Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Ridala valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 96

Ridala valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 18.11.2010 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5; spordiseaduse § 3 punkti 2 ning noorsootöö seaduse § 8 punktide 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Ridala valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab mittetulundusühingutele, seltsingutele ning füüsilistele isikutele valla eelarvelistest vahenditest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

§ 2.  Eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on valla elanikele suunatud või valda esindava omaalgatusliku ja mittetulundusliku tegevuse ning valla elanike ühistegevuse toetamine.

§ 3.  Toetuse mõiste

 (1) Toetus käesoleva korra mõistes on vallaeelarveline eraldis mittetulundusühingutele, seltsingutele või füüsilistele isikutele valla arengukavaga kooskõlas oleva mittetulundusliku tegevuse toetamiseks.

 (2) Toetust antakse tegevuseks, mis toimub üldreeglina Ridala valla haldusterritooriumil, mis on suunatud valla elanikele või mis esindab Ridala valda maailmas.

§ 4.  Toetuse valdkonnad

  Toetust antakse järgmistele valdkondadele:
 1) vallas tegutseva mittetulundusühingu põhitegevuse või kogukonnateenuse arendamine (edaspidi põhitegevustoetus);
 2) vallas kultuuri-, spordi- või noorsootööalase programmi, projekti või ühistegevuse korraldamine (edaspidi korraldustoetus);
 3) vallas tegutseva mittetulundusühingu, seltsingu või valla haldusterritooriumil alaliselt elava üksikisiku osalemine riiklikus või rahvusvahelises kultuuri-, spordi- või noorsooprogrammis või koostööprojektis (edaspidi osalemistoetus).

2. peatükk TOETUSE ANDMISE ALUSED JA TINGIMUSED 

§ 5.  Põhitegevustoetuse andmise alused

 (1) Käesolevas korras nimetatud põhitegevustoetust antakse vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele, mis kasutavad oma põhikirjaliseks ja avalikkusele suunatud tegevuseks hoonet (sh osaline), maa-ala või inventari.

 (2) Põhitegevustoetuse taotlemiseks peab ühing olema Ridala vallas tegutsenud vähemalt 1 (üks) aasta ning tegevus peab toimuma igakuiselt vähemalt 9 (üheksal) kuul aastas.

 (3) Põhitegevustoetust ei anta ühingule, mis tegutseb eraõppeasutusena või õppeasutuse tunniplaanis ettenähtud tegevuse raamides.

§ 6.  Korraldustoetuse andmise alused

  Käesolevas korras nimetatud korraldustoetust antakse mittetulundusühingutele ja seltsingutele järgmiste tegevuste toetamiseks:
 1) kultuuriprogrammi või -sündmuse (külapäev, kontsert, festival, näitus, konverents, seminar, loeng vms) korraldamine või projekti teostamine;
 2) vallaga seotud materjalide kogumine, dokumenteerimine, jäädvustamine, säilitamine või publitseerimine;
 3) valla territooriumil asuva kultuurirajatise korrastamine;
 4) spordiprogrammi või -sündmuse (tervisesport, võistlus, projektlaager vms) korraldamine või projekti teostamine;
 5) valla territooriumil asuva avatud küla-, mängu- või spordiväljaku korrastamine;
 6) noorsooprogrammi või -sündmuse (uuring, konverents, seminar, projektlaager vms) korraldamine, programmi või projekti teostamine.

§ 7.  Osalemistoetuse andmise alused

  Käesolevas korras nimetatud osalemistoetust antakse mittetulundusühingutele, seltsingutele või füüsilistele isikutele järgmiste tegevuste toetamiseks:
 1) valla haldusterritooriumil alaliselt elava üksikisiku enesetäiendamise või kollektiivi loomingulise tegevuse toetamine (stipendium, auhind, osalemistasu, reisiraha, soetus vms);
 2) vallas tegutseva mittetulundusühingu võistkonna või vallas alaliselt elava üksikisiku kehakultuuri- ja spordialane tegevus (sh Eesti meistrivõistlusel või rahvusvahelisel tiitlivõistlusel osalemine, osalemistasu, reisiraha, auhind, soetus vms);
 3) vallas tegutseva mittetulundusühingu esinduse või vallas alaliselt elava üksikisiku regionaalses, riiklikus või rahvusvahelises noorsooprogrammis või -sündmusel osalemine.

