SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.12.2022, 26

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 30.09.2021 nr 87
RT IV, 12.10.2021, 4
jõustumine 15.10.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2022RT IV, 07.07.2022, 1910.07.2022
22.12.2022RT IV, 30.12.2022, 1202.01.2023

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Sillamäe linna eelarves sotsiaaltoetusteks ettenähtud vahendite arvelt sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) maksmise tingimused ja kord.

  (2) Sotsiaaltoetusi finantseeritakse linna eelarves eraldatud sotsiaalkaitse vahenditest ja riigieelarvest Sillamäe linna eelarvesse sotsiaalteenuste ja -toetuste osutamiseks eraldatud vahenditest.

  (3) Käesolevas määruses reguleerimata küsimustes rakendatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse või sotsiaalhoolekande seaduse sätteid.

§ 2.   Toetusele õigust omav isik

  (1) Toetust on õigus taotleda abivajaval isikul, kelle alaline elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas vähemalt kuus kuud.

  (2) Käesoleva määrusega ettenähtud koolimineku toetust või kooli õppeaasta alguse toetust on õigus taotleda ka isikul, kelle elukoht ei ole Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas, aga kelle laps on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas ning õpib Sillamäe linna üldhariduskoolis.

  (3) Sissetulekust sõltuvaid toetusi määratakse vähekindlustatud isikutele ja peredele, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta pärast eluasemekulude mahaarvamist on väiksem kui 50% kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 40% kehtivast töötasu alammäärast kuus. Sissetuleku hulka arvatakse kõik netotulud, välja arvatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused.

§ 3.   Toetuste liigid

  (1) Käesolev määrus reguleerib sissetulekust sõltuvate ja mittesõltuvate toetuste maksmise.

  (2) Sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) erakorraline toetus;
  2) lasteaia kohamaksu toetus;
  3) toetus toitlustamiseks lasteaias;
  4) retseptiravimite ostmise toetus;
  5) prillide ja invatehniliste abivahendite ostmise või laenutamise toetus;
  6) transpordikulude osalise hüvitamise toetus.
[RT IV, 07.07.2022, 19 - jõust. 10.07.2022]

  (3) Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:
  1) lapse sünnitoetus;
  2) koolimineku toetus;
  3) kooli õppeaasta alguse toetus;
  4) gümnaasiumi medaliga lõpetanute toetus;
  5) ühekordne vanaduspensionäride toetus;
  6) juubelitoetus eakatele;
  7) hooldust vajava täisealise isiku täiendav toetus.
[RT IV, 07.07.2022, 19 - jõust. 10.07.2022]

§ 4.   Toetuse taotlemine, taotluste menetlemine ja määramine

  (1) Taotlus toetuse saamiseks esitatakse linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Toetust võib isikule või perekonnale taotleda konkreetseks toiminguks antud volikirja või meditsiiniasutuse teatise alusel ka mõni teine isik juhul, kui abivajaja ise mingil põhjusel toetust ei taotle. Taotleja esitab kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse saamise õiguse või muu hüvitise andmiseks olulise asjaolu väljaselgitamiseks, sealhulgas seaduses sätestatud juhul andmed kolmandate isikute kohta.

  (2) Taotluse vastu võtnud linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja registreerib taotluse dokumendiregistris.

  (3) Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel taotlust edasi ei menetleta.

  (4) Taotluse vastu võtnud linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistujal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni, nõuda taotlejalt toetuse andmise otsustamiseks vajalikke ja lubatavaid täiendavaid andmeid ja vajadusel külastada abivajaja elukohta. Sissetulekute varjamise või teadvalt muude valeandmete esitamise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (5) Toetuse andmise või sellest keeldumise otsustab linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise päevast ja teeb otsuse teatavaks asjaosalisele isikule (v.a. erakorraline toetus).

  (6) Kui taotletav toetus on suurem kehtestatud toetuse suurusest, otsustab toetuse andmist linnavalitsuse sotsiaalkomisjon hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise päevast ja teeb otsuse teatavaks asjaosalisele isikule.

