Teksti suurus:

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2017, 57

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 30.08.2017 nr 54

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 101, § 543, Rõuge Vallavolikogu 27.12.2016 otsusega nr 79 „Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine“ kinnitatud Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu punkti 10.3 alusel ning tulenevalt vajadusest kajastada ühinemislepingus KOKS §-ga 543 kooskõlas olevad ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid
Rõuge Vallavolikogu
o t s u s t a b:

1. Muuta Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu punkti 10.3 ja sõnastada see alljärgnevalt:
10.3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega võib ametnikule või töötajale maksta volikogu otsusega ametist vabastamisel hüvitist või preemiat pikaajalise ja eeskujuliku teenistus- või tööülesannete täitmise eest lähtuvalt staažist:
10.3.1. Staažiga 2–8 aastat kuni 3 kuu ametipalga ulatuses
10.3.2. Staažiga üle 8 aasta kuni 6 kuu ametipalga ulatuses

2. Otsus jõustub teatavakstegemisel.

3. Otsuse peale võib esitada vaide Rõuge Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtaegadel ja korras või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Karel Saarna
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json