Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Tartu valla heakorraeeskiri

Tartu valla heakorraeeskiri - sisukord
Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2012, 19

Tartu valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 26.01.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 alusel ning kooskõlas looduskaitseseaduse § 45, teeseaduse § 2, § 3, § 7, § 14, § 25 lg 1, 3 ja 7 ning ehitusseaduse § 29 lg 1 p 4.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab heakorra nõuded Tartu vallas.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile isikutele, kes viibivad ja/või tegutsevad Tartu valla territooriumil ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Tartu valla jäätmehoolduseeskirjaga, Tartu valla puude raie-eeskirjaga, Tartu valla üldplaneeringuga ja Tartu valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisted järgmises tähenduses:
  1) omanik – isik, kellele kuulub kinnistatud maatükk. Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud ka omaniku poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja. Samuti on omanikuks hoonestusõiguse alusel kasutataval maal hoonestusõigust omav isik, ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal ehitise omanik;
  2) kinnistu – kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus;
  3) avalik koht – üldkasutatav territoorium või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud või piiritletud territoorium, ehitis või selle osa;
  4) puhastusala – kinnistuga piirnev ala, mis ulatub kinnistu piirist ja selle laiuselt avalikult kasutatava teeni. Tartu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) võib määrata ka teise puhastusala arvestades konkreetse kinnistu asendit;
  5) jalgtee ja jalgrattatee – on tee, mis on ehitatud või kohandatud kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka jalgratturite või ainult jalgratturite liiklemiseks;
  6) avalikult kasutatav tee – riigimaantee, kohalik tee, üldiseks või kohalikuks liiklemiseks ettenähtud avalikult kasutatav eratee ja muu rajatis teeseaduse § 2 mõistes;
  7) heakorratööd – tolmu, liiva, jäätmete, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, puude ja põõsaste maha raiumine või okste kärpimine ning mahalangenud puulehtede jms. koristamine;
  8) eriolukord – ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine;
  9) grafiti – omaniku loata hoonele või rajatisele kantud kritseldused, joonistused ja/või joonised;
  10) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad, mis oma välimusega riivab ümbruskonna esteetilist väljanägemist või rikub ümbruskonna puhtust ja heakorda;
  11) tuleohtlik aeg – metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust;
  12) tuleohtlik ala – metsa ja muu taimestikuga (kuluhein, tuleohtlik põõsastiku, poolpõõsastik) kaetud ala ning turbapinnasega ala;
  13) rajatis – käesolevas eeskirjas mõistetakse rajatist ehitusseaduse tähenduses;
  14) ehitis – käesolevas eeskirjas mõistetakse ehitist ehitusseaduses määratletud hoone mõiste tähenduses;
  15) avalik lõke – on avaliku ürituse käigus süüdatav lõke;
  16) loomapidamishoone – hoone mis on ehitatud põllumajandusloomade- või lindude pidamiseks;
  17) tehnorajatis – on maapõue või maapinnale paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk, gaasijuhe jne;
  18) tiheasustusala – aleviku ja/või küla selgelt piiritletava hoonestusega olemasolev või planeeritav territooriumi osa;
  19) hajaasustusala – ala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteisest kaugel või ehitised puuduvad;
  20) kaasomand – kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand.;
  21) müügikoht – käesoleva eeskirja tähenduses kauplus, kiosk, paviljon, haagis, lett jmt. ning toitlustusasutus.

2. peatükk Heakorranõuded 

§ 3.   Avaliku koha heakorrastamine

  Vallavalitsuse kohustus on tagada :
  1) kohalike teede, jalgteede ja jalgrattateede, väljakute, parkide, tunnelite, haljasalade, ühissõidukite peatuste ootekodade ja muude üldkasutatavate territooriumite korrashoid ning teehoiutööde läbiviimine, sõlmides selleks vastavaid lepinguid, tehes ettekirjutusi ja määrates kohustusi, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest või käesolevast eeskirjast;
  2) juurdepääsu ja korrasoleku kindlustamine avalikus kohas asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele.