  (7) Toetuse võib jätta määramata:
  1) töövõimelisele täisealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on korduvalt ilma mõjuva põhjuseta keeldunud Eesti Töötukassast pakutavast sobivast tööst või koolitusest;
  2) isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
  3) kui toetuse määramist otsustav teenistuja või linnavalitsuse sotsiaalkomisjon tuvastab, et isikul on toimetulekuks või taotluses toodud vajadusteks piisavalt vahendeid (sh juhud, kui isik keeldub laskma linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja oma elukohta kontrollima esitatud andmete tegelikkusele vastavust);
  4) linnaeelarves vahendite puudumisel.

§ 5.   Toetuse maksmine

  (1) Toetused makstakse välja või kantakse üle linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja, linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse või linnavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Määratud toetuse kannab Linna Raamatupidamine kolme tööpäeva jooksul otsuse saamisest taotleja pangakontole.

  (3) Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse määramise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud või toetuse saaja esitas valeandmeid, teeb linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja põhjendatud otsuse aluseta makstud toetuse tasaarveldamiseks väljamaksmisele kuuluva toetusega või tagasinõudmiseks.

§ 6.   Erakorraline toetus

  (1) Erakorraline toetus on ette nähtud isikutele või perekondadele, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, haigestumise või muu erakorralise olukorra tagajärjel.

  (2) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukood või sünniaeg ja sotsiaalne seisund. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut toetuse taotlemise hetkel, dokumendid, mis tõendavad elatise nõudmist, viimase kuu eluasemekulusid, sotsiaalselt abitu olukorra tekkimist tõendavad dokumendid.

  (3) Erakorraline toetus määratakse linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel. Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsuse alusel määratud toetuse suurus on kuni 300 eurot kalendriaastas ühe isiku kohta.

  (4) Kui taotletav toetuse summa ületab lõikes 3 kehtestatud suuruse, siis võib toetuse määrata linnavalitsus, arvestamata lõikes 3 toodud toetuse piirmäära.

§ 7.   Lapse sünnitoetus

  (1) Lapse sünnitoetus määratakse taotluse esitanud lapsevanemale ühekordselt tingimusel, et:
  1) lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on taotlemise ajal Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik(ud) ja vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on Eesti Rahvastikuregistri andmetel elanud Sillamäe linnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi;
  2) laps on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga Sillamäe linnas.

  (2) Sünnitoetuse taotluse võib esitada kuue kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

  (3) Lapsendatud lapse vanemal on õigus taotleda toetust kuue kuu jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist tingimusel, et laps ei ole kohtuotsuse jõustumise ajal vanem kui üks aasta ja kuus kuud.

  (4) Toetuse määr on 300 eurot. Kui üks lapsevanem on Eesti Rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsusüksuse elanik, makstakse toetust 50% kehtestatud määrast.

  (5) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas:
  1) 50% kehtestatud määrast pärast lapse sündi;
  2) 50% kehtestatud määrast pärast lapse 1-aastaseks saamist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimusel.

  (6) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukood või sünniaeg ja sotsiaalne seisund. Taotlusele lisatakse lapse sünnitõendi koopia.

  (7) Lapse sünnitoetust makstakse lapse sündimise kuupäeval kehtivas toetuse määras.

§ 8.   Lasteaia kohamaksu toetus

  (1) Toetust võivad taotleda vähekindlustatud lastega pered ning nelja ja enam lapsega (vanuses 0-19 aastat) pered.

  (2) Taotluse võivad esitada lapsevanemad, hooldajad, eestkostjad või vajadusel lasteaia direktorid või lastekaitsetöötajad või muud isikud. Taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks.

  (3) Üldjuhul määratakse toetust kord kuus ja kantakse üle Sillamäe lasteaiale.

  (4) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalne seisund. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut toetuse taotlemise hetkel, taotleja isikut tõendava dokumendi koopia, lasteaia arve, dokumendid, mis tõendavad elatise nõudmist, korteri kulude viimase kuu kviitungid.

  (5) Toetus määratakse summas, mis ei või ületada ½ kehtiva toimetuleku määra kuus ühe lapse kohta.

§ 9.   Toetus toitlustamiseks lasteaias

  (1) Toetust võivad taotleda vähekindlustatud lastega pered.

  (2) Taotluse võivad esitada lapsevanemad, hooldajad, eestkostjad või vajadusel lasteaia direktorid või lastekaitsetöötajad või muud isikud. Taotlus tuleb esitada hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks.

  (3) Üldjuhul määratakse toetust kord kuus ja kantakse üle Sillamäe lasteaiale.