§ 8.  Tingimused toetuste määramiseks

 (1) Tegevus on kooskõlas mittetulundusühingu põhikirjaga või seltsingulepingus sätestatud eesmärkidega ning vastab Ridala valla arengukavale, eelarve strateegiale ja vastava aasta eelarvele.

 (2) Tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Ridala valla haldusterritooriumil või esindab Ridala valda.

 (3) Tegevus on suunatud Ridala valla alalistele elanikele või on nende huvides.

 (4) Tegevusel on realistlikud eesmärgid oodatava tulemuse saavutamiseks.

 (5) Tegevused vastavad seatud eesmärkidele.

 (6) Tegevuse eelarve on otstarbekas ja kulutused põhjendatud.

 (7) Tegevuse teostajatel on vajalik kompetentsus tegevuse läbiviimiseks.

 (8) Tegemist peab olema mittetulundustegevusega.

 (9) Eelnevalt vallaeelarvest saadud toetuse lõpparuanded on vallavalitsuse poolt heaks kiidetud, toetuse saajal ei ole võlgnevusi Ridala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ees.

 (10) Eelneva perioodi tegevus või senised saavutused on olnud tulemuslikud.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, TAOTLUSTE LÄBIVAATAMINE JA OTSUSEST TEATAMINE 

§ 9.  Taotluse esitamine

 (1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus (lisa 1) vallavalitsuse nimele valla kantseleisse.

 (2) Põhitegevustoetuse planeerimiseks järgmiseks eelarveaastaks on eelarvetaotluse või investeerimisfondidele esitatavate projektide eeltaotluste esitamise tähtaeg jooksva eelarveaasta 15. november.

 (3) Korraldus- ja osalustoetuse taotluse ning kaasfinantseerimist nõudvate projektide eeltaotluste esitamise tähtajad jooksval eelarveaastal on 15. veebruar, 15. mai, 15. august ja 15. november.

 (4) Taotlejal on lubatud esitada toetuse taotlus erinevate valdkondade tegevustele.

§ 10.  Põhitegevustoetuse taotlemine

  Põhitegevustoetuse taotlemisel lisatakse taotlusele järgmised dokumendid:
 1) toetuse esmakordsel taotlemisel mittetulundusühingu põhikiri. Järgnevatel taotlemiskordadel on vajalik see esitada vaid juhul, kui sellesse on tehtud muudatusi;
 2) põhikirjaga ettenähtud juhatuse poolt kinnitatud kalendriaasta eelarve.

§ 11.  Korraldustoetuse taotlemine

 (1) Korraldustoetuse taotlemisel lisatakse taotlusele järgmised dokumendid:
 1) toetuse esmakordsel taotlemisel mittetulundusühingu põhikiri või seltsinguleping. Järgnevatel taotlemiskordadel on vajalik see esitada vaid juhul, kui nendesse on tehtud muudatusi;
 2) põhikirjaga ettenähtud juhatuse või tegutsemise aluseks oleva seltsingulepinguga ettenähtud volitatud esindajate poolt allkirjastatud programmi, sündmuse või projekti tegevuskava ja eelarve;
 3) ülevaade eelneva aasta tegevusest ja saavutustest;
 4) vajadusel andmed kvalifikatsiooni kohta;

 (2) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

§ 12.  Osalustoetuse taotlemine

 (1) Osalustoetuse taotlemisel lisatakse taotlusele järgmised dokumendid:
 1) toetuse esmakordsel taotlemisel mittetulundusühingu põhikiri või seltsinguleping. Järgnevatel taotlemiskordadel on vajalik see esitada vaid juhul, kui nendesse on tehtud muudatusi;
2) füüsilise isiku puhul eluloo kirjeldus (CV);
3) kavandatava tegevuse kirjeldus ja selle kulude eelarve.

 (2) Taotlusele on soovitav lisada taotlejat iseloomustavad andmed (treeningrühmade töös osalevate isikute nimed ja sünniaastad, ülevaade senise tegevuse kohta, tegevusplaan edaspidiseks, soovitajad või muu oluline teave).

