HaridusKool

Teksti suurus:

Sillaotsa Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2013, 2

Sillaotsa Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Vastu võetud 24.09.2010 nr 14
RT IV, 20.06.2012, 2
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2013RT IV, 12.09.2013, 115.09.2013

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 73 lõike 1 alusel
[RT IV, 12.09.2013, 1 - jõust. 15.09.2013]

1. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD 

§ 1.   Kooli hoolekogu mõiste

  Sillaotsa Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, lasteaia laste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

§ 2.   Hoolekogu koosseis

  (1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavolikogu esindaja, õppenõukogu esindaja, pedagoogilise nõukogu esindaja, 5 kooli õpilaste vanemate ja 5 lasteaia laste vanemate esindajat ja kuni 2 vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat. Kui on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.
[RT IV, 12.09.2013, 1 - jõust. 15.09.2013]

  (2) Õpilaste vanemate ja lasteaia laste vanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate üldkoosolekul kolmeks aastaks.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate õpilaste vanemate ja lasteaia laste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 3.   Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

§ 4.   Vallavolikogu esindaja

  Vallavolikogu esindaja nimetatakse hoolekogusse volikogu otsusega.

§ 5.   Õpetajate esindajate valimine

  (1) Õpetajate esindajate valimised toimuvad õppenõukogu koosolekul ja lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolekul.

  (2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt ja pedagoogilise nõukogu liikmete poolt. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev pedagoog. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

  (3) Esindaja valimine toimub hääletamise teel.

  (4) Enim hääli saanud kandidaat osutub valituks hoolekogusse.

§ 6.   Lastevanemate esindajate valimine

  (1) Lastevanemate esindajate valimine toimub lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

  (2) ) Kooli direktor avaldab lastevanemate üldkoosoleku kohta teate vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist kooli veebilehel. Klassijuhatajad teatavad üldkoosoleku toimumisest õpilaste ja lasteaia õpetajad lastevanemate kaudu. Teatatakse üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (3) Lastevanemate üldkoosolekut juhatab kooli direktor.

  (4) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles lastevanemate poolt.

  (5) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad lastevanemad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

  (6) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.

  (7) Lastevanemate poolt esitatud ja enim hääli saanud kandidaadid osutuvad valituks hoolekogusse.

  (8) Lastevanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 7.   Vilistlaste esindaja ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja valimine.

  (1) Kooli vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult. võivad valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (2) Kooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk on kooli toetamine, võib valida hoolekogusse esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (3) Kooli organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht ja kooli tegevust toetava organisatsiooni esindaja esitavad kooli direktorile kirjalikult esindajate andmed.

§ 8.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Kooli direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus.

  (2) Vallavalitsus moodustab hoolekogu kooli direktori poolt esitatud taotluse ning volikogu otsuse alusel.

  (3) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimiseks korraldatakse esimesel hoolekogu koosolekul valimised.

§ 9.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Vallavolikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni.

  (2) Lastevanemate esindaja volitused lõpevad ennetähtaegselt lapse kooli õpilaste või lasteaia rühma nimekirjast väljaarvamisel.

  (3) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

  (4) Lastevanemate esindaja lahkumise korral asendab teda kuni valimisteni asendusliige, kes valitakse lastevanemate üldkoosolekul.

  (5) Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel või volituste lõppemisel esitab kooli direktor vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

  (6) Muudatused hoolekogu koosseisus kinnitab vallavalitsus kooli direktori taotluse alusel.

2. peatükk HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD 

§ 10.   Tegutsemise alused

  Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kooli põhimäärusest ja käesolevast korrast.

§ 11.   Ülesanded

  (1) Hoolekogu ülesanded on:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna loomiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi;
  7) vajadusel teeb ettepaneku vallavalitsusele lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra;
  8) kinnitab õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra.

  (2) Hoolekogu pädevusse kuulub arvamuse esitamine järgmiste õppe- ja kasvatustöö aluseks olevate dokumentide kohta:
  1) õppekava ja selle muudatused;
  2) kooli vastuvõtu tingimused ja kord;
  3) arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord;
  4) arengukava ja selle muutmine;
  5) kooli kodukord ja selle muudatused;
  6) sisehindamise aruanne.

  (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (4) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 12.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu;
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 13.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (4) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (5) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (6) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (7) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (8) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (10) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad.

  (11) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega. Hoolekogu protokollid avalikustatakse kooli kodulehel.

§ 14.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 15.   Otsusega mittenõustumine

  (1) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostav ametnik on kohustatud vastama lõikes 1 nimetatud avaldusele kümne tööpäeva jooksul arvates selle saamisest.

§ 16.   Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json