Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 4

Sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 04.10.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

  (2) Erandkorras laienevad § 4 lõike 1 punktides 1 ja 4 sätestatud toetuste liigid väljaspool Pärnu linna tegutsevale ja asuvale spordiklubile, mille tegevuses osalevad Pärnu linna õppurid, kui tegutsetakse eelistatult olümpiamängude kavva kuuluval spordialal, millega tegelemise võimalusi Pärnu linnas tegutsevad ja asuvad spordiklubid ei paku.

  (3) Juriidilistele isikutele, mille juures tegutseb ka erahuvikool (spordikool), millele antakse toetust Pärnu linna eelarvest eraharidusasutuste toetamise korra alusel, käesolev määrus ei laiene.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi – Pärnu linnas tegutsev ja asuv juriidiline isik, mille põhitegevus on sporditegevuse korraldamine;
  2) õppur – 6 kuni 19 aastane rahvastikuregistri alusel Pärnu linna elanik;
  3) spordimeisterlikkuse treeninggrupp – treeninggrupp, mille liikmete enamus osaleb regulaarselt eelistatult olümpiamängude kavva kuuluvatel spordialadel vabariiklikel võistlustel spordimeisterlikkuse täiustamisel.

§ 3.   Eesmärgid

  Käesoleva määruse alusel toetuse andmise eesmärgiks on:
  1) laste ja noorte kehaline arendamine;
  2) klubilise sporditegevuse propageerimine;
  3) spordimeisterlikkuse tõstmine;
  4) treenerite motiveerimine;
  5) spordirajatiste korrashoidmine;
  6) soodsate tingimuste loomine spordiks ja liikumisharrastuseks;
  7) spordiala propageerimine;
  8) Pärnu linna sportlaste edukas esinemine tiitlivõistlustel;
  9) Pärnu linna pallimängu võistkondade ja sõudepaatkondade edukas esinemine üleriigilistes meistrisarjades ja rahvusvahelistel võistlustel;
  10) Pärnu meistrivõistluste tasemel korraldamine;
  11) Pärnu linna spordimaine tõstmine.

2. peatükk Toetused 

§ 4.   Toetuse eraldamise üldalused

  (1) Pärnu linnas makstavad sporditegevuse toetused on:
  1) treenerite tasustamise toetus;
  2) spordiehitiste majandamistoetus;
  3) spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks;
  4) pearaha;
  5) esindusvõistkondade toetus;
  6) meistrivõistluste korraldustoetus.

  (2) Spordiklubil on õigustoetust taotleda alates teisest tegevusaastast.

  (3) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks.

  (4) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
  3) taotleja peab olema nõuetekohaselt esitanud aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  5) taotleja on esitanud korrektsed andmed Eesti spordiregistrisse.

§ 5.   Treenerite tasustamise toetus

  (1) Treenerite tasustamise toetus on spordiklubidele ette nähtud selleks, et tasustada:
  1) erialast kõrgharidust või vähemalt treeneri kutsetaseme III taset omavaid spordispetsialiste ja treenereid;
  2) treenereid, kelle õpilased on viimase viie aasta jooksul võitnud Eesti meistrivõistlustel auhinnalisi kohti kolme parema hulgas eelistatult olümpiamängude kavva kuuluval spordialal.

  (2) Treenerite tasustamise toetuse täpsemad arvestamise alused kehtestab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 6.   Spordiehitiste majandamistoetus

  (1) Spordiehitiste majandamistoetus on ette nähtud spordiklubi omandis või kasutuses oleva spordiehitise majandamiskulude osaliseks katmiseks. Majandamiskuluna käsitletakse kulusid küttele, elektrile, veele, kanalisatsioonile, hooldus- ja remonttöödele jms.

  (2) Toetust spordiehitise majandamiskulude osaliseks katmiseks eraldatakse juhul, kui spordiehitist kasutatakse regulaarselt spordiklubi õppurite spordimeisterlikkuse treeninggruppide treeninguteks.

