Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määruse nr 120 "Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2021, 31

Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määruse nr 120 "Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 07.10.2021 nr 160

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 2. juuli 2009. a määrust nr 120 "Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord" muudetakse järgmiselt:

 
  1) paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 2. Linnavolikogu esimehe, aseesimehe, komisjoni esimehe, aseesimehe ja fraktsiooni esimehe tasu
Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe, komisjoni esimehe ja aseesimehe ning fraktsiooni esimehe tasu ja hüvitused otsustab linnavolikogu nimetatud isikute ametisse valimisel või registreerimisel.";
  2) paragrahvi 3 lõikeid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse need:
"(1) Linnavolikogu liikmele makstakse:
1) linnavolikogu liikme ülesannete täitmise eest kuutasu 25% keskmisest palgast, välja arvatud kuud, kui volikogu istungeid ei toimu;
2) linnavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitust esitatud dokumentide alusel.
(2) Linnavolikogu komisjoni liikmele makstakse tasu koosolekul osalemise eest 3% keskmisest palgast.
Kirjalikult osalemise eest tasu ei maksta.";
  3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
"(3) Volikogu esimehele ja aseesimehele käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud tasu ei maksta.";
  4) määrust täiendatakse paragrahviga 31 järgmises sõnastuses:
"§ 31. Tasude suuruse ümberarvutamine
(1) Käesoleva määruse paragrahvis 3 nimetatud tasud muutuvad üks kord aastas alates 1. jaanuarist.
(2) Tasude suuruse arvutamisel lähtutakse eelneva aasta II kvartali Eesti keskmise brutokuupalga suurusest Statistikaameti andmetel.".

§ 2.   Määrus jõustub volikogu järgmise koosseisu volituste algusest.

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json