Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2023, 19

Sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 04.10.2018 nr 46
RT IV, 12.10.2018, 4
jõustumine 15.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.11.2019RT IV, 04.12.2019, 1007.12.2019
15.10.2020RT IV, 23.10.2020, 726.10.2020
21.09.2023RT IV, 29.09.2023, 1702.10.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

  (2) Erandkorras laienevad § 4 lõike 1 punktides 1 ja 4 sätestatud toetuste liigid väljaspool Pärnu linna tegutsevale ja asuvale spordiklubile, mille tegevuses osalevad Pärnu linna õppurid, kui tegutsetakse eelistatult olümpiamängude kavva kuuluval spordialal, millega tegelemise võimalusi Pärnu linnas tegutsevad ja asuvad spordiklubid ei paku.

  (3) Juriidilistele isikutele, mille juures tegutseb ka erahuvikool (spordikool), millele antakse toetust Pärnu linna eelarvest eraharidusasutuste toetamise korra alusel, käesolev määrus ei laiene.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi – Pärnu linnas tegutsev ja asuv juriidiline isik, mille põhitegevus on sporditegevuse korraldamine;
  2) õppur – 6 kuni 19 aastane rahvastikuregistri alusel Pärnu linna elanik;
  3) spordimeisterlikkuse treeninggrupp – treeninggrupp, mille liikmete enamus osaleb regulaarselt eelistatult olümpiamängude kavva kuuluvatel spordialadel vabariiklikel võistlustel spordimeisterlikkuse täiustamisel.
  4) esindusvõistkond – Pärnu linnas tegutsev täiskasvanute võistkond;
[RT IV, 23.10.2020, 7 - jõust. 26.10.2020]
  5) esindussportlane – rahvastikuregistri alusel Pärnu linna elanik ja Pärnu linna spordiklubisse kuuluv tippsportlane.
[RT IV, 29.09.2023, 17 - jõust. 02.10.2023]

§ 3.   Eesmärgid

  Käesoleva määruse alusel toetuse andmise eesmärgiks on:
  1) laste ja noorte kehaline arendamine;
  2) klubilise sporditegevuse propageerimine;
  3) spordimeisterlikkuse tõstmine;
  4) treenerite motiveerimine;
  5) spordirajatiste korrashoidmine;
  6) soodsate tingimuste loomine spordiks ja liikumisharrastuseks;
  7) spordiala propageerimine;
  8) Pärnu linna sportlaste edukas esinemine tiitlivõistlustel;
  9) Pärnu linna esindusvõistkondade ja esindussportlaste edukas esinemine üleriigilistes meistrisarjades ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
[RT IV, 23.10.2020, 7 - jõust. 26.10.2020]
  10) [kehtetu - RT IV, 29.09.2023, 17 - jõust. 02.10.2023]
  11) Pärnu linna spordimaine tõstmine.

2. peatükk Toetused 

§ 4.   Toetuse eraldamise üldalused

  (1) Pärnu linnas makstavad sporditegevuse toetused on:
  1) treenerite tasustamise toetus;
  2) spordiehitiste majandamistoetus;
  3) spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks;
  4) pearaha;
  5) esindusvõistkondade toetus;
  51) esindussportlase toetus.
[RT IV, 23.10.2020, 7 - jõust. 26.10.2020]
  6) [kehtetu - RT IV, 29.09.2023, 17 - jõust. 02.10.2023]

  (2) Spordiklubil on õigustoetust taotleda alates teisest tegevusaastast.

  (3) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks.

  (4) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
  3) taotleja peab olema nõuetekohaselt esitanud aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  5) taotleja on esitanud korrektsed andmed Eesti spordiregistrisse.

§ 5.   Treenerite tasustamise toetus

  (1) Treenerite tasustamise toetus on spordiklubidele ette nähtud selleks, et tasustada praktiseerivaid treenereid, kes omavad erialast kõrgharidust või vähemalt treeneri III kutsetaset.
[RT IV, 29.09.2023, 17 - jõust. 02.10.2023]

  (2) Treenerite tasustamise toetuse täpsemad arvestamise alused kehtestab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 6.   Spordiehitiste majandamistoetus

  (1) Spordiehitiste majandamistoetus on ette nähtud spordiklubi omandis või kasutuses oleva spordiehitise majandamiskulude osaliseks katmiseks. Majandamiskuluna käsitletakse kulusid küttele, elektrile, veele, kanalisatsioonile, hooldus- ja remonttöödele jms.

  (2) Toetust spordiehitise majandamiskulude osaliseks katmiseks eraldatakse juhul, kui spordiehitist kasutatakse regulaarselt spordiklubi õppurite spordimeisterlikkuse treeninggruppide treeninguteks.

  (3) Spordiehitiste majandamistoetuse taotleja peab esitama avalikus vaates kontrollitava ruumide kasutusplaani ja tagama selle ajakohasuse.
[RT IV, 29.09.2023, 17 - jõust. 02.10.2023]

  (4) Linnavalitsus võib kehtestada spordiehitiste majandamistoetuse eraldamise täpsemad alused.
[RT IV, 29.09.2023, 17 - jõust. 02.10.2023]

§ 7.   Spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks

  Toetus rendimaksete eest tasumiseks on ette nähtud spordiklubile, mis korraldab treeninguid spordiklubi õppurite spordimeisterlikkuse treeninggruppidele eelistatult olümpiamängude kavva kuuluval spordialal.

§ 8.   Pearaha

  (1) Pearaha eraldatakse spordiklubile regulaarses õppetreeningprotsessis osaleva õppuri kohta baastoetusena.
[RT IV, 29.09.2023, 17 - jõust. 02.10.2023]

  (2) Pearaha on ette nähtud klubi organisatsioonilise ja õppe-sportliku tegevuse korraldamiseks.

