HaridusKool

Teksti suurus:

Aegviidu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 34

Aegviidu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.10.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010.a määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse õpilase Aegviidu Kooli (edaspidi kooli) vastuvõtmise tingimused ja õpilase koolist väljaarvamise kord.

  (2) Vastuvõtu taotluse vormi kinnitab kooli direktor.

  (3) Vastuvõtu taotlus koos vastuvõtu tingimuste ja korraga on avalikustatud kooli veebilehel.

  (4) Kooli vastuvõtmise taotlemisel peavad taotlejad tutvuma kooli kodukorraga.

§ 2.   Õpilase kooli vastuvõtmine

  (1) Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele see on
elukohajärgne kool.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Anija vald.

  (3) Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja seaduslik esindaja kooli direktorile taotluse, millele lisab:
  1) õpilase isikut tõendava dokumendi (pass, sünnitunnistus, ID - kaart) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
  4) foto õpilaspiletile;
  5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  6) õppeaasta kestel kooli astumisel direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeaasta kohta.

  (4) Seaduslik esindaja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lõikes 3 nimetatud punktides 5-6 nõutud dokumentide asemel taotlusele lisada välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

§ 3.   Esimesse klassi vastuvõtmine

  (1) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab kooli direktorile kooliminekule eelneval õppeaastal hiljemalt 20. juuniks avalduse, mis on täitmiseks kättesaadav Aegviidu Koolis ja kooli koduleheküljel ning lisab sellele järgmised dokumendid:
  1) lapse sünnitunnistuse (või muu lapse isikut tõendava dokumendi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) enda isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) foto õpilaspiletile;
  4) õpilase tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
  5) koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaardi selle olemasolul.

  (2) Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks avaldusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või õppenõustamisteenuse soovituse.

§ 4.   Õpilase koolist väljaarvamine

  (1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilase seaduslikule esindajale vastava taotluse alusel:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva trimestri hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

  (2) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ning õpilase seadusliku esindaja taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist.

  (3) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel tagastab vanem:
  1) õpilasele laenutatud õppematerjalid (õpikud ja tööraamatud) ja muud õpilasele väljalaenutatud koolile kuuluvad esemed (rahvariided, spordivahendid vms);
  2) õpilase õpilaspileti.

§ 5.   Õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
  3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
  4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

  (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut.

§ 6.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

  (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase seadusliku esindaja taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava, lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 7.   Vastuvõtmisest või selle keeldumisest teavitamine

  (1) 1. klassi astujat ja tema vanemat teavitatakse direktori poolt kooli vastuvõtmisest koheselt pärast taotluse esitamist.

  (2) Õpilast ja tema vanemat, kellele kool ei ole elukohajärgne kool, teavitatakse direktori poolt kooli
vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist ja vestluse läbiviimist.

§ 8.   Õpilaste arvestuse pidamine

  Kõik muudatused kooli õpilaste nimekirjas vormistatakse kooli direktori käskkirjaga, mis sisaldab õpilase ees-ja perekonnanime, klassi, kuupäeva, koolist lahkumise korral ka põhjust ning viidet alusdokumendile (taotlus, õppenõukogu otsus, kooskõlastused jm).

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Aegviidu Vallavalitsuse 09.04.2012 määrus nr 2 „Aegviidu Kooli õpilaste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Arvi Karotam
Vallavanem

Heldi Laks
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json