Teksti suurus:

Kõrgessaare Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kõrgessaare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2012, 109

Kõrgessaare Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 12.11.2007 nr 41

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 16 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 5, Kõrgessaare Raamatukogu põhimääruse paragrahv 3 lõike 6 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eeskiri sätestab teeninduse korralduse ja lugejate õigused ning kohustused Kõrgessaare Raamatukogus ning selle teeninduspunktides.
Avaliku interneti punkti (edaspidi AIP) arvuti kasutajatele kehtib lisaks arvuti kasutamise eeskiri.

  (2) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud ( välja arvatud lugejad, kellelt on võetud raamatukogu kasutamise õigus).

  (3) Raamatukogu põhiteenused (teavikute kojulaenutus, kohapeal kasutamine ja avalikule üldkasutatavale teabele juurdepääsu võimaldamine) on tasuta. Eriteenused (paljundamine, printimine, videode laenutamine) on tasulised.
Tasu suuruse kinnitab raamatukogu direktori ettepanekul Kõrgessaare Vallavalitsus.

§ 2.   Lugejaks registreerimine

  (1) Teeninduspunktis registreeritakse lugejad lugejakaartidel. Lugeja registreeritakse pildiga isikut tõendava dokumendi alusel elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega:
  1) Nimi
  2) Sünniaeg
  3) Elukoht
  4) Telefon
  5) lugejarühm (täiskasvanu/ laps)
  6) e- post

  (2) Alla kooliealisi lapsi registreeritakse lugejaks lapsevanema nõusolekul.

§ 3.   Lugejateenindus

  (1) Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on 30 kalendripäeva, enamnõutavatel 14 kalendripäeva, ajakirjadel 7 kalendripäeva ja kolme kalendripäeva vanuseid ajalehti laenutatakse kuni kolmeks kalendripäevaks

  (2) Eriti väärtuslikke ja teatmekogus olevaid raamatuid saab lugeda raamatukogus või laenutada välja kolmeks kalendripäevaks raamatukoguhoidja nõusolekul.

  (3) Lugeja saab teavikute tagastamistähtaega pikendada 3 korda, kui sellele pole nõudlust, telefoni teel 469-3380 või e-posti teel pielberg@hot.ee

  (4) Lugeja soovi korral reserveeritakse talle teda huvitav, kuid teise lugeja käes olev teavik. Kui lugeja raamatule kokkulepitud ajal järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

  (5) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogude vahelise laenutuse (RVL) kaudu teistest raamatukogudest.

§ 4.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Tähtajaks tagastamata teavikute eest võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui üks kroon iga viivitatud kalendripäeva eest ühe teaviku kohta.

  (2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise samaväärse eksemplari või raamatuga, mille raamatukogu direktor on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud. Raamatukogu võib nõuda teaviku hinna väljamaksmist kuni 10-kordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 50.- krooni teaviku eest.
Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohust raamatukogu ees antud tähtajaks (30 kalendripäeva) täitnud, võidakse võtta raamatukogu kasutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Alaealiste poolt tekitatud kahju hüvitavad lapsevanemad.

  (3) .Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja punktide 11 ja12 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Kõrgessaare Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutise täitmata jätmise korral. Ettekirjutises märgitakse selle vaidlustamise võimalus, kord ja tähtaeg.
Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutise täitmata jätmisel on Kõrgessaare Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (4) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist raamatu hinna ulatuses, kui lugeja elab väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda või on see vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (5) Tagatisraha kohta saab lugeja kviitungi ja tähtaegselt tagastatud teaviku puhul maksab raamatukogu tagatisraha tagasi kogu ulatuses.

  (6) Väljavõtmata tagatisrahad või õigeaegselt tagastamata teavikute tagatisraha laekub Kõrgessaare Raamatukogu eelarvesse.

§ 5.   Sisekord

  (1) Raamatukogu ruumides tuleb külastajatel säilitada korda ja vaikust. Keelatud on süüa, juua või oma käitumisega häirida teisi külastajaid.

  (2) Ettepanekuid raamatukoguteeninduse korralduse kohta võib teha direktorile, raamatukogunõukogu liikmetele ja Kõrgessaare Vallavalitsusele.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 13 oktoober 2000 määrus nr 27 “Kõrgessaare Keskraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine “.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Harri Kattel
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json