HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Haljala valla lasteasutuste arengukavade kinnitamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2013, 33

Haljala valla lasteasutuste arengukavade kinnitamise kord

Vastu võetud 19.02.2002 nr 43
jõustumine 01.03.2002

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454) § 31 lõike 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454) § 9¹ alusel Haljala Vallavolikogu määrab:


1. Kehtestada Haljala valla üldhariduskoolide ja lasteaedade (edaspidi lasteasutused) arengukavade kinnitamise kord alljärgnevalt:
1.1. Koolid ja lasteaiad koostavad koostöös hoolekogu ja õppe- või pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava projekti, milles määratakse:
1.1.1. asutuse arenduse põhisuunad ja valdkonnad;
1.1.2. asutuse tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks;
1.1.3. arengukava uuendamise kord.
1.2. Arengukava projekti kiidavad heaks õppe- või pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu, mille kohta lisatakse arengukava projektile vastavasisulised otsustused (väljavõtted protokollist).
1.3. Arengukava projekti paber- ja elektroonilisel kandjal koos punktis 1.2 nimetatud lisadega esitab asutuse juht vallavalitsuse kantselei kaudu volikogu kultuuri- ja hariduskomisjonile. Komisjon esitab lasteasutuse arengukava projekti koos kõikide lisade ning omapoolse arvamuse ja ettepanekuga vallavalitsusele.
1.4. Vallavalitsus annab arengukava projekti kohta oma arvamuse ja valmistab ette eelnõu arengukava kinnitamiseks volikogu poolt.
1.5. Lasteasutuste arengukavad kinnitab volikogu oma otsusega.
2. Lasteasutuste arengukava muutmine ja uue perioodi arengukava kinnitamine toimub punktis 1 sätestatud korras.
3. Määrus jõustub 1. märtsil 2002.a.

Tiit Altmäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json