  (3) Pearaha arvestamise täpsemad alused kehtestab linnavalitsus.

§ 9.   Esindusvõistkondade toetus

  (1) Toetus eraldatakse spordiklubile, kes tegutseb eelistatult olümpiamängude kavva kuuluval spordialal ja:
  1) on edukalt tegutsenud Pärnu linnas taotlemise aastale eelnevalt vähemalt 2 aastat;
  2) osaleb kõrgeimas Eesti meistriliigas ja/või rahvusvahelistel tiitlivõistlustel;
  3) on taotlemise aastale eelnevalt vähemalt 5 aasta jooksul osalenud ühe hooaja kõrgeimas Eesti meistriliigas ja osaleb taotlemise aastal vähemalt esiliigas.

  (2) Esindusvõistkondade toetust eraldatakse ühel kalendriaastal maksimaalselt viiele võistkonnale.

  (3) Esindusvõistkonna toetuse määr sõltub:
  1) osalemisest Eesti meistriliigas;
  2) osalemisest regionaalsetes liigades, rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, Euroopa või maailmas tunnustatud liigas, karikasarjades vm võistlustel;
  3) võistkonna tuntusest ka väljaspool Eestit ja ala populaarsusest.
[RT IV, 23.10.2020, 7 - jõust. 26.10.2020]

§ 91.   Esindussportlase toetus

  (1) Toetust eraldatakse spordiklubile esindussportlase toetamiseks, kes tegutseb eelistatult olümpiamängude kavva kuuluval spordialal ja:
  1) on edukalt tegutsenud taotlemise aastale eelnevalt vähemalt 2 aastat;
  2) osaleb rahvusvahelistel tiitlivõistlustel absoluutvanuseklassis.

  (2) Esindussportlaste toetust eraldatakse ühel kalendriaastal maksimaalselt kuni kolmele tippsportlasele.

  (3) Esindussportlase toetuse määr sõltub:
04.11.2021 17:35
Veaparandus - Lisatud lg 3 sissejuhatav lause Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 ja muutva määruse alusel.
  1) osalemisest rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, Euroopa või maailmas tunnustatud võistlustel;
  2) sportlase tuntusest ka väljaspool Eestit ja ala populaarsusest.
[RT IV, 23.10.2020, 7 - jõust. 26.10.2020]

§ 10.   Meistrivõistluse korraldustoetus
[Kehtetu - RT IV, 29.09.2023, 17 - jõust. 02.10.2023]

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 11.   Toetuse taotlus

  (1) Käesolevas määruses sätestatud toetuste taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistusele (edaspidi kultuuri- ja sporditeenistus) järgmise aasta kohta hiljemalt 1. novembriks.

  (2) Eelarves raha olemasolu korral võib kultuuri-ja sporditeenistus menetleda taotlusi, mis on esitatud jooksval aastal toetuse saamiseks.

  (3) Taotluse vorm on kättesaadav Pärnu linna veebilehel. Info taotluse esitamise võimaluse kohta avalikustab kultuuri-ja sporditeenistus Pärnu linna veebilehel.

§ 12.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuuri- ja sporditeenistus kontrollib esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Kultuuri- ja sporditeenistusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib kultuuri- ja sporditeenistus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud materjalid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse. Juhul kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused mõne toetuse liigi osas, lõpetatakse taotluse menetlus vastava toetuse liigi osas.

  (4) Kui kultuuri- ja sporditeenistus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

  (5) Kultuuri- ja sporditeenistus esitab kokkuvõtted taotlustest Pärnu Spordiliidule arvamuse saamiseks.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja järelevalve 

§ 13.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetust eraldatakse hiljemalt 2 kuu jooksul pärast Pärnu linna eelarve vastuvõtmist linnavalitsuse korralduse alusel kultuuri- ja sporditeenistuse ettepanekul ja arvestades Pärnu Spordiliidu arvamust.

  (2) Kultuuri- ja sporditeenistus teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, taotluse mitterahuldamisest pärast lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.

§ 14.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust sihtotstarbeliselt. Mittesihtotstarbelisel kasutamisel on toetuse saaja kohustatud toetuse tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist;
  2) nimetama Pärnu linna toetajana ning esitlema Pärnu linna ametlikku logo sporditegevusega seotud trükistes ja reklaamväljaannetes.
[RT IV, 29.09.2023, 17 - jõust. 02.10.2023]

§ 15.   Aruandlus

  Toetuse saaja peab hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 20. jaanuariks esitama kultuuri- ja sporditeenistusele vormikohase aruande.
[RT IV, 04.12.2019, 10 - jõust. 07.12.2019]

§ 16.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kultuuri- ja sporditeenistus.

  (2) Kultuuri- ja sporditeenistusel on järelevalve käigus õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid.

  (3) Järelevalve käigus avastatud rikkumise korral on kultuuri- ja sporditeenistusel õigus:
  1) nõuda eraldatud toetus tagasi;
  2) vähendada toetuse suurust;
  3) peatada toetuse väljamaksmine.
[RT IV, 23.10.2020, 7 - jõust. 26.10.2020]

§ 17.   Sanktsioonid

  Linnavalitsus ei eralda toetust järgmise kahe aasta jooksul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid.
  3) [kehtetu - RT IV, 23.10.2020, 7 - jõust. 26.10.2020]

5. peatükk Lõppsätted 

§ 18.   Rakendussätted

  2018. aastal Pärnu linna eelarvest eraldatud sporditegevuse toetust kasutatakse vastavalt Pärnu Linnavolikogu 19.05.2016 määrusele nr 14 „Sporditegevuse toetamise kord“ ja selle alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel.

§ 19.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json