HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 3

Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend

Vastu võetud 04.10.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse hallatavate üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste, huvikoolide ja Pärnu Õppenõustamiskeskuse (edaspidi haridusasutused) juhtide ja töötajate töötasustamise alused.

  (2) Käesolevas määruses toodud töötasu määrad ja alammäärad kehtivad täistööajaga töötamisel.

  (3) Käesolevas määruses mõistetakse baasmäärana Rahandusministeeriumi veebilehel avalikustatud Pärnu linna maksumaksja keskmist sissetulekut TSD-deklaratsioonide alusel (edaspidi baasmäär).

§ 2.   Haridusasutuste juhtide töötasu

  (1) Käesolevas määruses käsitletakse haridusasutuste juhtidena üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste, huvikoolide direktoreid ja õppealajuhatajaid ning Pärnu Õppenõustamiskeskuse direktorit.

  (2) Haridusasutuste juhtide töötasu korrigeeritakse iga kalendriaasta 1. septembril, võttes töötasukoefitsientide rakendamisel aluseks selle kalendriaasta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis:
  1) üldhariduskoolide õpilaste arv 10. septembri seisuga;
  2) koolieelsete lasteasutuste laste arv 10. septembri seisuga;
  3) huvikoolide õpilaste arv 5. oktoobri seisuga.

  (3) Haridusasutuste direktorite töötasu arvutamiseks korrutatakse õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäär käesoleva määruse lisas 1 toodud töötasukoefitsiendiga.

  (4) Haridusasutuste muude juhtide töötasu alammäära arvutamisel korrutatakse õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäär töötasukoefitsiendiga:
  1) Pärnu Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäära arvestamisel kasutatav töötasukoefitsient on 1,3;
  2) üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli õppealajuhataja töötasu alammäära arvestamisel kasutatav töötasukoefitsient on 0,6 võrra väiksem vastava asutuse direktori töötasukoefitsiendist, kuid mitte madalam kui 1,0.

  (5) Kui seoses õpilaste arvu vähenemisega muutub haridusasutuse direktori töötasukoefitsient või väheneb baasmäär, säilitatakse direktorile ja õppealajuhatajale seni kehtinud töötasu.

  (6) Haridusasutuse direktori töötasukoefitsienti võib suurendada kuni 0,1 võrra, kui on täidetud vähemalt üks loetletud tingimustest:
  1) direktor juhib ühte õppeasutust, kus on võimalik omandada mitme erineva tasemega haridust või
  2) direktor juhib mitut eriliigilist õppeasutust või
  3) direktori juhitavas koolieelses lasteasutuses tegutsevad erirühmad moodustavad vähemalt 1/5 rühmade koguarvust või
  4) direktori juhitava õppeasutuse õppehooned paiknevad linna erinevates piirkondades.

  (7) Katseajal võib haridusasutuse juhile määrata 10% väiksema töötasu.

  (8) Direktor võib avalduse alusel ja linnapea nõusolekul tööaja ja direktori töötasu sees teha vahetut õppetööd kuni kuus kontakttundi nädalas.

  (9) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat ja direktor vastab kvalifikatsiooninõuetele, võib tööandjaga sõlmida kokkuleppe õppetundide andmiseks käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatust suuremas mahus ning tööajas ja töötasus. Töötasustamine nimetatud juhul lepitakse kokku direktori ja tööandja vahel.

§ 3.   Haridusasutuste direktorite lisa- ja tulemustasud ning toetused

  Linnapeal on õigus haridusasutuse direktorile haridusasutuse eelarves personalikuludeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest;
  2) ühekordseid toetusi;
  3) tulemustasu eelnevalt kokku lepitud ja kirjalikult fikseeritud tulemuste saavutamisel.

§ 4.   Haridusasutuste õpetajate, õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate ja tugispetsialistide töötasu alammäärad

  (1) Üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärana rakendatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäära.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär lähtudes haridustasemest on:
  1) teise astme kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäär kuni 31. detsembrini 2018 on 95%, alates 1. jaanuarist 2019. a 100% põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast;
  2) esimese astme kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäär kuni 31. detsembrini 2018 on 90%, alates 1. jaanuarist 2019. a 95% põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast;
  3) nõuetele vastava muu haridusega õpetaja töötasu alammäär kuni 31. detsembrini 2018 on 85%, alates 1. jaanuarist 2019. a 90% põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast.