§ 13.  Taotluste läbivaatamine

 (1) Vallavalitsus kontrollib 5 (viie) tööpäeva jooksul tähtaegselt esitatud dokumentide vastavust määruses esitatud nõuetele ja otsustab, kas taotlusi edasi menetleda või mitte. Puuduste esinemisel teatab sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui 10 (kümme) tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

 (2) Vallavalitsus edastab käesoleva korraga vastavuses olevad põhitegevustoetuse materjalid 30. novembriks komisjonile läbivaatamiseks, millised summad lülitatakse valla eelarve projekti.

 (3) Põhjendatud avalduse alusel võib vallavalitsus võtta menetlusse taotluse, mis erineb käesoleva korra § 9 lõigetes 2 ja 3 määratud tähtaegadest.

 (4) Ühekordsete tegevuste toetamise otsustab vallavalitsus vastava korraldusega.

 (5) Informatsioon taotluste esitamise tähtaja kohta ja andmed esitatud taotluste, nende rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta avalikustatakse valla kodulehel.

§ 14.  Komisjon

 (1) Esitatud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt igaks eelarveaastaks moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vähemalt üks vallavalitsuse liige ja üks vallavolikogu otsusega nimetatud vallavolikogu liige.

 (2) Komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

§ 15.  Toetuse andmine

 (1) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise vallavalitsus. Kui komisjon ei ole toetuste määramisel arvestanud käesolevat korda, on vallavalitsusel õigus saata materjalid komisjonile uuesti läbivaatamiseks. Komisjon peab materjalid uuesti läbi vaatama 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

 (2) Toetuse andmisest, mitteandmisest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamisele saatmisest teavitab vallavalitsus toetuse taotlejat kirjalikult 5 (viie) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast.

4. peatükk LEPINGU SÕLMIMINE, ARUANDE ESITAMINE JA TOETUSE SIHIPÄRASE KASUTAMISE KONTROLL 

§ 16.  Lepingu sõlmimine

 (1) Toetuse andmise korral sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga 1 (ühe) töönädala jooksul arvates toetuse määramise korralduse jõustumisest vormikohase lepingu. Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
 3) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
 4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 5) valla sümboolika kasutamine valda esindava osalustoetuse saaja poolt;
 6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 7) aruande esitamise aeg ja kord (lisa 2);
 8) muud vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

 (2) Kui toetuse taotleja ei allkirjasta lepingut 30 (kolmekümne) päeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja menetlus toetuse taotlemisel loetakse lõppenuks.

 (3) Toetus kantakse üle taotluses märgitud arveldusarvele või makstakse välja vallavalitsusele esitatud kuludokumentide alusel vastavalt toetuse saaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingule.

 (4) Lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 17.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist, kuid mitte hiljem kui toetuse saamise aasta 1. detsembriks aruande vahendite kasutamise kohta. Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda aruande juurde kuludokumente ning igal ajal kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust, nõuda seletusi ja vahearuandeid.

 (2) Kui toetuse saaja ei esita nõutud dokumente, on vallavalitsusel õigus toetus tagasi nõuda ja 2 (kahe) aasta jooksul mitte toetada tema mittetulunduslikku tegevust.

 (3) Kasutamata jäänud toetus, toetuse mittesihipärase kasutamise tõttu tagasi nõutud toetus ja lepingus ettenähtud leppetrahv ning viivis tasutakse vallavalitsuse arveldusarvele.

§ 18.  Rakendussätted

 (1) Põhitegevustoetuse planeerimiseks 2011. eelarveaastaks on eelarvetaotluse või investeerimisfondidele esitatavate projektide eeltaotluste esitamise tähtaeg 15. detsember 2010.a.

 (2) Tunnistatakse kehtetuks:
 1) Ridala Vallavolikogu 27. veebruari 2003.a. määrus nr 10 “Külaelu arenguks toetuse andmise korra kehtestamine”;
 2) Ridala Vallavolikogu 30. septembri 2004.a. määrus nr 44 “Ridala Vallavolikogu 27. veebruari 2003.a. määruse nr 10 “Külaelu arenguks toetuse andmise korra kehtestamine” muutmine”.

 (3) Määrus jõustub 01. detsembril 2010. a.

Olev Peetris
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Aruanne