§ 4.   Kinnistu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) hoidma korras hoone konstruktsiooni ja sinna juurde kuuluvad elemendid, st konstruktsioonielemendid peavad olema terved ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektiga;
  3) teostama heakorratöid kinnistuga külgnevatel puhastusaladel;
  4) tõrjuma lume ja libeduse ning koristama jäätmed puhastusala sisse jäävalt avalikult kasutatavalt jalg- ja jalgratta teelt hiljemalt kella 7.00 hommikul;
  5) regulaarselt puhastama ja hoidma korras sadeveekraavid ning truubid kui eelnimetatud jäävad tema puhastusala või kinnistu piiresse;
  6) tegema umbrohutõrjet, niitma muru, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist või puude maha raiumist, mis ulatuvad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke või piiravad nähtavust avalikult kasutataval teel, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust. Puude raieks ja okste kärpimiseks tiheasustusalal peab kinnistu omanik taotlema raieloa vastavalt Tartu valla puude raie-eeskirjale;
  7) kindlustama oma kinnistul asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu
  8) tagama jäätmete regulaarse äraveo, sõlmides selle kohta jäätmeveolepingu ning nõudmisel esitama jäätmeveolepingu või maksedokumendi pädevale isikule;
  9) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise. Omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;
  10) kõrvaldama ehitiselt varisemisohtliku lume, jääpurikad, kivid, plaadid jms. Lammutama lagunenud (varisemisohtlik)ehitised või rajatised, samuti ehitusloata ehitatud ehitised või rajatised vallavalitsuse ettekirjutusel selleks määratud ajaks;
  11) hoidma korras erateed (teostama talvisel ajal lume- ja libedusetõrjet) tagamaks juurdepääsu operatiivteenistusele;
  12) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva kinnistu heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja/või kinnistule;
  13) hoidma tahket kütust (puit, kivisüsi jmt), ehitusmaterjali jmt korralikult ladustatult ainult kinnistu piires tagapool ehitusjoont.

§ 5.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja jäätmete ning tolmu kandumist avalikult kasutatavale teele või jalgteele ja jalgrattateele ning naaberkinnistule;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine avaliku kohta on lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel ja omaniku nõusolekul;
  4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud avaliku koha objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.

§ 6.   Tehnorajatise omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnorajatise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnorajatise;
  2) hoidma tehnorajatise seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnorajatise kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes teepinnas.

§ 7.   Müügikoha pidamisega tegelevate isikute kohustused

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) hoidma pidevalt müügi- ja toitlustuskoha ümbruse puhtana;
  2) paigaldama müügi- ja toitlustuskoha juurde vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja organiseerima nende tühjendamise.

§ 8.   Põllumajandusloomade ja -lindude pidaja kohustused

  Põllumajandusloomade ja -lindude pidaja on kohustatud:
  1) tagama loomapidamis- või linnupidamishoonete vastavuse sanitaarnõuetele, hoonete ümbrus peab olema korrastatud ja söödad korralikult ladustatud;
  2) ehitama väetiste hoiukohad selliselt, et oleks välditud kemikaalide sattumine veekogudesse ja põhjavette;
  3) vältima keskkonnareostust ja kohe komposteerima tekkiva sõnniku või rajama selleks keskkonna nõuetele vastava hoidla;
  4) hoidma loomad väljaspool loomapidamiskohta alati kinni;
  5) rakendama kõiki abinõusid vältimaks loomade sattumist väljapoole aedikuid;
  6) koheselt koristama avalikult kasutatavale teele sattunud pori, sõnniku, jäätmed jms.