  (3) Huvikooli õpetaja otsese õppetöö tundide (edaspidi kontakttund) maht on vähemalt 735 kontakttundi õppeaastas ning kõrgharidusega huvikooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel sõltuvalt kontakttundide mahust õppeaastas on:
  1) vähemalt 1050 kontakttundi õppeaastas - 100% põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja palga alammäärast;
  2) vähemalt 945 kontakttundi õppeaastas - 90% põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja palga alammäärast;
  3) vähemalt 840 kontakttundi õppeaastas - 80% põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja palga alammäärast;
  4) vähemalt 735 kontakttundi õppeaastas – käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud alammäär.

  (4) Üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ja Pärnu Õppenõustamiskeskuse tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog ja psühholoog) töötasu alammäär on 100% põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 loetletud kõrghariduseta töötaja töötasu alammäär võib olla kuni 15% madalam.

  (6) Üldhariduskooli kõrgharidusega muu õppe-, kasvatus- või noorsootööga seotud töötaja, kooliraamatukoguhoidja ja koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu korrigeeritakse iga kalendriaasta 1. septembril.

  (7) Üldhariduskooli kõrgharidusega muu õppe-, kasvatus- või noorsootööga seotud töötaja, kooliraamatukoguhoidja töötasu alammäär on:
  1) 2018. aastal 780 eurot;
  2) alates 1. jaanuarist 2019. a 80% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast.

  (8) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on:
  1) 2018. aastal 575 eurot;
  2) alates 1. jaanuarist 2019. a 62,5% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast;
  3) alates 1. septembrist 2020. a 65% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast.

  (9) Katseajal võib töötajale määrata alammäärast 10% madalama töötasu, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õpetajatel.

§ 5.   Haridusasutuste muude töötajate töötasu alammäärad

  (1) Abipersonali töötasu alammäärana rakendatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäära.

  (2) Muude töötajate töötasu korrigeeritakse iga kalendriaasta 1. septembril.

  (3) Muude töötajate töötasu alammäär kuni 31. detsembrini 2018 on:
  1) muude alade kõrgharidusega erialaspetsialist 720 eurot;
  2) muude alade keskeriharidusega erialaspetsialist 620 eurot;
  3) keskastme spetsialist, keskharidusega spetsialist, kantseleitöötaja, teenindustöötaja ja oskustööline erialatöödel 530 eurot.

  (4) Muude töötajate töötasu alammäär alates 1. jaanuarist 2019. a on:
  1) muude alade kõrgharidusega erialaspetsialist 75% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast;
  2) muude alade keskeriharidusega erialaspetsialist 65% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast;
  3) keskastme spetsialist, keskharidusega spetsialist, kantseleitöötaja, teenindustöötaja ja oskustööline erialatöödel 55% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast.

§ 6.   Lisa- ja tulemustasude, preemiate ja toetuste määramine

  (1) Haridusasutuse juhil on õigus asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest tööajas kuni 50% töötaja töötasust lisaülesannete täitmise perioodil. Täiendavaks tööülesandeks loetakse töölepingus ja/või ametijuhendis fikseerimata ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus kuus;
  2) lisatasusid ajutiselt puuduva töötaja asendamise eest tööajas kuni 50% asendatava või asendaja töötasust asendusperioodil. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära asendatava nimi ja asendusaeg, mille eest lisatasu makstakse. Töölepingust ja/või ametijuhendist tuleneva asendamise eest lisatasu ei maksta;
  3) ühekordseid toetusi, preemiaid ja tulemustasusid.

  (2) Lisa- ja tulemustasude, preemiate ja toetuse määramise põhimõtted kehtestatakse asutuse palgajuhendis.

§ 7.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 17. detsembri 2015 määrus nr 35 „Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend“;
  2) Paikuse Vallavolikogu 20. veebruari 2017 määrus nr 3 „Pedagoogide töö tasustamise alused“;
  3) Tõstamaa Vallavolikogu 16. juuni 2017 määrus nr 44 „Õpetajate töötasustamise alused“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse 1. septembrist 2018.

Andres Metsoja
volikogu esimees

Lisa Töötasu arvestamisel kasutatavad töötasukoefitsiendid
22.10.2018 09:44
Veaparandus - Lisatud puuduv lisa Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 ja Pärnu Linnavolikogu 17.10.2018 taotluse nr 1-9/15526 alusel.

/otsingu_soovitused.json