  (4) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalne seisund. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kinnitavad perekonna sissetulekut toetuse taotlemise hetkel, taotleja isikut tõendava dokumendi koopia, lasteaia arve, dokumendid, mis tõendavad elatise nõudmist, korteri kulude viimase kuu kviitungid.

  (5) Toetus määratakse summas, mis ei või ületada ½ kehtiva toimetuleku määra kuus ühe lapse kohta.

§ 10.   Koolimineku toetus

  (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, tingimusel, et laps on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik ning laps asub õppima Sillamäe linna kooli.

  (2) Toetus määratakse Eesti Hariduse Infosüsteemis esitatud kooli õpilaste nimekirjade alusel.

  (3) Toetus on ühekordne ning taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul alates õppeaasta algusest.

  (4) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukood või sünniaeg ja sotsiaalne seisund. Taotlusele lisatakse lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitõendi koopia.

  (5) Toetust ei maksta asendushooldus teenusel viibivatele lastele.

  (6) Toetuse määr on 65 eurot.

§ 11.   Kooli õppeaasta alguse toetus

  (1) Kooli õppeaasta alguse toetus (2.-12. klassi mineva lapsele) on perioodiline ning makstakse välja üks kord aastas septembri – oktoobri kuus. Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada augusti – septembri kuus.

  (2) Toetust makstakse ühekordse taotluse alusel lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, tingimusel, et laps on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linna elanik ning laps õpib Sillamäe linna koolis või väljaspool Sillamäe linna asuvas koolis, juhul kui vastava haridustaseme omandamine Sillamäe linnas ei ole võimalik.

  (3) Toetus määratakse Eesti Hariduse Infosüsteemis esitatud kooli õpilaste nimekirjade alusel.

  (4) Taotluses märgitakse toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukood või sünniaeg ja sotsiaalne seisund. Esmasel taotlemisel lisatakse lapse isiku tõendav dokumenti või sünnitõendi koopia.

  (5) Toetust ei maksta asendushooldus teenusel viibivatele lastele.

  (6) Toetuse määr on 30 eurot.

§ 12.   Gümnaasiumi medaliga lõpetanute toetus

  (1) Medalitega gümnaasiumi lõpetanute toetus on ühekordne toetus noortele gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga.

  (2) Toetuse määramise aluseks on koolide poolt kinnitatud andmed.

  (3) Taotlusele lisatakse isikut tõendava dokumendi koopia.

  (4) Toetuse määr on 200 eurot kuldmedaliga lõpetanule ja 130 eurot hõbemedaliga lõpetanule.

§ 13.   Ühekordne vanaduspensionäride toetus

  (1) Toetus määratakse „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ alusel määratud vanaduspensioni (välja arvatud ennetähtaegne ja soodustingimustel vanaduspension) saajale.

  (2) Isikul, kes taotleb toetust esimest korda, tuleb esitada kirjalik taotlus linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Taotlusele lisatakse isikut tõendava dokumendi koopia.

  (3) Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada aasta viimases kvartalis. Toetust makstakse detsembrikuus või jooksva aasta linnaeelarves vahendite puudumisel järgmise aasta esimeses kvartalis.
[RT IV, 30.12.2022, 12 - jõust. 02.01.2023]

  (4) Toetust ei maksta isikule, kes viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest Sillamäe linn täielikult või osaliselt tasub hoolduskulusid.

  (5) Toetuse määr on 15 eurot.

§ 14.   Juubelitoetus eakatele

  (1) Toetus makstakse eakale, tema 80., 85., 90-nda ja iga järgneva sünnipäeva puhul.

  (2) Toetus kantakse toetuse saaja poolt taotluses esitatud arvelduskontole.

  (3) Toetuse määr on 25 eurot.

§ 15.   Hooldust vajava täisealise isiku täiendav toetus

  (1) Hooldust vajava täisealise isiku täiendav toetus on toimetuleku säilitamiseks koduses keskkonnas igakuiselt makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Hooldust vajava täisealise isiku täiendav toetus makstakse:
  1) sügava puudega isikule või isiku hooldajale, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelevalve ööpäevaringselt;
  2) isiku kohtu poolt määratud eestkostjale. Toetust ei maksta eestkostjale kelle eestkostetav viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel.

