KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2018, 2

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 30.08.2018 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, loomakaitseseaduse § 5 lõike 3, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 ja § 12 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi lemmikloom) pidamise nõuded Viru-Nigula valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Lisaks käesolevale eeskirjale on loomapidaja kohustatud järgima loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses, Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002 määruses nr 130 “Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” ning põllumajandusministri 24. juuli 2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ ja muudes õigusaktides sätestatut.

§ 2.   Mõistete kasutamine

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomapidaja – isik, kellele kuulub lemmikloom või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi- või muu selletaolise õigussuhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse lemmikloom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sh kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones (ka korteris) või rajatises loom asub, kui lemmiklooma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  2) hulkuv lemmikloom – loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi või märgistamata lemmikloom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  3) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus või tegevusetus;
  5) avalik koht – iga territoorium, ehitis või ruum, mis on mõeldud üldiseks kasutamiseks või mis on üldkasutatav – tänav, väljak, tee, park, haljasala, staadion, mänguväljak, hoov, ühissõiduk jms;
  6) varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

§ 3.   Lemmiklooma pidamine

  (1) Lemmiklooma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimeste või teiste loomade ründamise võimalus.

  (2) Lemmiklooma pidamine ei tohi häirida ega ohustada teisi kaaskodanikke, nende vara või teisi loomi. Loomapidaja kannab vastutust looma poolt tekitatud kahju eest.

  (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lemmikloomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima nii avalikku korda kui ka korteriomanike poolt kehtestatud korda.

  (4) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (5) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, jätta abitusse seisundisse, tekitada valu, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

§ 4.   Lemmikloomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Lemmikloomade ühissõidukis vedamisel tuleb kinni pidada vastavas sõidukis kehtivatest eeskirjadest, kusjuures tuleb tagada kaassõitjate ohutus.

  (2) Koera on lubatud jalutusrihmata välja lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks vastavate riigi või Viru-Nigula valla õigusaktidega sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks õppeplatsil või selleks spetsiaalselt rajatud platsil, elamukvartalist ja autoteest eemalasuval maa-alal, kui sellega ei ohustata kaaskodanikke ja teisi loomi.

  (3) Inimest või teist lemmiklooma hammustanud koer tuleb eraldada kõigist inimestest ja teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.

  (4) Koera tohib jätta pähe pandud suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta mõistlikuks ajaks (mitte kauem kui pool tundi), mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama lemmikloomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
  2) vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile koera olemasolust teatava hoiatussildiga, kusjuures peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse;
  3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada lemmiklooma ärajooksmise ja inimeste või teiste loomade ründamise võimalus;
  4) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama lemmiklooma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu territooriumil;
  5) lemmiklooma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimise, teatades looma kadumisest ka varjupaigale ja/või vallavalitsusele;
  6) teavitama koheselt tervisekaitse- ja veterinaarasutust inimest hammustanud loomast või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast);
  7) laskma marutaudi vastu vaktsineerida 2-3 (kahe kuni kolme) kuu vanuse lemmiklooma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtaegadel.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada lemmikloomal reostada avalikku kohta, sealhulgas hoonete (ka korterelamute) ühiskasutuses olevaid ruume. Reostamise korral on loomapidaja kohustatud selle koheselt koristama;
  2) ujutada või pesta lemmiklooma supelrandades ja avalikult kasutatavates supelkohtades ja veesilmades;
  3) lubada lemmikloomal ilma järelevalveta viibida avalikus kohas - spordiväljakutel, laste mänguväljakutel, kalmistutel;
  4) viibida lemmikloomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  5) viibida avalikus kohas nakkusohtlikult haige lemmikloomaga.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 sätestatud nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 6.   Lemmikloomade märgistamine ja registreerimine

  (1) Kõik lemmikloomad peavad kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi.

  (2) Kõik Viru-Nigula valla haldusterritooriumil peetavad lemmikloomad peavad olema registreeritud www.llr.ee/E-teenindus lemmikloomaregistris, mis on ühendatud kohalike omavalitsuste lemmikloomade registriga (LLR).

  (3) Loomaomanik on kohustatud tagama lemmiklooma märgistamise veterinaararsti poolt 10 (kümne) päeva jooksul arvates päevast, kui loom sai 3 (kolme) kuuseks. Omandatud täiskasvanud lemmikloom tuleb märgistada 10 (kümne) päeva jooksul arvates omandamise päevast.

  (4) Looma võib registrisse kanda veterinaararst, kes teostas märgistamise. Lemmiklooma märgistamisega seotud kulud tasub loomapidaja. Registrisse võib kande teha ka loomaomanik ise läbi riigiportaali ( www.llr.ee/E-teenindus ), logides sisse ID-kaardiga. Loomaomanik pääseb ligi registris olevatele oma looma andmetele, saab vaadata ja teha vajadusel parandusi.

  (5) Lemmiklooma märgistamisel esitab omanik looma vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararstil kohustus loom kohapeal vaktsineerida.

  (6) Lemmiklooma registreerimiseks esitab omanik järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoni number;
  2) lemmiklooma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus.

  (7) Lemmiklooma registreering kestab 20 aastat, mille järel kanne kustutatakse.

  (8) Looma kadumisest või surmast peab omanik teavitama lemmikloomaregistri pidajat või tegema ise vastava registri paranduse.

§ 7.   Hulkuv lemmikloom

  (1) Järelevalveta jäetud ning hulkuvate lemmikloomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning lemmikloomade hukkamist korraldab Viru-Nigula vallavalitsus, tellides vastavat teenust asjakohaselt asutuselt.

  (2) Kui hulkuv lemmikloom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik koheselt loomapidajale tagastada, tuleb lemmikloom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varjupaika).

  (3) Kinnipüütud lemmikloomi hoitakse varjupaigas üldjuhul 14 (neliteist) päeva. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik lemmiklooma omanikku kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse läbi looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

  (4) Omanikuga lemmiklooma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja. Ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud lemmiklooma omanik on kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma märgistamise ja registreerimise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus lemmikloomast loobuda ei vabasta teda kulude kandmise kohustusest.

  (5) Hulkuvate lemmikloomade toitmist ning pidamist korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil reguleeritakse eelkõige antud eeskirjaga ja korterelamu kodukorraga. Hulkuva looma söötja peab koristama looma söötmisest tekkiva reostuse ning vältima hulkuva looma pääsu laste mängu- või õppepaiga, spordiväljakute, kaupluse ja toitlustuskoha lähedusse.

  (6) Hulkuva lemmiklooma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva eeskirjaga loomapidajale pandud kohustused.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud vallavalitsusele või varjupaigale hulkuvast loomast.

§ 8.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel
rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
  1) Aseri Vallavolikogu 17.10.2002 määrus nr 49 „Aseri valla heakorra ning koerte ja kasside pidamise eeskirjade kinnitamine“;
  2) Viru-Nigula Vallavolikogu 12.12.2002 määrus nr 2 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“;
  3) Kunda Linnavolikogu 09.05.2011 määrus nr 5 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Kunda linnas“;
  4) Kunda Linnavolikogu 12.09.2011 määrus nr 8 „Kunda linna lemmikloomade registri põhimäärus“.

§ 10.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json