Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Muhu valla reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 98

Muhu valla reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 17.04.2012 nr 75

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 ja Muhu Vallavolikogu 17.04.2012.a. määruse nr 74 „ Muhu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord“ § 2 lg 3 ja § 10 alusel.

§ 1.   Reservfondi moodustamine

  (1) Valla eelarve reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse ettenägematute kulude tegemiseks eelarve kulude koosseisus.

  (2) Reservfondi summa kinnitab Muhu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vallaeelarve vastuvõtmisel.

§ 2.   Reservfondi kasutamine

  (1) Muhu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) eraldab reservfondist vahendeid sihtotstarbeliselt.

  (2) Reservfondist võib vahendeid eraldada selliste kulude katmiseks, mida ei olnud ette näha eelarve koostamise käigus
  1) tulekahjud, loodusõnnetused, avariiolukorrad
  2) objektiivsetel põhjustel suurenenud kulud: elekter, küte jms.
  3) kulude katmiseks, mis tulenevad valla poolt esitatud projektitaotluste omafinantseerimise kohustusest, kui vajaminev summa on eelarvesse planeeritust suurem, või otsus on tehtud pärast eelarve vastuvõtmist.

  (3) Teistest seadustest või muudest õigusaktidest tulenevad täiendavad kulud.

  (4) Vallavalitsus ei või reservfondi kasutada eelarves ettenähtud koosseisuliste töötajate palgafondi suurendamiseks, välja arvatud koondamishüvitise maksmiseks juhul, kui valla eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse lõpetamist ja/või koondatute arvu ning asutuse eelarves ei ole selleks piisavalt vahendeid.

§ 3.   Reservfondist vahendite taotlemine ja eraldamine

  (1) Reservfondist vahendite saamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt
  1) täiendavaid põhjendusi või
  2) jätta taotlus rahuldamata põhjuste äranäitamisega;
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  (3) Vahendite eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.   Aruandlus

  Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega, samuti vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Jaana Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json