§ 7.   Spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks

  Toetus rendimaksete eest tasumiseks on ette nähtud spordiklubile, mis korraldab treeninguid spordiklubi õppurite spordimeisterlikkuse treeninggruppidele eelistatult olümpiamängude kavva kuuluval spordialal.

§ 8.   Pearaha

  (1) Pearaha eraldatakse spordiklubile iga-aastaselt:
  1) igapäevases õppetreeningprotsessis osaleva õppuri kohta baastoetusena;
  2) õppuri saavutatud koha eest olümpiaala tiitlivõistlustel toetuse andmisele eelnenud aasta tulemuste alusel meisterlikkuse toetusena.

  (2) Pearaha on ette nähtud klubi organisatsioonilise ja õppe-sportliku tegevuse korraldamiseks.

  (3) Pearaha arvestamise täpsemad alused kehtestab linnavalitsus.

§ 9.   Esindusvõistkondade toetus

  Esindusvõistkondade toetust eraldatakse spordiklubile eelistatult olümpiamängude kavva kuuluva täiskasvanute pallimänguvõistkonna või sõudepaatkonna osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel ja Eesti meistrivõistlustel.

§ 10.   Meistrivõistluse korraldustoetus

  Meistrivõistluse korraldustoetust eraldatakse spordiklubile Pärnu meistrivõistluste korraldamiseks.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 11.   Toetuse taotlus

  (1) Käesolevas määruses sätestatud toetuste taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistusele (edaspidi kultuuri- ja sporditeenistus) järgmise aasta kohta hiljemalt 1. novembriks.

  (2) Eelarves raha olemasolu korral võib kultuuri-ja sporditeenistus menetleda taotlusi, mis on esitatud jooksval aastal toetuse saamiseks.

  (3) Taotluse vorm on kättesaadav Pärnu linna veebilehel. Info taotluse esitamise võimaluse kohta avalikustab kultuuri-ja sporditeenistus Pärnu linna veebilehel.

§ 12.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuuri- ja sporditeenistus kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Kultuuri- ja sporditeenistusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib kultuuri- ja sporditeenistus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud materjalid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse. Juhul kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused mõne toetuse liigi osas, lõpetatakse taotluse menetlus vastava toetuse liigi osas.

  (4) Kui kultuuri- ja sporditeenistus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

  (5) Kultuuri- ja sporditeenistus esitab kokkuvõtted taotlustest Pärnu Spordiliidule arvamuse saamiseks.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja järelevalve 

§ 13.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetust eraldatakse hiljemalt 2 kuu jooksul pärast Pärnu linna eelarve vastuvõtmist linnavalitsuse korralduse alusel kultuuri- ja sporditeenistuse ettepanekul ja arvestades Pärnu Spordiliidu arvamust.

  (2) Kultuuri- ja sporditeenistus teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest pärast lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.

§ 14.   Lepingu sõlmimine

  (1) Kultuuri- ja sporditeenistus sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihipärase kasutamise kohta.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

§ 15.   Aruandlus

  Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks esitama kultuuri- ja sporditeenistusele vormikohase aruande koos kuludokumentide koopiatega linnavalitsuse poolse toetuse kasutamise kohta.

§ 16.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kultuuri- ja sporditeenistus.

  (2) Kultuuri- ja sporditeenistusel on järelevalve käigus õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid.

  (3) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on kultuuri- ja sporditeenistusel õigus:
  1) leping lõpetada ja nõuda eraldatud toetus tagasi või
  2) vähendada toetuse suurust või
  3) peatada toetuse väljamaksmine.

§ 17.   Sanktsioonid

  Linnavalitsus ei eralda toetust järgmise kahe aasta jooksul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid;
  3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 18.   Rakendussätted

  2018. aastal Pärnu linna eelarvest eraldatud sporditegevuse toetust kasutatakse vastavalt Pärnu Linnavolikogu 19.05.2016 määrusele nr 14 „Sporditegevuse toetamise kord“ ja selle alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel.

§ 19.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Pärnu Linnavolikogu 19.05.2016 määrus nr 14 “Sporditegevuse toetamise kord”.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json