Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 39

Eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord

Vastu võetud 25.09.2018 nr 13
jõustumine 01.01.2019

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 21 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Valla eelarve (edaspidi eelarve) on tekkepõhine, st et eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

  (2) Eelarve koosneb järgmistest osadest:
  1) põhitegevuse tulud;
  2) põhitegevuse kulud;
  3) investeerimistegevus;
  4) finantseerimistegevus;
  5) likviidsete varade muutus;
  6) käesoleva lõike punktides 1 kuni 3 loetletud eelarveosades võib planeerida ning kogusummas arvesse võtta kuludega seotud nõuete ja kohustuste muutusi, kui prognoositakse nende olulist mõju likviidsete varade muutuse eelarveosas kajastatavale raha ja pangakontode saldo muutusele.

  (3) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (4) Eelarve koostamise aluseks on arengukava ja eelarvestrateegia.

  (5) Eelarve koostamisel, vastuvõtmisel ja täitmisel juhindutakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse (edaspidi valitsus) õigusaktidest.

§ 2.   Põhitegevus

  (1) Põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi jaotatakse järgmiselt:
  1) maksud;
  2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
  3) saadavad toetused;
  4) muud tegevustulud.

  (2) Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi jaotatakse järgmiselt:
  1) antavad toetused;
  2) muud tegevuskulud.

§ 3.   Investeerimistegevus

  Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi järgmiselt:
  1) põhivara soetus;
  2) põhivara müük;
  3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
  4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
  5) osaluste soetus;
  6) osaluste müük;
  7) muude aktsiate ja osade soetus;
  8) muude aktsiate ja osade müük;
  9) antavad laenud;
  10) tagasilaekuvad laenud;
  11) finantstulud ja finantskulud.

§ 4.   Finantseerimistegevus

  Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse järgmiselt:
  1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
  2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

§ 5.   Likviidsete varade muutus

  Likviidsete varade muutus näidatakse eelarves ühe summana ja selle moodustavad:
  1) raha ja pangakontode saldo muutus;
  2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
  3) soetatud võlakirjade saldo muutus.

§ 6.   Laenud

  Vallavalitsus võib võtta ja anda laenu, kasutada kapitalirenti, võlakirju emiteerida ja võtta muid rahalisi kohustusi kooskõlas KOFS §-ga 38.

§ 7.   Eelarve eelnõu koostamine

  (1) Eelarve ja lisaeelarve eelnõu (edaspidi eelnõu) koostamist korraldab valitsus.

  (2) Eelarveaastale eelneva aasta 1. septembriks avaldatakse valla interneti koduleheküljel ja infolehes teade eelarve taotluste vastuvõtmise tingimuste kohta. Reeglina võetakse valitsuses taotlusi vastu 15. oktoobrini.

  (3) Valla hallatavad asutused esitavad elektrooniliselt kulude taotlused neljakohaliste artiklitega, kirjutades lahti kuluartiklite sisu. Taotluses esitatakse ka omatulude prognoos.

  (4) Teised juriidilised ja füüsilised isikud, esitavad taotlused blanketil (Lisa 1), eelistatult elektrooniliselt, sealhulgas vabaaja- ja sporditegevuse toetuste saamiseks esitatakse lisaks andmed eraldi vormidel (klubide sporditegevuse taotlus valla eelarvesse; seltside, ringide tegevuse toetuse taotlus valla eelarvesse, kultuuri-, spordi- ja noorsooprojektide taotlemise vorm), mis on vastu võetud vallavalitsuse määrusega ja avaldatud valla veebilehel.

  (5) Taotluste koostamisel peavad koostajad:
  1) tagama kehtivatest seadustest, eelarvestrateegiast, arengukavast ning volikogu ja valitsuse õigusaktidest kinnipidamise;
  2) lähtuma otstarbekuse põhimõttest.

  (6) Valitsus esitab taotluste põhjal tehtud kokkuvõtted valdkondade kaupa:
  1) valitsuse ametnikele, kes kontrollivad kulutuste arvestamise õigsust, nende vastavust kehtivatele seadustele ja normidele ning hindavad kulutuste otstarbekust.
  2) vastavatele volikogu komisjonidele, kes määravad kulutuste prioriteedid;

  (7) Valitsusel ja volikogu komisjonidel on õigus küsida esitajatelt taotluste juurde põhjendusi, arvestusi, kalkulatsioone ja andmeid teiste rahastajate kohta.

  (8) Komisjonides läbi arutatud taotluste põhjal koostab valitsus hiljemalt 20. novembriks eelnõu, mis arutatakse läbi valitsuses.

  (9) Tasakaalustatud eelnõu esitatakse hiljemalt 1. detsembriks eelarvekomisjonile.

  (10) Eelarvekomisjon kutsub vajadusel koosolekule taotluse esitaja või vaatab üle objekti, mille kulutuste finantseerimiseks taotlus esitati.

  (11) Eelarvekomisjonis tehtud eelnõu muudatustest teavitab valitsus komisjone.

§ 8.   Eelnõu esitamine ja läbivaatamine volikogus

  (1) Valitsuse ja eelarvekomisjoni poolt heakskiidetud eelnõu esitatakse volikogule esimeseks lugemiseks hiljemalt jaanuarikuu istungile.

  (2) Eelnõule lisatakse:
  1) seletuskiri vastavalt KOFS § 22 lõikele 2;
  2) andmed finantseerimistegevusest eelseisvate eelarveaastate lõikes;
  3) muud volikogu poolt ette nähtud andmed.

