HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Raikküla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2017, 24

Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 30.08.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 lausel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Raikküla valla Kabala Lasteaia-Põhikooli lasteaiarühmadesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Arvestuse pidamine

  (1) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt lahkumise kohta peab kooli direktor.

  (2) Laste arvestuse õigsuse eest vastutab direktor.

  (3) Laste arvamine lasteaia nimekirja ning sealt väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 3.   Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks täidab lapse seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) hiljemalt 15. augustiks vormikohase avalduse.

  (2) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

  (3) Lapse lasteaeda registreerimisel informeerib lapsevanem vajadusel direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

§ 4.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapsi võetakse lasteaeda alates 1,5 eluaastast.

  (2) Lasteaedadesse vastuvõtmine toimub järjekorra alusel.

  (3) Pärast Raikküla vallas alaliselt elavate laste, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Raikküla vald, vastuvõtmist võib vabade kohtade olemasolul võtta lasteaedadesse lapsi väljastpoolt Raikküla valda.

  (4) Lapsevanemale on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on vabu kohti.

  (5) Vabade kohtade puudumisel võib lapsevanem jääda lasteaeda kohataotlejate nimekirja.

§ 5.   Vastuvõtmise avalduse rahuldamata jätmine

  (1) Vastuvõtmise avaldus jäetakse vabade kohtade puudumisel rahuldamata, kui lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Raikküla vald.

  (2) Vastuvõtmise avalduse rahuldamata jätmisest teavitatakse lapsevanemat kirjalikult (lapsevanema nõusolekul e-posti teel).

§ 6.   Vanema kohustus lapse lasteaiast lahkumisel

  Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub lapsevanem Kabala Lasteaia-Põhikooli põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta. Lapsevanemat informeeritakse ka tasumisele kuuluvates maksetest ning nende tasumise korrast.

§ 7.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Direktor teatab lapsevanemale koha eraldamisest. Lasteaia koha kokkulepitud tähtajaks mittetäitmisel ning vanema poolt sellest teatamata jätmisel antakse koht järgmisele järjekorras olevale lapsele.

  (2) Direktor komplekteerib rühmad hiljemalt jooksva aasta 25. augustiks ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

  (3) Vabade kohtade olemasolul võib direktor võtta lapsi vastu kogu jooksva aasta kestel ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) jooksvalt.

§ 8.   Lapsevanema kohustus lapse lasteaiast lahkumisel

  (1) Lapse lasteaiast lahkumisel esitab lapsevanem direktorile vastava avalduse.

  (2) Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toidukulu ja lapsevanema poolt kaetava osa lapse lasteaiast lahkumise päevani.

§ 9.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Direktori käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja kui:
  1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
  2) lapsevanem ei ole tasunud lapse eest toidukulu ja/või lapsevanema poolt kaetavat osa kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest ega ole teavitanud direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
  3) koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning pole taotlenud koolikohustuse täitmise edasilükkamist;
  4) lapsevanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda.

  (2) Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesoleva korra alusel.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse jõustumisel tunnistada kehtetuks Raikküla Vallavalitsuse 10.12.2012 määrus nr 5 „Raikküla valla lasteaeda laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord”

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Määrust rakendatakse alates 15. augustist 2017.

Anne Leht
Vallavanem

Ülle Sale
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json