Teksti suurus:

Kolimistoetuse maksmise kord

Kolimistoetuse maksmise kord - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2012, 15

  Kolimistoetuse maksmise kord

  Vastu võetud 26.01.2007 nr 38
  jõustumine 01.02.2007

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  24.11.201001.01.2011

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 p 1 alusel.

  § 1.  Kolimistoetuse maksmise kord (edaspidi kord) reguleerib Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse alusel omandireformi õigustatud subjektile tagastatud eluruumi üürnikule tema ümberasumisel kolimistoetuse maksmist Viljandi linnas.

  § 2.  Kolimistoetus on ühekordne toetus, mida makstakse sotsiaaltoetusena tagastatud eluruumi üürnikule (edaspidi taotleja) koos perega ümberkolimisel tekkinud kulude osaliseks kompenseerimiseks tema avalduse alusel.

  § 3.  Kolimistoetuse suurus on 640 (kuussada nelikümmend) eurot taotleja kohta.
  [Muudetud Viljandi Linnavolikogu 24.11.2010 määrusega nr 49 - jõust. 01.01.2011]

  § 4.  Kolimistoetust makstakse taotlejale, kes kasutab Viljandi linnas asuvat tagastatud eluruumi õiguslikul alusel, kelle kasutamisõigus sellele eluruumile tekkis enne eluruumi tagastamist õigustatud subjektile ja kes asub tagastatud eluruumist ümber pärast 01. jaanuari 2007.

  § 5.  Kolimistoetust makstakse taotlejale, kes on omandireformi õigustatud subjektile tagastatud eluruumi üürnikuna võetud arvele eluruumi taotlevate isikute andmekogus. Vastav taotlus tuleb esitada Viljandi Linnavalitsusele kolme kuu jooksul, peale Riiklikus Rahvastikuregistris elukohaandmete muutmist.

  § 6.  Kolimistoetust makstakse järgmistel tingimustel:

   (1) Viljandi linnas asuvat tagastatud eluruumi kasutati õiguslikul alusel ja kasutusõigus sellele eluruumile tekkis enne eluruumi tagastamist õigustatud subjektile;

   (2) tagastatud eluruumist asutakse ümber pärast 01. jaanuari 2007;

   (3) ümberasumise tulemusena vabastatakse omandireformi õigustatud subjektile tagastatud eluruum ja leibkonna elukoha andmed Riiklikus rahvastikuregistris on muudetud.

  § 7.  Kolimistoetust ei maksta, kui tagastatud eluruumist asutakse ümber Viljandi linna omandis olevasse eluruumi.

  § 8.  Taotlus kolimistoetuse saamiseks esitatakse Viljandi Linnavalitsusele. Taotluse vaatab läbi Viljandi Linnavalitsuse juures tegutsev korterikomisjon, kelle ettepanekul teeb otsuse Viljandi Linnavalitsus.

  § 9.  Taotluse esitamisel esindaja kaudu lisatakse taotlusele volikiri ja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.

  § 10.  Taotluses peavad olema:

   (1) andmed kolimistoetuse taotleja kohta: isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress ja olemasolul kontakttelefon;

   (2) tagastatud eluruumi aadress;

   (3) arvelduskonto number ja panga nimi, kuhu kolimistoetus üle kantakse.

  § 11.  Kolimistoetuse maksmise otsuse tegemiseks võidakse nõuda täiendavaid dokumente.

  § 12.  Kolimistoetus makstakse välja taotluses märgitud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist Viljandi Linnavalitsuse istungil.

  § 13.  Linnaeelarves kolimistoetuseks eraldatud raha kasutamise kohta peab arvestust Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalamet.

  § 14.  Määrus jõustub 01.02.2007.