HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Narva Lasteaia Pingviin põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2015, 9

Narva Lasteaia Pingviin põhimäärus

Vastu võetud 04.09.2015 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Narva Linnavolikogu 29.06.2000 määrusega nr 36/16 kinnitatud Narva linna põhimääruse punkti nr 10.2.2 alapunkti 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Narva Lasteaed Pingviin (edaspidi - lasteasutus).

§ 2.   Lasteasutuse asukoht

  (1) Lasteasutus on registreeritud aadressil Mõisa tänav 1A, Narva, Ida-Virumaa.

  (2) Asutusel on kaks ehitist, mis asuvad aadressil: Mõisa tänav 1A ja Mõisa tänav 6, Narva, Ida-Virumaa.

§ 3.   Lasteasutuse liik

  Lasteasutuse liik on lasteaed.

§ 4.   Lasteasutuse õiguslik seisund

  (1) Lasteasutus on Narva linna haridusasutus, mille kõrgemalseisev ametiasutus on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.

  (2) Lasteasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigus- ja haldusaktidest.

§ 5.   Struktuur

  (1) Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad.

  (2) Lasteasutuses on erirühmad: kehapuudega laste rühmad, tasandusrühmad, arendusrühmad, liitpuudega laste rühmad.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 6.   Lasteasutuse õppekava

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (3) Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava.

§ 7.   Lasteasutuse õppekeel

  Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse keel on vene keel. Laste eesti keele õpet
alustatakse kolmeaastaselt.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 8.   Lapsed

  (1) Laste lasteasutusse vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse linnavalitsuse kehtestatud korrast.

  (2) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 9.   Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival aial lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
  5) saada pedagoogidelt nõu ning soovitusi lapse kasvatamiseks.

§ 10.   Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) teavitama õpetajat või lasteasutuse direktorit lapse puudumisest;
  4) katma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud Narva Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kehtestatud määras ja korras.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Personali õigused

  Personalil on õigus:
  1) täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses ja lasteasutuses sätestatud tingimustele;
  2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  3) esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

§ 12.   Personali kohustused

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb
vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste
lasteasutuse töötajatega.

  (2) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise
eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

  (3) Laste elu ja tervise kaitse kindlustamiseks on personal kohustatud täitma selleks kehtestatud nõudeid ning aitama kaasa lastele tervisliku ja turvalise keskkonna loomisel.

  (4) Personal on kohustatud andma teavet Narva Linnavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteasutuses mittekäivate lastevanemaid nende soovi korral õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (7) Personali tööülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteasutuse põhimääruse ning töösisekorraeeskirja, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadusega ning pedagoogide teenistust reguleerivate muude õigusaktidega.

5. peatükk DIREKTORI JA HOOLEKOGU PÄDEVUS 

§ 13.   Direktor

  (1) Lasteasutuse tööd juhib direktor, kes koordineerib ja korraldab lasteasutuse eesmärkide ja ülesannete täitmist vastavalt käesolevate põhimäärusele.

  (2) Direktor kannab vastutust lasteasutuse üldseisundi, arengu ning rahaliste õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (4) Direktoril on õigusteha lasteasutuse kasuks tehinguid ulatuses, milles see on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.

  (5) Lasteasutuse direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Direktoril on õigus esindada lasteasutust kõigis asutustes ja organisatsioonides.

  (6) Lasteasutuse direktor:
  1) tagab lasteasutuse tulemuslikku tööd ning kodukorrast kinnipidamist;
  2) juhib lasteasutuse õppe -ja kasvatustegevust;
  3) korraldab ja juhib lasteasutuse finants-majanduslikku tegevust ning vastutab selle õigsuse eest;
  4) sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid, mis on vajalikud lasteasutuse takistamatu tegevuse tagamiseks;
  5) omab tööandja õigusi, sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepinguid lasteasutuse personaliga;
  6) määrab lasteasutuse personali koosseisu;
  7) organiseerib pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmist ja atesteerimist;
  8) juhatab lasteasutuse pedagoogilist nõukogu;
  9) koostab lasteasutuse eelarveprojekti ning tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise;
  10) annab aru Narva Linna Kultuuriosakonnale ja lasteasutuse hoolekogule;
  11) kinnitab lasteasutuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja lasteasutuse personali ametijuhendid.

  (7) Direktori äraolekul asendab teda õppealajuhataja, viimase äraolekul Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja poolt käskkirjaga määratud töötaja.

§ 14.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe -ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks käsutamiseks;
  3) teeb direktorile ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi seaduste või linnavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

6. peatükk HOOLEKOGU LIKMETE VALIMISE KORD JA VOLITUSTE KESTUS 

§ 15.   Hoolekogu koosseis

  (1) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

  (2) Direktor esitab hoolekogu koosseisu kõrgemalseisvale ametiasutusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (3) Hoolekogu koosseisu kinnitab Narva Linnavalitsus korraldusega.

§ 16.   Hoolekogu liikmete valimise kord

  (1) Linna esindajat määrab Narva Linnavalitsus.

  (2) Õpetajate esindajat valib lasteasutuse pedagoogiline nõukogu.

  (3) Rühma vanemate esindajat valib rühma vanemate koosolek.

§ 17.   Hoolekogu liikmete volituse kestus

  Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

7. peatükk LASTEASUTUSE PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 18.   Lasteasutuse põhimääruse muutmine või täiendamine

  Lasteasutuse põhimääruse muutmise või täiendamise õigus on lapsevanematel hoolekogu kaudu, lasteasutuse töötajatel pedagoogilise nõukogu kaudu ning Narva Linnavalitsusel.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määrus nr 210 „Narva Lasteaia Pingviin põhimäärus”.

  (2) Määrus jõustub 15. septembril 2015.a.

Eduard East
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json