Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määruse nr 9 „Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.09.2019, 7

Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määruse nr 9 „Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas“ muutmine

Vastu võetud 29.08.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 42, sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel.
Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Teha Narva Linnavolikogu 19.04.2018 määruses nr 9 „Eluruumi kohandamise toetuse määramise kord Narva linnas“ (edaspidi määrus) järgmised muudatused:

 
  1) Määruse § 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Hüvitamisele kuuluvad käesoleva määruse §-s 4 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud. Kulud hüvitatakse vastavalt sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (edaspidi sotsiaalkaitseministri määrus) lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindadele, mis sisaldavad konkreetse kohandamisega seotud järgmisi ehituslikke kulusid:
1) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
2) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
3) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
4) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
5) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
6) sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.“.

  2) Määruse § 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Sotsiaalkaitseministri määruse lisas 1 toodud hüvitatavate ühikute piirmäärade alusel toetuse saamiseks tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine.“.
  3) Määruse § 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Kohandustööde teostamisel, mis ei ole sotsiaalkaitseministri määruse lisas 1 nimetatud, sealhulgas ka ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamine, ekspertiisi tegemise kulud ning projektijuhtimise ja ehituse omanikujärelevalve kulud, makstakse toetust tegelike kulude alusel.“.
  4) Määruse Lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.
  5) Välja jätta määruse rakendussättest § 10 lõike 2.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json