  (3) Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu esimesest kuupäevast ajani, kuni isik vastab käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (4) Toetuse maksmine lõpetatakse hoolduse määramise otsuse kehtetuks tunnistamise või hooldusvajaduse ära langemise järgnevast päevast.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul, teavitama sotsiaalhoolekande osakonda asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise lõpetamise.

  (6) Toetuste taotlemisel esitatakse lisaks taotlusele toetuse määramise õigust tõendavad dokumendid.

  (7) Toetuse määr on 35 eurot kuus.

§ 16.   Retseptiravimite ostmise toetus

  (1) Retseptiravimite ostmise toetust saab taotleda:
  1) „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ alusel määratud vanaduspensioni isik ja osalise või puuduva töövõimega isik tingimusel, et isikule ei maksta töötukassast töötuskindlustushüvitist;
  2) vanem või eestkostja puudega lapsele.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja taotluse koos kulusid tõendavate dokumentidega, millel on kirjas taotleja nimi, ravimite nimetused ja maksumused.

  (3) Toetusega hüvitatakse taotlusele eelneva kolme kuu jooksul tehtud kulutused retseptiravimitele.

  (4) Toetuse määr on kuni 50 eurot kalendriaastas kuludokumentide alusel.
[RT IV, 07.07.2022, 19 - jõust. 10.07.2022]

§ 17.   Prillide ja invatehniliste abivahendite ostmise või laenutamise toetus

  (1) Prillide ja invatehniliste abivahendite ostmise või laenutamise toetust saab taotleda:
  1) „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ alusel määratud vanaduspensioni isik ja osalise või puuduva töövõimega isik tingimusel, et isikule ei maksta töötukassast töötuskindlustushüvitist;
  2) vanem või eestkostja puudega lapsele.

  (2) Toetus prillide ostmiseks määratakse prilliklaaside maksumuse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

  (3) Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja taotluse koos kuludokumentidega.

  (4) Toetusega hüvitatakse taotlusele eelneva kolme kuu jooksul tehtud kulutused.

  (5) Toetuse määr on kuni 50 eurot kalendriaastas kuludokumentide alusel.
[RT IV, 07.07.2022, 19 - jõust. 10.07.2022]

§ 18.   Transpordikulude osalise hüvitamise toetus

  (1) Toetuse eesmärgiks on transpordi kasutamisega seotud kulude hüvitamine tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel.

  (2) Toetust saab taotleda:
  1) mittetöötav „Riikliku pensionikindlustuse seaduse“ alusel määratud vanaduspensioni isik ja mittetöötav osalise või puuduva töövõimega isik tingimusel, et isikule ei maksta töötukassast töötuskindlustushüvitist;
  2) vanem või eestkostja puudega lapsele, kes oma tervislikust seisundist tingituna ei saa kasutada ühistransporti.

  (3) Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja taotluse koos kuludokumentidega ning tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamist tõendava dokumendiga.

  (4) Isikliku transpordi kasutamise juhul hüvitatakse sõiduauto kasutamisega seotud kütusekulud. Kütusekulu kompenseerimisel võetakse aluseks sõiduki tegelik kütusekulu, kuid mitte rohkem kui 10 liitrit 100 km kohta.

  (5) Toetusega hüvitatakse taotlusele eelneva kolme kuu jooksul tehtud kulutused.
[RT IV, 07.07.2022, 19 - jõust. 10.07.2022]

  (6) Toetuse suurus on kuni 50% isiku poolt tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui kehtestatud toetuse piirmäära.

  (7) Toetuse piirmäär on 150 eurot kalendriaastas ühe isiku kohta.

§ 19.   Muud täiendavad sotsiaaltoetused

  (1) Muid täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse abivajavale isikule, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas tema toetamiseks muudel (käesoleva määruse §-des 6-18 loetlemata) põhjendatud juhtudel.

  (2) Muu täiendava sotsiaaltoetuse maksmise aluseks on sotsiaalhoolekande osakonna motiveeritud ettepanek.

  (3) Muu täiendava sotsiaaltoetuse maksmise otsustab linnavalitsus korraldusega.

  (4) Muu täiendava sotsiaaltoetuse suuruseks on kuni 600 eurot kalendriaastas ühe isiku kohta.

§ 20.   Vaidemenetlus

  (1) Isik, kes leiab, et toetuse määramise otsusega või taotluse menetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnavalitsusele „Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud korras.

  (2) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus esitada kaebuse halduskohtule „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras.

§ 21.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json