KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2012, 17

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 18.09.2002 nr 19

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra ja hulkuvate koerte ja kasside suhtes rakendatavad abinõud Tartu valla haldusterritooriumil.

§ 2.  Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

§ 3.  Koerte ja kasside pidamisel tuleb lähtuda headest tavadest, loomakaitseseadusest (RT I 2000, 40, 252), veterinaarkorralduse seadusest (RT I 1999, 58, 608), loomatauditõrjeseadusest ja käesolevast eeskirjast.

2. peatükk Kasutatud mõistete seletused 

§ 4.   Eeskirjas kasutatakse mõisteid nende harilikus tähenduses ning alljärgnevalt:

 (1) omanik - koera või kassi omanik või isik, kes on asunud looma tegelikult pidama (toidab, ravitseb või annab ulualust jne) sealhulgas ka isik, kes on asunud hoolitsema (toitma, ravitsema või andma ulualust jne) hulkuva looma eest;

 (2) hulkuv koer või kass - omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu või omaniku puudumise tõttu järelevalveta jäänud koer või kass.

3. peatükk Üldised nõuded koerte ja kasside pidamisel 

§ 5.   Üldiste nõuete eesmärk on sätestada kasside ja koerte pidamise viisid, mille järgimisel ei tekitaks loom inimesele kahju ega muutuks keskkond loomale ohtlikuks.

§ 6.   Kassi ja koera on lubatud pidada eluruumis, muus hoones, elamu teenindusmaaks oleval või ka muul tarastatud maa-alal, kusjuures maa-ala peab olema piiratud nii, et loom omal tahtel sealt välja ei pääseks. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või loomadele kallaletungimise võimalus.

§ 7.   Korterelamutes võib pidada kuni kahte looma (koera või kassi) korteri kohta.

§ 8.   Korterelamutes on koera või kassi pidamine lubatud ainult trepikotta kuuluvate korterivaldajate ja omanike kirjalikul nõusolekul.

§ 9.   Omanik peab tagama, et koer või kass ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikku.

§ 10.   Omanik kannab täielikku vastutust koera või kassi poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhud kui looma kasutatakse kuriteo tõkestamiseks.

§ 11.   Omanik on kohustatud laskma koera või kassi marutaudi vastu vaktsineerida ning pädeva ametiisiku nõudmisel esitama koera või kassi vaktsineerimist tõendava dokumendi.

§ 12.   Inimest või teist kodulooma hammustanud koer või kass tuleb eraldada kõigist inimestest ja teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.

§ 13.   Koera või kassi pidamisel on keelatud looma vigastamine, piinamine või abitusse seisundisse jätmine.

4. peatükk Koera või kassi omanikul on keelatud 

§ 14.   Viia koera või kassi üldkasutatava asutuse ruumi (kauplus, lasteasutus jms.) või üldkasutatavale maa-alale (supelrand, spordi- ja laste mänguväljak jms.) ilma ruumi või maa-ala valdaja loata, välja arvatud pimeda juhtkoer ja teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel.

§ 15.   Lasta koeral või kassil reostada üldkasutatavat koridori trepikoda, treppi, hoovi, tänavat ja muud avalikku või üldkasutatavat kohta. Kui koer või kass on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud reostuse kohe likvideerima.

5. peatükk Hulkuvad koerad ja kassid 

§ 16.   Järelevalveta koer või kass loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad püüdmisele ja vajadusel hävitamisele.

§ 17.   Järelevalveta koera või kassi hävitamine ei vabasta omanikku vastutusest.

§ 18.   Hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, vajadusel hoidmist ja hävitamist korraldab vallavalitsuse ametnik, arvestades käesolevate eeskirjade ja loomakaitseseaduse sätteid.

6. peatükk Erinõuded koeraomanikule 

§ 19.   Koeraomanik peab oma koera varustama kaelarihmaga, mille külge on kinnitatud plaat omaniku nime ja telefoninumbri või aadressiga.

§ 20.   Koera tohib viia avalikku kohta rihma, keti jms otsas ja vajadusel suukorviga, välja arvatud pimedate juhtkoerad ja töötavad teenistuskoerad, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.

§ 21.   Koera on lubatud rihmata või ketita välja lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks vastavatel riigi või Tartu valla haldusaktidega sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud platsil, elamutest ja avalikest teedest eemalasuval maa-alal, kui sellega ei ohustata kaaskodanikku ja teist looma.

§ 22.   Koeraomanik peab paigaldama oma territooriumi sissepääsule hoiatuse koera olemasolust ja kindlustama ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu territooriumile

§ 23.   Koeraomanik peab hoidma koera vähemalt 1m kaugusel avalikust teest

§ 24.   Hüvitama kõik hulkuva koera püüdmise, transpordi ja koerte varjupaigas pidamisega seotud kulutused.

§ 25.   Koera, kes on väljunud omaniku kontrolli alt ja sellest tulenev oht ähvardab inimese või looma elu või tervist ning kui seda ohtu pole võimalik kõrvaldada, võib kohapeal hukata.

7. peatükk Vastutus käesoleva eeskirja rikkumise eest 

§ 26.   Eeskirja rikkumisel kannab eeskirja rikkuja vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 66³ kehtestatud alusel

Üllar Loks
Vallavolikogu esimees