Teksti suurus:

Mulgi Vallavalitsuse 23.01.2018 määruse nr 2 „Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud ja töötasustamine (Mõisaküla piirkond)“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 31

Mulgi Vallavalitsuse 23.01.2018 määruse nr 2 „Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud ja töötasustamine (Mõisaküla piirkond)“ muutmine

Vastu võetud 25.09.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Mulgi Vallavalitsuse 23.01.2018 määruse nr 2 „Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud ja töötasustamine (Mõisaküla piirkond)“ lisa muudetakse järgmiselt: punkt 1- Mõisaküla kooli personali koosseisu täiendatakse haridustehnoloogi ametikoha võrra, koosseisuga 0,5, täistööajaga töötasumäär kuus on 1200 eurot ja punkt 4 - Mõisaküla Kultuurimaja direktori täistööajaga töötasumäär kuus on 1501 eurot.

§ 2.  Kehtestada §-s 1 nimetatud määruse lisa uues redaktsioonis (lisatud).

§ 3.  Paragrahvis 1 nimetatud määruse lisa punktis 1 nimetatud haridustehnoloogi ametikohta rakendatakse alates 01. jaanuarist 2019 ja punkti 4 muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. septembrist 2018.

§ 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Rahnel
Vallavanem

Milja Janson
Vallasekretär

Lisa Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisud ja töötasumäärad (Mõisaküla piirkond)