HaridusKool

Teksti suurus:

Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 36

Aegviidu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 03.10.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Anija vallavolikogu 17.05.2018 määruse nr 25 „Aegviidu Kooli põhimäärus“ § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab Anija Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) Aegviidu Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu).

 (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ.

 (3) Hoolekogu juhindub oma tegevuses Anija valla õigusaktidest, kooli põhimäärusest, käesolevast hoolekogu moodustamise korrast ja töökorrast ning Eesti Vabariigi seadusandlusest jm õigusaktidest.

 (4) Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra ning muudatused selles kinnitab vallavalitsus.

§ 2.  Hoolekogu ülesanne ja pädevus

 (1) Hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Hoolekogu ülesanded ja pädevus on sätestatud kooli põhimääruses.

§ 3.  Hoolekogu moodustamise kord

 (1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
 1) haridusküsimustega tegelev vallavalitsuse liige;
 2) üks õpilasesinduse nimetatud esindaja, juhul kui õpilasesindus on moodustatud;
 3) üks õppenõukogu esindaja, kelle valimine toimub vastavalt Aegviidu Kooli õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korrale;
 4) vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

 (2) Vanemate esindajad valitakse järgmiselt:
 1) klasside õpilaste vanemate koosolekute otsuste põhjal, kus klassijuhatajad selgitavad välja hoolekogu liikmekandidaadid, kes on nõus osalema hoolekogu töös;
 2) liikmekandidaadid esitavad sooviavalduse hoolekogu esimehe nimele;
 3) hoolekogu valib laekunud avalduste põhjal liikmed, pidades silmas kooliastmete proportsionaalset esindatust.

 (3) Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad valitakse järgmiselt:
 1) hoolekogu liikmed selgitavad hoolekogu ettepanekul välja hoolekogu liikmekandidaadid, kes on nõus osalema hoolekogu töös;
 2) liikmekandidaadid esitavad sooviavalduse hoolekogu esimehe nimele;
 3) hoolekogu otsustab laekunud avalduste põhjal liikmeksvõtmise.

 (4) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad:
 1) moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust;
 2) ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

 (5) Hoolekogu informeerib vallavalitsust kirjalikult oma koosseisu muudatustest viie tööpäeva jooksul.

 (6) Kui hoolekogu liige ei osale koosolekutel või ei täida talle pandud ülesandeid on hoolekogul õigus teha motiveeritud ettepanek nimetatud liikme ümbervalimiseks neid valinud organile.

 (7) Hoolekogu valib enda liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu esimees valib hoolekogu sekretäri ja sekretäri asendaja.

§ 4.  Hoolekogu tegevuse planeerimine ja töö korraldamine

 (1) Hoolekogu tegevust korraldab hoolekogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

 (2) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani.

 (3) Hoolekogu töövormiks on koosolek.

 (4) Hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees võib delegeerida hoolekogu tööga seonduvaid administratiivseid ülesandeid hoolekogu sekretärile, tema äraolekul sekretäri asendajale.

§ 5.  Hoolekogu ja selle liikmete õigused ja vastutus

 (1) Hoolekogu esimehel on õigus osa võtta õppenõukogu koosolekutest.

 (2) Hoolekogul on õigus saada informatsiooni kooli direktorilt, vallavalitsuselt ja vallavolikogult enda ülesannete täitmiseks.

 (3) Hoolekogul on õigus teha ettepanekuid kooli direktorile, vallavalitsusele ja vallavolikogule kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (4) Hoolekogu liikmel on õigus loobuda hoolekogu tööst esitades isikliku avalduse teda valinud organile ja teatades sellest hoolekogu esimehele, tema äraolekul aseesimehele.

 (5) Hoolekogu liikmed vastutavad neile edastatud materjalide läbitöötamise, määratud ülesannete täitmise ja usaldatud konfidentsiaalse info hoidmise eest.

§ 6.  Koosolekute korraldamine ja ettevalmistamine

 (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

 (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (3) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

 (4) Koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult (sh elektrooniliselt) või telefoni teel vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Hoolekogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks või muutmiseks.

 (5) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist, koosoleku toimumise aja ja päevakorra teatamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (6) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

 (7) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud ning hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal õpilasesinduse esindajad, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud.

§ 7.  Koosolekute läbiviimine

 (1) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Koosolekutest võtab osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

 (3) Enne koosoleku algust kinnitatakse päevakord.

 (4) Koosolekuid protokollib hoolekogu sekretär, tema äraolekul sekretäri asendaja.

 (5) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

 (6) Hoolekogu koosolek protokollitakse.

§ 8.  Hoolekogu otsused ja nende täitmine

 (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Kui hoolekogu koosolek ei ole otsustusvõimeline, informeeritakse sellest vallavalitsust ning kutsutakse käesoleva korra kohaselt kokku sama päevakorraga korduskoosolek, mis on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust, kui koosolekul on esindatud vähemalt hoolekogu esimees või aseesimees, kool (õppenõukogu või õpilaste esindaja) ja lapsevanemad.

 (2) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane.

 (3) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (4) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

 (5) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega tutvuda kooli kantseleis.

§ 9.  Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

 (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuseid vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

 (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuste eelnõu ja otsuste tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

 (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 10.  Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega vallavalitsuse või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks pärast otsuse avalikustamist viie tööpäeva jooksul.

§ 11.  Hoolekogu asjaajamine ja dokumentatsioon

 (1) Hoolekogu asjaajamist korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees koostöös hoolekogu sekretäriga, tema äraolekul sekretäri asendajaga.

 (2) Hoolekogu koosolekute protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse paberkandjal kooli kantseleis vastavalt kooli asjaajamise korrale.

§ 12.  Hoolekogu aruandlus

 (1) Hoolekogu aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

 (2) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks .

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Arvi Karotam
Vallavanem

Heldi Laks
Vallasekretär