§ 9.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada üldkasutatavat territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida jäätmeid, suitsukonisid, päevalilleseemeneid jms, määrida, kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, jalgteele ja jalgrattateele, ühissõiduki peatuse ootekojale, tunnelile, rajatisele vms või paigaldada neile kuulutusi ja/või teateid või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahuti, lillevaas, pink, valgusti vms);
  3) kahjustada avaliku koha murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada või hävitada puid ja põõsaid. Rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid avalikku kohta ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta, rajada ehitisi või rajatisi (piirdeaiad, tarad jms)avalikult kasutava teega piirnevale alale ilma vallavalitsuse nõusolekuta;
  4) raiuda puid või kärpida oksi ilma raieloata tiheasustusalal;
  5) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalal selle haljasala omaniku loata;
  6) parkida romusõidukit avalikult kasutataval teel või muul üldkasutataval territooriumil või kinnistu avalikult kasutatava tee poolse õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks kaasomandis oleval kinnistul peab olema kõigi omanike luba;
  7) lasta olme- või heitvett sadeveekraavi või kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sadeveekraavi paigutamine/sulgemine torusse ilma vee-ettevõtja kooskõlastuseta või kinniajamine on keelatud;
  8) kasutada avalikku teed põllumajandusloomade ja -lindude liikumiseks;
  9) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas;
  10) lükata lund avalikult kasutatavale teele;
  11) kloppida riideid ja vaipu korterelamu rõdul ja aknal, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  12) telkida ja/või ööbida avalikus kohas või muus selleks mitteettenähtud kohas;
  13) omavoliliselt paigaldata teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  14) grafiti tegemine.

3. peatükk Tuleohutusnõuded heakorra tagamiseks 

§ 10.   Paragrahvi pealkiri

  (1) Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu taimestikuga kaetud alal keelatud:
  1) kulu põletamine;
  2) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms. põletamine;
  3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;
  4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
  5) raiejäätmete põletamine;
  6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

  (2) Omanik on kohustatud õigusaktide alusel metsade sulgemisel tuleohtlikul ajal tõkestama inimeste viibimise metsas.

§ 11.   Ohutusnõuded lõkke tegemisel

  (1) Lõkke tegemisel tuleb tagada ohutu vahemaa ehitisteni ja metsani. Lõket tohib teha ehitistest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast vähemalt 30 meetri kaugusel.

  (2) Põlevat lõket ei tohi mitte mingil juhul jätta järelevalveta. Käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid (tulekustuti, ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad). Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks hoolikalt kustutada.

  (3) Tahkel kütusel töötav teisaldatav šašlõki- või grillahi või muu samalaadne seadis ning kala-või lihatoodete suitsuahi peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb kütusel täielikult ära põleda lasta või põlemisjäägid veega kustutada.

  (4) Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (lubatud tuule tugevus kuni 1,5 m/s) ja suunda. Lõkkease ümbritseda mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi). Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega.

  (5) Lõkke tegemisel on oluline jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ega liiklust.

  (6) Avaliku lõkke tegemiseks peab selle kooskõlastama vallavalitsuse ja päästeametiga. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel.

4. peatükk Heakord mulla- ja kaevetöödel 

§ 12.   Nõuded mulla- ja kaevetööde tegemisel

Mulla- ja kaevetöid võib teha ainult vallavalitsuse või omaniku loal seadusandluses kehtestatud korras.

§ 13.   Nõuded mulla- ja kaevetööde lõpetamisel

Pärast mulla- või kaevetööde lõpetamist on tööde teostaja kohustatud taastama avaliku koha ja/või avalikult kasutatava tee endise seisundi vastavalt aastaaja võimalustele vallavalitsuse poolt kehtestatud tähtajaks.

5. peatükk Heakord Tartu valla kalmistutel 

§ 14.   Tartu valla territooriumil asuvad kalmistud

  (1) Äksi alevikus asuv Äksi kalmistu on määratud avalikuks kasutamiseks ja heakorra kalmistul tagab vallavalitsus.

  (2) Lähte alevikus Lähte Kiriku kinnistul asuv kalmistu on eraomandis ja heakorra kalmistul tagab kinnistu omanik.

§ 15.   Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon

  Kalmistu kohta peab vallavalitsus järgmist dokumentatsiooni:
  1) kalmistu plaan, millele on kantud ja nummerdatud hauaplatsid ja hauad;
  2) hauaregister;
  3) matmiste žurnaal.

§ 16.   Kalmistul olev vajalik inventar ja informatsioon

  Kalmistul peab olema:
  1) matmiseks ja hauaplatside korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  2) teadetetahvel kalmistuvahi tööaja ja kalmistul toimuvate ürituste informatsiooniga.

