HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Järvakandi valla lasteaeda Pesamuna vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 12

Järvakandi valla lasteaeda Pesamuna vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.04.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 15 lõike 4 ja Järvakandi
Vallavolikogu 29.09.2010 määruse nr 12 „Järvakandi valla lasteaia põhimääruse kehtestamine“ paragrahvi 15 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Järvakandi valla lasteaeda Pesamuna (edaspidi lasteaed), kui koolieelsesse lasteasutusse, laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

§ 2.  Arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor (edaspidi direktor) lasteaia vastuvõtuavalduste registris.

§ 3.  Lapsevanema õigused

  Lapsevanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteaiast informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteaias, vanema poolt kaetava osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteaia tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 4.  Direktori kohustused

  Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda ning informeerib vanemaid lasteaiatasu määradest ja nende tasumise korrast.

2. peatükk Laste lasteaeda vastuvõtmine 

§ 5.  Lapse vastuvõtmine

  Lasteaeda võetakse vastu teeninduspiirkonnas alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda vastu lapsi ka väljastpoolt Järvakandi valla lasteaia teeninduspiirkonda. Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteaeda vastu võtta kogu õppeaasta kestel.

§ 6.  Lapsevanema avaldus

  Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse, kuhu on märgitud, mis kuupäevast vanem lapsele kohta soovib ning lapse esmakordsel vastuvõtul lasteaeda perearsti tõendi. Direktor sõlmib vanemaga lasteaiakoha kasutamise lepingu.

§ 7.  Lasteaia järjekord

  Vanemate poolt esitatud kirjalikud avaldused registreerib direktor saabumise järjekorras lasteaia vastuvõtuavalduste registris. Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia järjekorda vanema avaldusel märgitud tähtajani. Juhul, kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteaeda toonud, võtab direktor vanemaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteaiakoha vajadus. Kui vanem loobub lasteaiakohast, saab selle järjekorras olev järgmine laps.

§ 8.  Järjekorra rakendamine

  Lasteaiakoha vabanemisel täidetakse see järjekorra alusel kahe nädala jooksul. Koha vabanemisest teavitab direktor avalduse esitanud vanemat telefoni või e-posti teel.

§ 9.  Rühmade komplekteerimine

  Direktor komplekteerib lasteaia rühmad igal aastal hiljemalt 30. juuniks. Lasteaeda vastu võetud lapse andmed sisestatakse riiklikusse andmekogusse ning rühmade nimekirjad kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul.

§ 10.  Sõimerühma uue lapse vastuvõtmine

  Sõimerühma tulevate uute laste vanematega võtab direktor ühendust maikuu jooksul, seejärel võtavad ka sõimerühma Õpetajad iga vanemaga ühendust, et leppida kokku kõige sobilikum lapse lasteaeda harjutamise aeg augustis või septembris.

3. peatükk Laste lasteaiast väljaarvamine 

§ 11.  Väljaarvamine lapsevanema algatusel

  Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse.

§ 12.  Väljaarvamise vormistamine

  Laps arvatakse lasteaiast välja vanema avalduse alusel direktori käskkirjaga.

§ 13.  Lapsevanema kohustused

  Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma lapse kohalkäidud päevade eest toiduraha, osalustasu ning õppevahendite tasu kogu kuu maksumäära ulatuses.

§ 14.  Lasteaiast kooli

  Kooliminejad lapsed:
 1) arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirjaga maikuu viimase tööpäeva kuupäevaga;
 2) võivad vanema kirjaliku soovi alusel lasteaia nimekirjas olla kuni lasteaia personali kollektiivpuhkusele minekuni, erandkorras ka kuni 31.augustini.

§ 15.  Väljaarvamine lasteaia direktori algatusel

  Direktor võib lapse lasteaiast välja arvata:
 1) kui lasteaiatasu ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist:
 2) kui laps on lasteaiast järjepidevalt, ilma mõjuva põhjuseta, puudunud vähemalt kaks kuud.

§ 16.  Kohustuste tasumise tähtajad

  Lapse lasteaiast väljaarvamisest käesoleva korra paragrahvis 15 sätestatud juhul teavitab direktor vanemat ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlga ei ole tähtajaks tasutud on direktoril õigus laps lasteaia nimekirjast välja arvata.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 9.12.2006 määrus nr 33 „Järvakandi valla lasteaeda Pesamuna vastuvõtu ja väljaarvamise kord". Järvakandi Vallavalitsuse 19.08.2008 määrus nr 13 “Järvakandi valla lasteaeda Pesamuna vastuvõtu ja väljaarvamise korra muutmine" ja Järvakandi Vallavalitsuse 8.04.2009 määrus nr 11 „Järvakandi valla lasteaeda Pesamuna vastuvõtu ja väljaarvamise korra muutmine".

§ 18.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. maist 2012 a.

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär