Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Hellamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 63

Hellamaa Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.11.2010 nr 30

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri määruse „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 12 lg 1 ning Muhu Vallavolikogu 19.11.2010. a. määruse nr 29 „Hellamaa Raamatukogu põhimäärus“ § 2 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev eeskiri reguleerib Hellamaa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse, sh lugejateeninduse korralduse, lugejate õigused, kohustused ja vastutuse ning sisekorra nõuded.

§ 2.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogu põhiteenuseks on teavikute (teavik – infokandja, näit. trükis, CD jne) kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta. Teavikute kojulaenutus on teaviku kasutamine väljaspool raamatukogu ruume.

  (2) Kohapeal teavikute või avaliku internetipunkti kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

  (3) Raamatukogu eriteenuste (printimine, paljundus, skanneerimine) eest tasumise korra kehtestab Muhu Vallavalitsus.

  (4) Kojulaenutatud teaviku tagastamistähtaja ületamise eest viivise maksmise, väljaspool Muhu valda rahvastiku registrisse kantud inimestelt teaviku laenutamisel tagatisraha maksmise nõude kehtestamise õigus on Muhu Vallavalitsusel, juhul kui seda vajalikuks peetakse.

  (5) Raamatukogus puuduolevad teavikud tellitakse lugeja soovil raamatukogudevahelise laenutuse teel teistest suurematest Eesti raamatukogudest.

  (6) Raamatukogudevaheline laenutus toimub kultuuriministri määrusega kehtestatud raamatukogudevahelise laenutuse juhendi alusel.

  (7) Raamatukogudevahelise laenutuse teel tellitud teavikute laenutamisega seotud postikulud tasub tellija.

  (8) Esitatud päringutele vastab raamatukogutöötaja kohe, etteteatud eriti mahukate ja aeganõudvate päringute korral kahe tööpäeva jooksul.

  (9) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab juhataja õigustes raamatukogutöötaja.

§ 3.   Lugejate registreerimine

  (1) Enne lugejaks registreerimist tutvustatakse tulevasele lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja. Lugejakaardile allkirja andmisega tõendab lugeja, et on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest.

  (2) Lugejaks käesoleva kasutuseeskirja mõistes on raamatukogu registreeritud kasutaja.

  (3) Lugejaks registreerimine toimub ID-kaardi, passi, õpilaspileti või muu foto ja isikukoodiga varustatud isikut tõendava dokumendi alusel.

  (4) Lugejakaardi vormistamine annab lugejale kojulaenutuse õiguse.

  (5) Lugeja registreeritakse raamatukogus lugejate registreerimisvihikusse, kuhu kantakse tema isiku- ja kontaktandmed.

  (6) Lugeja on kohustatud teatama oma isiku- või kontaktandmete muutumisest

  (7) Koolieelikuid registreeritaks lugejaks lapsevanema nõusolekul.

  (8) Piiratud teovõimega isikuid registreeritakse lugejaks eestkostja nõusolekul.

  (9) Iga kalendriaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine. Lugejat, kes ei ole tähtaegselt laenutatud teavikuid tagastanud, ümber ei registreerita.

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Teavikuid laenutatakse koju 21 kalendripäevaks.

  (2) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib lugeja soovil järjestikku pikendada kuni kolm korda, seda ainult juhul, kui teaviku saamiseks pole teised lugejad soovi avaldanud.

  (3) Koolide õppeprogrammides klassivälise kirjanduse nimekirjas olevate teavikute ja ka eriti nõutud uudiskirjanduse tagastamise tähtaega ei pikendata.

  (4) Perioodiliste väljaannete uusimaid eksemplare laenutatakse koju raamatukogu tööpäeva viimase pooltunni jooksul tingimusel, et lugeja kohustub need kõik raamatukokku tagastama raamatukogu järgmise tööpäeva esimese pooltunni jooksul. Kohustuse mittetäitmisel on raamatukogu töötajal õigus peatada sellele lugejale nimetatud teenuse osutamine kuni üheks kuuks.

  (5) Raamatukogu piirab mõnede teatmeteoste, sh entsüklopeediate kojulaenutust.

  (6) Lugeja peab raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku saamisel tuleb veenduda selle korrasolekus ja rikkumisest peab teatama töötajale.

  (7) Kaotatud või rikutud teavik tuleb lugejal asendada uue eksemplariga või teavikuga, mille raamatukogutöötaja on sisult tunnistanud samaväärseks.

  (8) Kaotatud või rikutud teaviku väärtuse võib raamatukogule hüvitada ka rahas. Raamatukogu võib nõuda teaviku hinna väljamaksmist kuni kümnekordses suuruses. Hüvitise konkreetse suuruse määrab raamatukoguhoidja. Hüvitis registreeritakse maksja allkirjaga.

  (9) Alaealiste ja piiratud teovõimega isikute poolt tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja.

  (10) Raamatukogu võib lugejalt, kes eirab kojulaenutuse tingimusi, meeldetuletustes hoolimata teavikuid ei tagasta, aastaks ära võtta kojulaenutuse õiguse või teha seda kuni lugejapoolse võlgnevuse likvideerimiseni.

  (11) Kui lugeja poolt soovitud teavik on hetkel teisele lugejale välja laenutatud, pannakse lugeja laenutamise järjekorda ja teaviku saabumisest teatatakse lugejale.

  (12) Reserveeritud teavikule peab lugeja viie tööpäeva jooksul järele tulema.

§ 5.   Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine

  AIP-i kasutamine toimub kehtiva Hellamaa Raamatukogu avaliku internetipunkti eeskirja alusel, mis on kinnitatud Muhu Vallavalitsuse määrusega.

§ 6.   Sisekord

  (1) Kõik raamatukogu külastajad peavad käituma hea tava kohaselt, järgides Eesti Vabariigi õigusakte, kinni pidama kehtestatud raamatukogu kasutuseeskirjast, säilitama korda, olema vaiksemalt ja mitte häirima sõna ega teoga teisi raamatukoguteenuste kasutajaid, täitma raamatukoguhoidja suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (2) Raamatukogu külastajad peavad heaperemehelikult hoidma ja säilitama raamatukogu teavikuid ja vara.

  (3) Raamatukoguhoidjal on õigus raamatukogu kasutuseeskirja pidevalt ja raskelt rikkunud isikult võtta ära raamatukoguteenuste kasutusõigus kuni üheks aastaks.

  (4) Raamatukogu ei vastuta raamatukogusse jäetud isiklike esemete eest.

  (5) Seoses tööalase asjaajamisega või õppepäevadega väljaspool raamatukogu on juhatajal õigus raamatukogu töö ajal sulgeda, mõnetunniste või-päevaste isiklike asjaajamiste puhuks on selleks vaja valla luba.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.detsembril 2010. a.

Jaan Kesküla
Vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json