§ 17.   Järelvale kalmistu ja hauaplatside korrashoiule

Sisu teksti vaikimisi tekst Kalmistu ja hauaplatside korrashoidu jälgib kalmistuvaht, kelle õigused ja kohustused järelvalve teostamise osas määratakse kindlaks käesoleva eeskirjaga.

§ 18.   Hauaplatsi kasutusaja lõpetamine

Vallavalitsusel on õigus hauaplatsi kasutusaeg lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud pikemat aega hooldamata. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutamisõigus.

§ 19.   Hauakivide ja hauarajatiste ajutine eemaldamine

Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul ja kalmistuvahi kooskõlastusel.

§ 20.   Kulude hüvitamine matmise käigus tekitatud kahjude osas

Hauaplatsi omanik korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjud kokkuleppel kalmistuvahi ja/või kahjukannatajaga.

§ 21.   Hauaplatside korrashoid

Hauaplatsi omanik on kohustatud hoidma hauaplatsi ja sellega piirnevad kalmistul asuvad teeosad kuni tee telgjooneni heakorrastatuna ja puhtana.

§ 22.   Hauatähiste ja rajatiste omandi määramine

Hauaplatsi omaniku paigaldatud hauatähised ja rajatised on tema omand.

§ 23.   Kalmistuvahi kohustused

  Kalmistuvaht on kohustatud:
  1) hoidma üldkasutatava territooriumi korras ja puhtana;
  2) nõudma hauaplatside omanikelt käesoleva eeskirja täitmist.

§ 24.   Kalmistul keelatud tegevused

  Kalmistul on keelatud:
  1) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning kalmistu üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
  2) omavoliliste hauarajatiste püstitamine ja ümbertegemine;
  3) haljastuse rikkumine;
  4) suusatada, kelgutada või sõita jalgrattaga;
  5) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistuvahi loata;
  6) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
  7) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
  8) jäätmete mahapanek selleks mitteettenähtud kohtadesse.

6. peatükk Teate ja/või kuulutuste paigaldamine 

§ 25.   Teate ja/või kuulutuste paigaldamine

  (1) Teate ja/või kuulutusi võib paigaldada selleks vallavalitsuse poolt paigaldatud teadetetahvlitele.

  (2) Vallavalitsus avaldab teadetetahvlite asukoha ja täpse nimekirja vallaajalehes.

  (3) Teate ja/või kuulutuse sisu peab vastama heale tavale ja ei tohi olla vastuolus moraali ja kõlbluse normidega.

§ 26.   Teate ja/või kuulutuste eemaldamine

  (1) Teate ja/või kuulutus tuleb selle panijal eemaldada hiljemalt nädala jooksul peale teates ja/või kuulutuses saabunud tähtaega.

  (2) Teade ja/või kuulutus tuleb selle panijal eemaldada ka siis kui teade ja/või kuulutus on määrdunud ja muutunud loetamatuks, rebenenud ja muutunud seepärast arusaamatuks või on teade ja/või kuulutus kahjustatud muul viisil, mis on muutnud teate ja/või kuulutuses olnud informatsiooni arusaamatuks.

  (3) Kui kuulutuse panija ei täida käesoleva paragrahvi lõikeid 1,2 või kuulutus on vastuolus käesoleva määruse paragrahvi 25 lõikega 3 võib vallavalitsus kuulutuse ise eemaldada.

7. peatükk Vastutus 

§ 27.   Vastutus eeskirja rikkumise eest

Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 28.   Väärtegude menetlejad

Eeskirja alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 lg-tes 2 ja 3 nimetatud isikud.

§ 29.   Järelevalve teostajad

Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad keskkonnainspektsioon, politseiprefektuur ja vallavalitsus vastavalt oma pädevusele.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 30.   Kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 29.04.2009. a määrus nr 8 “Tartu valla heakorraeeskiri”.

§ 31.   Määruse jõustumine ja vaidlustamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  (2) Käesoleva määruse peale võib esitada vaide Tartu Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse avalikustamise päevast.

§ 32.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse § 4 lg 1 p 12 ei kehti ehitus- ja remonditöö tegemise korral.

  (2) Käesoleva määruse §-d 15–24 ei kehti Lähte Kiriku kinnistul asuva kalmistu osas.

Üllar Loks
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json