Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud ja töötasustamine (Mõisaküla piirkond)

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2018, 43

Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud ja töötasustamine (Mõisaküla piirkond)

Vastu võetud 23.01.2018 nr 2
RT IV, 27.01.2018, 60
jõustumine 30.01.2018, rakendatakse alates 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.03.2018RT IV, 16.03.2018, 319.03.2018, rakendatakse 01.02.2018
25.09.2018RT IV, 12.10.2018, 3115.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 35 lõike 2 ja Mõisaküla linna põhimääruse § 55 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Mulgi valla ametiasutuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) töötajate koosseisud ja töötasustamine.

§ 2.  Töötasustamise alused

 (1) Töötasustamise aluseks on õigusaktid ning töötasustamise alused lähtuvad töötaja tööülesannetest, haridusest, vastutuse määrast ja töö tulemustest.

 (2) Kõik personalikuludest tehtavad väljamaksed kokku ei tohi ületada hallatavale asutusele kinnitatud aasta personalikulude eelarvet.

§ 3.  Koosseisude ja töötasu määramine

 (1) Hallatavate asutuste töötajate koosseisud ja kuu töötasu määratakse vastavalt käesoleva määruse lisas.

 (2) Hallatava asutuse töötaja ületunnitöö tasustatakse vastavalt kokkuleppele vaba aja andmisega või rahas vastavalt töölepingu seaduses kehtestatud määradele.

§ 4.  Täiendava tasu maksmine

 (1) Vallavanemal on õigus asutuse juhile ja asutuse juhil on õigus eelarves töötasudeks olevate vahendite piires määrata lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest kalendrikuus kuni 50 % käesoleva määruse alusel tema ametikohale kehtestatud töötasumäärast.

 (2) Täiendavaks lisatööks loetakse vahetu ülemuse ja töötaja vahel kokkulepitud töö, mis väljub ametijuhendis kokkulepitud töö raamest. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete eest tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.

 (3) Rahaliste vahendite kokkuhoiu korral on õigus kokkuhoitud vahendeid kasutada töötajate ergutamiseks.

§ 5.  Töötasustamise tingimuste täitmise kontroll

 (1) Hallatavale asutusele eraldatud personalikulude eelarve otstarbeka ja säästliku kasutamise ning täitmise eest vastutab asutuse juht.

 (2) Personali eelarve kasutamist kontrollitakse volikogu revisjonikomisjoni järelevalve käigus.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Vallavanemal ja hallatavate asutuste juhtidel teha vajadusel muudatused töötajate töölepingutes kuu aja jooksul määruse jõustumisest.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2018. a.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisud ja töötasumäärad (Mõisaküla piirkond)
[RT IV, 12.10.2018, 31 - jõust. 15.10.2018]