HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vastseliina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.08.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2013, 3

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.08.2011 nr 7
jõustumine 28.08.2011

Määrus kehtestatakse „Huvikooli seaduse” § 13 lg 1 ja Vastseliina vallavolikogu 30.03.2011.a määruse nr 1-1.1/13 „Volituste delegeerimine” alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab Vastseliina valla munitsipaalhuvikooli (edaspidi Huvikool) vastuvõtmise, väljaarvamise ning lõpetamise tingimused ja korra.

  (2) Huvikooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine vormistatakse huvikooli direktori (edaspidi Direktor) käskkirjaga.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirja ärakirjad edastatakse viie (5) tööpäeva jooksul Vastseliina Vallavalitsusele.

§ 2.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Huvikooli võetakse vastu lapsi ja noori, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Vastseliina vald (edaspidi Vald).

  (2) Pärast Vastseliina valla laste vastuvõttu võib võtta vabade kohtade olemasolul huvikooli vastu lapsi teistest omavalitsustest.

  (3) Huvikooli vastuvõtuks võib korraldada vastuvõtukatsed, milliste sooritamise tingimused ja korra kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatud huvikooli õppenõukoguga ning mis avalikustatakse valla kodulehel www.vastseliina.ee.

  (4) Huvikooli astumiseks esitab sisseastuja seaduslik esindaja (edaspidi Vanem) taotluse. Taotluse vormi kinnitab direktor oma käskkirjaga ning mis avalikustatakse valla kodulehel www.vastseliina.ee.

  (5) Eesti rahvastikuregistri andmetel teistes omavalitsustes aadressi omavate laste huvikooli astumise aluseks on lisaks vanema taotlusele, juhul kui teine omavalitsus on nõus kohustust võtma õppuri huvikooli kohamaksu tasumisel, leping kohaliku omavalitsusega, millega omavalitsus kohustub katma õppuri õpilaskoha maksumuse vastavalt Vastseliina Vallavalitsuse poolt esitatud arvetele.

  (6) Direktor komplekteerib ja kinnitab õpperühmad oma käskkirjaga hiljemalt 1. oktoobriks.

  (7) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi huvikooli vastu kogu õppeaasta kestel.

§ 3.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse huvikoolist välja huvikooli lõpetamisel.

  (2) Direktor võib õppuri huvikoolist välja arvata enne huvikooli lõpetamist järgmistel juhtudel:
  1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) õppur on õppeperioodil põhjuseta puudunud järjest rohkem kui 1 kuu;
  3) õppetasu on tasumata rohkem kui 2 kuud järjest;
  4) Rahvastikuregistri andmetel Vastseliina vallas elukoha aadressi mitteomavate laste registrijärgne kohalik omavalitsus ei ole kahe (2) kuu jooksul tasunud Vastseliina vallavalitsuse poolt esitatud arvet;

  (3) Õppuri huvikoolist väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 2-4 alusel teatab direktor vanemale kirjalikult ühe (1) nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

  (4) Huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu ja õpilaskoha maksumus ka selle kuu eest, millal õppur välja arvati.

  (5) Tasumata jäänud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

§ 4.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast asjakohase huviala õppekava täitmist.

  (2) Huvikooli lõpetamise tingimuseks võib huvikool seada lõpueksamite sooritamise. Lõpueksamite läbiviimise korra töötab välja huvikool ning kinnitab direktor oma käskkirjaga.

  (3) Huvikooli lõpetamise kinnitab direktor käskkirjaga.

  (4) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

  (5) Huvikooli lõpudokumendi töötab välja huvikool ning lõpudokumendi vormi kinnitab direktor oma käskkirjaga.

  (6) Kui huvikool võimaldab lisa-aasta õpet, siis peale huvikooli lõpetamist võib õppur soovi korral jätkata huvikoolis õppimist lisa-aasta õppes.

§ 5.   Lõppsätted

  (1) Õppurite huvikooli vastuvõtmise ja õppurite huvikoolist väljaarvamisega seotud andmete kajastamist EHIS-s teostab direktor.

  (2) Huvikooli direktoril kinnitada käesolevas määruses sätestatud vormid ja korrad hiljemalt 31. augustiks 2011. a.

§ 6.   Jõustumine

  Määrus jõustub 28. augustil 2011. a.

Raul Tohv
Vallavanem

Piret Otsatalu
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json