Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Aseri Vabaajakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Aseri Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 59

Aseri Vabaajakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2012 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Vabaajakeskuse nimi

  Asutuse täielik nimetus on Aseri Vabaajakeskus (edaspidi vabaajakeskus).

§ 2.  Vabaajakeskuse aadress

  Vabaajakeskus asub aadressil Kesktänav 22, Aseri 43401, Aseri vald, Ida-Virumaa

§ 3.  Vabaajakeskuse õiguslik seisund

 (1) Vabaajakeskus on Aseri Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt hallatav asutus.

 (2) Vabaajakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Aseri valla (edaspidi vald) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat, eelarve ja sümboolika

 (1) Vabaajakeskusel on oma nimega pitsat.

 (2) Vabaajakeskusel on oma eelarve, mille kinnitab Aseri Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) vallaeelarve koosseisus.

 (3) Vabaajakeskusel on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk VABAAJAKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.  Tegevuse eesmärgid

 (1) Vabaajakeskuse tegevuse eesmärgid on:
 1) pakkuda Aseri valla elanikele mitmekülgset sporditeenust, luua tingimused ja võimalused tegelemiseks tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga;
 2) inimeste tervise tugevdamine ning mitmekülgsete kehaliste arenguvõimaluste pakkumine;
 3) vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine;
 4) koostöö piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega;
 5) sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine;
 6) kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine.

 (2) Vabaajakeskuse tegevus on suunatud eelkõige valla elanikele.

§ 6.  Vabaajakeskuse ülesanded

  Vabaajakeskuse ülesanded on:
 1) tervisespordi, võistlusspordi ja kehalise kasvatuse edendamiseks ning vaba aja sisustamiseks mitmesuguste ürituste korraldamine;
 2) koostöö tegemine teiste spordi-, kultuuri- ja haridusasutustega ning ettevõtjatega;
 3) vabaajakeskuse ruumide ja staadioni kasutamise võimaldamine eelkõige kehakultuuri ja spordi tarbeks vastavalt hooaja ürituste plaanile;
 4) eelkõige valla elanike teenindamine;
 5) treeninglaagrite korraldamise võimaldamine;
 6) valla spordielu kajastavate trükiste, fotode, auhindade jms kogumine, säilitamine ja külastajatele eksponeerimine;
 7) hallatava vara korrashoidmine, parandamine ja säilitamine;
 8) vabaajakeskuse kasutajatele tasuliste teenuste osutamine vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud hinnakirjale;
 9) muude õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. peatükk VABAAJAKESKUSE TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 7.  Vabaajakeskuse juhataja

 (1) Vabaajakeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja.

 (2) Juhataja ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

 (3) Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (4) Juhataja äraolekul täidab tema kohuseid juhataja poolt kinnitatud kohusetäitja.

§ 8.  Vabaajakeskuse juhataja ülesanded

 (1) Juhataja vastutab oma pädevuse piires vabaajakeskuses läbiviidavate tegevuste, vabaajakeskuse üldseisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Ülesannete täitmiseks juhataja:
 1) esindab valda tsiviilõiguslikes suhetes tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks kehtivate õigusaktide alusel;
 2) esindab valda, kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut tööandjana ning sõlmib, muudab ja lõpetab vabaajakeskuse töötajatega töölepingud;
 3) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 4) vastutab vabaajakeskuse asjaajamise, arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest;
 5) koostab eelarve projekti ja esitab selle valla pearaamatupidajale;
 6) tagab eelarve täitmise;
 7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 8) kinnitab töökorralduse reeglid ja muud vabaajakeskuse sisesed eeskirjad ning teeb need teatavaks;
 9) taotleb vahendeid sihtasutustest ja fondidest;
 10) kinnitab iga aasta septembris hooaja treeningute ja ürituste ajakava;
 11) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
 12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid vabaajakeskuse ja valla spordialase töö paremaks korraldamiseks;
 13) komplekteerib ja korraldab võistkondade osalemise maakondlikel ja üleriigilistel võistlustel;
 14) täidab ja lahendab teisi talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 9.  Struktuur ja töökorraldus

 (1) Vabaajakeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest, kelle koosseisu kinnitab vallavolikogu.

 (2) Vabaajakeskuse töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vabaajakeskuse juhataja.

 (3) Vabaajakeskuse kasutamise korraldus, klientide õigused ja kohustused kehtestatakse vabaajakeskuse kodukorras, mille avalikustamise tagab vabaajakeskuse juhataja.

 (4) Vabaajakeskuse poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavolikogu.

 (5) Vabaajakeskuse lahtioleku aja kehtestab vallavalitsus.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.  Vabaajakeskuse eelarve ja finantstegevuse korraldamine

 (1) Vabaajakeskuse eelarve tulu moodustavad eraldised valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt.

 (2) Vabaajakeskusel on õigus osutada tema kasutuses oleva varaga tasulisi teenuseid.

 (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab juhataja ettepanekul vallavolikogu.

 (4) Vabaajakeskuse raamatupidamist korraldab valla raamatupidamine.

§ 11.  Vabaajakeskuse vara

 (1) Vabaajakeskuse kasutuses oleva vara moodustavad talle vallavara valitsemise korra alusel otstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hoone, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Vabaajakeskuse kasutuses olev vara on valla omand.

 (3) Vabaajakeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra järgi.

§ 12.  Aruandlus

  Vabaajakeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 13.  Järelevalve

 (1) Teenistuslikku järelevalvet vabaajakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Vabaajakeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihtpärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelvalveorgani määratud tähtajaks.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.  Vabaajakeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Vabaajakeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitamine, avalikustamine ja muutmine

 (1) Vabaajakeskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

 (2) Vabaajakeskuse põhimäärus avalikustatakse valla veebilehel www.aserivv.ee.

 (3) Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 5. juuli 2000 määrus nr 13 “Aseri Spordihoone põhimääruse kinnitamine”, 3. detsembri 2003 määrus nr 21 “Aseri Vallavolikogu 5. juuli 2000 määruse nr 13 "Aseri Spordihoone põhimääruse kinnitamine" muutmine, 28. jaanuari 2004 määruse nr 28 “Aseri Spordihoone nimetuse ja põhimääruse muutmine”.

§ 16.  Määruse jõustumine.

  Määrus jõustub 2. oktoobril 2012.

Riho Kutsar
Vallavolikogu esimees