Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Koormise kehtestamine heakorraeeskirja täitmiseks

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2013, 10

Koormise kehtestamine heakorraeeskirja täitmiseks

Vastu võetud 20.02.2003 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) § 6 lõike 1 ja § 36 lõike 3, teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 25 lõike 7 ning Vaivara valla põhimääruse (KO 2001, 73, 1338) § 25 lõike 1 punkti 4 alusel.

1. Füüsiline ja juriidiline isik (edaspidi koormise täitja) on kohustatud tagama heakorra puhastusalal. Puhastusala on füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleva kinnistu või muu territooriumiga külgneva sõidutee ja vastava territooriumi vahel olev kõnnitee ja haljasala ja/või muu ala. Puhastusala piirneb kinnistu või muu territooriumi piiri, kinnistu või muu territooriumi piiriga risti tõmmatavate mõtteliste joonte ja sõidutee piiriga. Puhastusala piirid võidakse määrata ka elamugruppidele kehtestatud detailplaneeringuga. Vabaplaneeringuga aladel, kus detailplaneeringut ei ole, on ehitistevahelise maa-ala puhastusala piiriks nendevaheline mõtteline telgjoon.

2. Koormise täitja või tema arvel teine isik on kohustatud:

2.1. koristama puhastusalal jäätmed ja prahi;

2.2. niitma muru või heina (kompaktse hoonestusega alal on lubatud muru maksimaalne kõrgus 15 cm, hein peab olema niidetud õigeaegselt), lõikama kõnniteel liikumist takistavad puude ja põõsaste oksad, pügama heki, riisuma lehed, pühkima tolmu ja liiva;

2.3. koristama kõnniteel lume ja jää kuni teekatteni (v.a lumevalli alla jääv ala), tõrjuma libeduse.

3. Puhastusalal tuleb punktides 2.1 ja 2.3 sätestatud nõuete täitmine tagada hommikul kella 7:00-ks. Vajadusel tuleb puhastusala korrastada ka päeva jooksul.

4. Koormise täitja põhjendatud taotlusel on vallavolikogul õigus lubada tal koormise täitmise eest maksta raha, mida kasutatakse käesoleva korra punktis 2 nimetatud tööde tegemiseks. Taotluses tuleb ära näidata:

4.1. taotluse esitaja nimi;

4.2. puhastusala mõõtmed;

4.3. puhastusalaga külgneva koormise täitja omandis või valduses oleva kinnistu või muu territooriumi aadress;

4.4. periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta raha;

4.5. põhjus, miks taotluse esitaja soovib koormise täitmise eest maksta raha.

5. Koormise täitja esitab punktis 4 nimetud taotluse vallavalitsusele, mis selgitab välja koormise maksumuse ja esitab materjalid vallavolikogule otsustamiseks.

6. Taotluse rahuldamise otsustamiseks ja koormise maksumuse kindaksmääramiseks tellib vallavalitsus vähemalt kahelt puhastustöid teostavalt ettevõtjalt hinnapakkumised taotluses nimetatud puhastusalal heakorratööde tegemise maksumuse selgitamiseks.

7. Vallavalitsus tellib eraldi hinnapakkumise suvehooajaks (15. aprill–14. oktoober) ja talvehooajaks (15. oktoober–15. aprill).

8. Koormise maksumuseks on madalama hinnapakkumise teinud ettevõtja pakutud hind.

9. Koormise maksumus määratakse kindlaks maksimaalselt üheks aastaks. Pärast tähtaja möödumist tuleb esitada uus taotlus, kui koormise täitja soovib koormise täitmise eest maksta raha ka edaspidi.

10. Punktis 4 nimetatud taotluse rahuldamisel määrab vallavolikogu punktis 2 nimetatud tööde maksumuse ja informeerib sellest koormise täitjat.

11. Koormise täitja peab vallavolikogu poolt määratud tähtaja jooksul teatama vallavalitsusele, kas ta on nõus koormise täitmise eest maksma vallavolikogu poolt koormise maksumuseks määratud summa või korraldab koormise täitmiseks vajalike tööde tegemise ise.

12. Pärast koormise täitjalt nõusoleku saamist sõlmib vallavalitsus madalama pakkumise teinud ettevõtjaga punktis 2 nimetatud tööde tegemiseks lepingu, millest informeerib kohe koormise täitjat.

13. Koormise täitja tasub pärast lepingu sõlmimise teate saamist koormise täitmise eest määratud summa vallavolikogu poolt määratud tähtajaks ja kohta.

14. Käesolevast korrast tuleneva koormise täitmata jätmisel vastutab koormise täitmata jätnud isik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 662 ja karistusseadustiku §-s 261 sätestatud korras.

15. Vaivara vallavalitsuse kantseleil avaldada määrus ajalehes, milles Vaivara vald avaldab ametlikke teadaandeid.

16. Määrust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul määruse teatavakstegemisest Jõhvi Halduskohtus (Jaama 26, 41532 Jõhvi).

Evald TEETLOK
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json