  (3) Peale eelnõu esimest lugemist teatab valitsus taotlejatele, kas nende taotlus on eelnõus rahuldatud ja missuguses summas.

  (4) Esimese lugemise läbinud eelnõule saab esitada parandusettepanekuid (Lisa 2) valitsuse kaudu eelarvekomisjonile.

  (5) Peale esimest lugemist tehtud eelnõu muutmise ettepanekutele, mis tingivad ettenähtud tulude vähenemise, kulude suurendamise või kulude ümberjaotamise, tuleb algatajal lisada rahalised arvestused, mis näitavad ära kulude katteks vajalikud tuluallikad. Ettepanekute läbivaatamisel tuleb eelarvekomisjonil selle kohta ära kuulata valitsuse arvamus.

  (6) Parandusettepanekud tuleb esitada hiljemalt kaks nädalat enne eelarve teist lugemist.

§ 9.   Eelarve vastuvõtmine ja jõustumine

  (1) Eelarve võtab volikogu vastu määrusega.

  (2) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  (3) Eelarves on summad täiseurodes.

  (4) Eelarve võetakse volikogus vastu KOFS § 14-§ 19 sätestatud detailsuses.

  (5) Valitsus kinnitab asutuste ja tegevusalade kulueelarved, tuues eraldi välja personalikulud. Valitsuses kinnitatud eelarve esitatakse volikogule seletuskirja lisana.

  (6) Ühe nädala jooksul pärast eelarve vastuvõtmist saadab valitsus asutustele eelarvest väljavõtte vastava asutuse osas.

  (7) Teistele taotluse esitajatele teatatakse kahe nädala jooksul, kas nende taotlus on eelarves rahuldatud ja missuguses summas.

  (8) Vastuvõetud eelarve esitatakse riigiasutustele Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 10.   Lisaeelarve

  (1) Lisaeelarve võtab volikogu vastu määrusega.

  (2) Lisaeelarve jõustub vastuvõtmisel.

  (3) Lisaeelarve eelnõu koostab valitsus juhul, kui:
  1) tulud ja kulud suurenevad;
  2) tulude vähenemise tõttu on vaja vähendada kulusid;
  3) tulude vähenemise või kulude suurenemise tõttu on vaja täiendavalt laenu võtta.

  (4) Lisaeelarve võetakse vastu samasuguses vormis nagu eelarve.

  (5) Eelnõu esitatakse peale eelarvekomisjonis, vajadusel ka teistes komisjonides, läbivaatamist volikogule.

  (6) Lisaeelarve võib vastu võtta ühe lugemisega, kui volikogu ei otsusta teisiti.

  (7) Riigieelarvest ja teistest allikatest eelarveaasta jooksul saadud sihtotstarbelised eraldised lisatakse aasta jooksul tehtavasse lisaeelarvesse.

§ 11.   Eelarve täitmine

  (1) Eelarve täitmist korraldab valitsus.

  (2) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib valitsus kuni eelarve vastuvõtmiseni teha iga kuu kulutusi kuni 1/12 ulatuses lõppenud eelarveaastaks ettenähtud kulutustest, kuid mitte suuremas summas, kui eelnõus ette nähtud 1/12.

  (3) Eelarvet täidetakse vastavalt volikogus vastu võetud ja valitsuses kinnitatud tulude ja kulude liigendatusele.

  (4) Asutuse juhtidel tuleb tagada omatulude täielik arvele võtmine nende moodustamise kõigi allikate järgi.

  (5) Kulude finantseerimisel tuleb lähtuda Kohila Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja §-st 10.

  (6) Sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.

  (7) Keelatud on ilma vallavalitsuse loata:
  1) teha tehinguid, mis ei ole eelarves ette nähtud;
  2) katta investeeringuteks kavandatud vahenditega teisi kulusid;
  3) katta personalikuludega teisi kulusid;
  4) katta teiste kuludega personalikulusid.

§ 12.   Aruandlus

  (1) Valitsus esitab volikogule eelarve täitmise kvartali aruande igale kvartalile järgneva kuu viimaseks tööpäevaks.

  (2) Raamatupidamise aastaaruande koosseisu kuuluvas eelarve täitmise aruandes esitatakse vastuvõetud eelarve detailsuses aruandeaasta:
  1) esialgne eelarve;
  2) lõplik eelarve;
  3) eelarve täitmise andmed.

§ 13.   Reservfondi käsutamine

  (1) Ettenägemata kulude katmiseks otsustab rahaeraldised reservfondist vallavalitsus istungitel.

  (2) Kiireloomulised rahaeraldised reservfondist võib teostada vallavanem peale vallavalitsuse enamuse liikmete kirjaliku nõusoleku saamist väljaspool istungit.

  (3) Rahaeraldus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 14.   Vastutus eelarve täitmisel

  (1) Eelarve täitmise nõuete rikkumisel on valitsusel õigus nõuda asutuse juhilt vastutust vastavalt seadusandlusele ja töösuhet reguleerivale lepingule.

  (2) Eelarve täitmise eest kannab täisvastutust valitsus.

§ 15.   Avalikustamine

  (1) Valla veebilehel avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul:
  1) eelnõu ja seletuskiri pärast nende volikogule esitamist;
  2) eelarve ja lisaeelarve pärast vastuvõtmist;
  3) eelarve menetlemist käsitlevad komisjonide protokollid;
  4) reservfondi eraldiste korraldused;

  (2) Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav eelarveaasta lõpuni.

§ 16.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

Lisa 1  Taotlus valla eelarvesse

Lisa 2  Muudatusettepanek eelarve eelnõule

/otsingu_soovitused.json