ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Veeveoteenuse osutamise kord

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 66

Veeveoteenuse osutamise kord

Vastu võetud 27.09.2006 nr 34

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lõige 1 alusel

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Tamsalu valla haldusterritooriumil elavatele isikutele veeveoteenuse osutamist.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) veeveoteenus - elanike varustamine joogi- ja tarbeveega paakautoga kohaletoimetamise teel kuid mitte sagedamini kui 2 korda nädalas;
  2) ) vee kogus - joogi- ja tarbevee kogus liitrites;
  3) veenõu - konkreetse korteri või elamu valdaja nime ja mahunäiduga varustatud mahuti, kuid mitte väiksem kui 40 liitrit;
  4) abonementtasu - veeveo teenusega liitunud majapidamise tasu teenuse tarbimise eest kuus, olenemata tarbitava vee kogusest;
  5) vee hind - Tamsalu Vallavalitsuse poolt kehtestatud 1 m3 vee hind majapidamistele toimetamiseks veeveoteenuse osutamise korra alusel;
  6) veeveoteenuse teostaja - Tamsalu Vallavalitsuse poolt valitud, veeveoteenuse osutajaks vajalikku ja selleks vastavat tehnikat omav füüsilisest või juriidilisest isikust ettevõtja;
  7) majapidamine – veeveoteenuse kasutamiseks lepingu sõlminud korteri või elamu valdaja.

2. peatükk Veeveoteenuse osutamine  

§ 3.   Veeveoteenuse korraldamine

  (1) Veeveoteenust (edaspidi: veevedu) oma haldusterritooriumil korraldab Tamsalu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), korraldades veeveo teenuse teostaja leidmiseks avaliku konkursi.

  (2) Veevedu korraldatakse majapidamistele kellel:
  1) kaevu vesi on joogiks kõlbmatu (reostunud), kusjuures joogivee kõlbmatus peab olema tõestatud joogiveele antud piirkonnas tehtud analüüsi protokolliga.

§ 4.   Veeveo tellimine ja lepingu sõlmimine

  (1) Majapidamine, kes soovib, et temale tagataks veevedu, peab esitama kirjaliku avalduse Tamsalu Vallavalitsusele.

  (2) Avalduses peab olema ära näidatud:
  1) taotleja nimi;
  2) aadress kuhu vett tuua;
  3) palju on antud majapidamises elanikke;
  4) kui sagedasti tahetakse vett saada;
  5) veeveo vajadust tingiv põhjus.

  (3) Otsuse veeveo alustamise kohta teeb vallavalitsus 10 päeva jooksul nõuetekohase avalduse esitamisest.

  (4) ) Enne veeveo alustamist sõlmitakse kirjalik leping majapidamise ja vallavalitsuse vahel ning lepitakse kokku vee kogus ja veenõu asukoht.

  (5) Kortermaja puhul peavad kõigi korterite veenõud olema paigutatud ühte kohta.

  (6) Vee kogus majapidamisele tagatakse vastavalt Tamsalu Vallavolikogu 24.augusti 2000.a määrusega nr.10 kinnitatud «Vee kasutamise normidele».

§ 5.   Veeveost keeldumine

  Vett ei veeta majapidamistele:
  1) kelle kaevud on enda hoolimatusest või lohakusest rikutud või kuivaks jäänud;
  2) kelle kaevu vesi on rikutud aga kaevu kaitsetsoonis (lähemal kui 10 m) asub reostuskolle (sõnnikuhoidla v.m.s.);
  3) kes ei ole veeveo eest lepingujärgselt tasunud.

§ 6.   Tasumine veeveo eest

  (1) Tasu veeveo eest kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Tasu veeveo eest koosneb igakuisest abonementtasust ja tasust tarbitud vee eest.

  (3) Tasu veeveo eest vaadatakse üle ja vajadusel muudetakse vastavalt tingimuste muutumisele ning muudatustest teatatakse majapidamistele vähemalt 1 kuu ette.

§ 7.   Veeveo eest tasumine

  Veeveo eest tasub majapidamine vallavalitsuse raamatupidamisele lepingus kokkulepitud tähtaegadel.

§ 8.   Veeveo lõpetamine

  (1) Veeveo lepingu lõpetamise soovist informeerib majapidamine vallavalitsust kirjalikult.

  (2) Lepingu lõpetamise tingimustes lepitakse kokku lepingu sõlmimisel.

3. peatükk Lõppsätted  

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 02.10.2006.a

  (2) Tunnistada kehtetuks Tamsalu Vallavolikogu 18.12.2003.a määrusega nr 14 kinnitatud «Veeveoteenuse osutamise kord».

Andrus Freienthal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json