Teksti suurus:

Elva piirkonnakogu statuudi kinnitamine

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2017, 25

Elva piirkonnakogu statuudi kinnitamine

Vastu võetud 09.10.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punkti 4 ja § 6 lg 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev statuut reguleerib piirkonnakogu moodustamist Elva linna territooriumil (edaspidi piirkond), piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust.

§ 2.   Piirkonnakogu

  Piirkonnakogu on piirkonna elanike esindajate kogu, mis moodustatakse piirkonna elanike huvide paremaks arvestamiseks kohaliku omavalitsuse teostamisel.

§ 3.   Piirkonnakogu pädevus

  (1) Piirkonnakogul on õigusteha kohaliku elu küsimustes volikogule ja -valitsusele ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

  (2) Piirkonnakogul on õigus olla informeeritud vallaeelarve koostamise protsessist ja esitada ettepanekuid eelarve kujundamiseks.

  (3) Piirkonnakogu informeerib vallavolikogu ja -valitsust piirkonna probleemidest ja vajadustest ning teeb ettepanekuid nende lahendamiseks.

  (4) Piirkonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks:
  1) valla arengukava ja eelarvestrateegia;
  2) valla üldplaneering ja selle muudatused;
  3) muud piirkonna jaoks olulised eelnõud eelnõud (sh investeeringute kavad, mis puudutavad antud piirkonda).

  (5) Piirkonnakogul on õigustaotleda valla eelarvest vahendeid oma tegevuse toetuseks.

§ 4.   Piirkonnakogu moodustamine

  (1) Piirkonnakogu moodustatakse Elva linna üldplaneeringus määratud asumite esindajatest.

  (2) Piirkonnakogus on kuni 11 liiget.

  (3) Piirkonnakogusse valitakse asumi elanike esindajad järgmiselt:
  1) kaks Arbimäe asumi esindajat;
  2) kaks Kesklinna asumi esindajat;
  3) üks Kadaka asumi esindaja;
  4) üks Kruusa asumi esindaja;
  5) üks Kulbilohu asumi esindaja;
  6) üks Mahlamäe asumi esindaja;
  7) üks Peedu asumi esindaja;
  8) üks Verevi asumi esindaja;
  9) üks Üle-Raudtee asumi esindaja.

  (4) Asumite esindajate valimised korraldab vallavalitsus.

  (5) Piirkonnakogu koosseisu kinnitab volikogu hiljemalt 1. veebruar 2018.

§ 5.   Piirkonnakogu töökorraldus

  (1) Piirkonnakogu töövormiks on koosolek.

  (2) Esimese piirkonnakogu koosoleku kutsub kokku volikogu esimees.

  (3) Piirkonnakogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul.

  (4) Piirkonnakogu päevakorrapunktide arutelule on piirkonnakogul õigus kaasata valla ametiisikuid jt spetsialiste olenevalt arutlusele tulevatest küsimustest.

  (5) Piirkonnakogu koosolekud protokollitakse ja avalikustatakse valla dokumendiregistris.

  (6) Piirkonnakogu koosolekute läbiviimiseks on piirkonnakogul õigustasuta kasutada piirkonnas asuvaid vallale kuuluvaid ruume koos vajalike tehniliste vahenditega.

  (7) Piirkonnakogul on õigus kehtestada täpsem töökord.

§ 6.   Piirkonnakogu esimees

  (1) Esimesel koosolekul valib piirkonnakogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe määrates kindlaks nende volituste aja.

  (2) Esimees:
  1) kutsub kokku piirkonnakogu koosoleku ning juhib selle tööd;
  2) esindab piirkonnakogu suhtlemisel vallavolikogu ja -valitsusega;
  3) korraldab piirkonnakogu koosoleku protokollimist ja valla dokumendiregistrisse edastamist.

  (3) aseesimees asendab esimeest tema äraolekul.

§ 7.   Otsuste langetamine piirkonnakogu koosolekul

  (1) Piirkonnakogu on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt pool selle koosseisust.

  (2) Piirkonnakogu langetab otsuseid konsensuse alusel. Kui arutelust selgub, et konsensust ei ole võimalik saavutada, langetatakse otsus häälteenamusega. Vastuhääletajatel on õigus nõuda oma eriarvamuse protokollimist.

§ 8.   Piirkonnakogu liikme õigused

  (1) Isiku saab nimetada piirkonnakogu liikmeks tema kirjalikul nõusolekul.

  (2) Piirkonnakogu liikmel on õigusteha ettepanekuid koosoleku päevakorra kujundamiseks, osaleda päevakorraküsimuste arutelul ja hääletamisel.

  (3) Piirkonnakogu liige võib oma kohast loobuda teatades sellest kirjalikult esimehele.

§ 9.   Muudatused piirkonnakogu koosseisus

  Piirkonnakogu koosseisus teeb muudatusi piirkonnakogu koosolek konsulteerides asjasse puutuvate elanike, vabaühenduste ja sihtrühmadega, keda piirkonnakogust lahkunud või tagasikutsutud liige esindas.

§ 10.   Piirkonnakogu tegevuse lõpetamine

  (1) Piirkonnakogu volitused kestavad 2017. a kohalikel valimistel valitud Elva vallavolikogu volituste lõpuni.

  (2) Enne volituste lõppemist võib piirkonnakogu teha ettepaneku valimiste tulemusena moodustuvale Elva vallavolikogule piirkonnakogu tegevuse jätkamiseks.

  (3) Piirkonnakogu võib oma tegevuse lõpetada enne tähtaega, kui selle poolt hääletab 3/4 piirkonnakogu koosseisust.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Laasik
linnavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json