andjal on õigus kontrollida enne taksole sõidukikaardi väljastamist sõiduki vastavust taksole esitatavatele nõuetele.

 (3) Taksoveoloa andjal on õigus loa kehtivusaja jooksul vajaduse korral kontrollida loa omaniku vastavust käesoleva korra nõuetele. Taksoveoloa omanikud peavad sellist kontrolli võimaldama.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 1. veebruaril 2009.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (3) Isik, kes käesoleva määruse vastuvõtmise hetkel omab kehtivat Keila Linnavalitsuse poolt väljastatud taksoveoluba, on kohustatud Sõiduki käesoleva määruse § 6 lõikes 6 sätestatud nõuetega vastavusse viima ning esitama sellekohase kirjaliku info Keila Linnavalitsusele hiljemalt 31.detsembriks 2009.
(Keila LV m 05.02.2009 nr 2 jõust. 10.02.2009, rakend. 01.02.2009)

Lisa1 

Lisa2