Teksti suurus:

Tartu 2024 põhiprogrammi esimese osa toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2021, 35

Tartu 2024 põhiprogrammi esimese osa toetus

Vastu võetud 07.10.2021 nr 153

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kultuurikorraldaja poolt toetuse taotlemist ja toetuse andmist aastatel 2021-2025, toetuse saaja kohustusi toetuse kasutamisel ja toetuse abil kultuurisündmuse või -programmi (projekti) ettevalmistamisel ja elluviimisel ning aruandluse esitamisel.

  (2) Toetuse taotlemisele ja andmisele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, konkurentsiseadust ning Euroopa Liidu riigiabi reguleerivaid õigusakte.

§ 2.   Tartu 2024 põhiprogrammi esimese osa toetus ja toetuse taotlemise õigus

  (1) Tartu 2024 põhiprogrammi esimese osa toetus on mitmeaastane toetus Tartu 2024 programmi kuuluva projekti ettevalmistamiseks ja elluviimiseks.

  (2) Toetust on õigus taotleda kultuurikorraldajast juriidilisel isikul Tartu 2024 programmi kuuluva projekti kohta, mis läbis Tartu Linnavolikogu 23. aprilli 2020. a määruse nr 93 "Tartu 2024 toetus" (määrus nr 93) kohase arendusprotsessi ning mille kohta koostanud projektiplaani on heaks kiitnud hindamiskomisjon 18. juuni 2021. a protokolliga.

  (3) Käesoleva määruse kohast toetust saavale projektile ei saa täiendavat toetust taotleda Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019. a määruse nr 59 "Kultuuri valdkonna toetused" alusel.

§ 3.   Riigiabi

  (1) Käesolevas määruses nimetatud toetus on käsitletav kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antava abina Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (üldine grupierandi määrus) III peatüki 11. jao tähenduses.

  (2) Toetus kujutab endast üldises grupierandi määruses sätestatud abi:
  1) kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks (üldise grupierandi määruse artikkel 53);
  2) audiovisuaalsete teostele (üldise grupierandi määruse artikkel 54).

  (3) Toetuse andmisel audiovisuaalsete teostele vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 54 peab abil olema ergutav mõju vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 6.

  (4) Toetuse andmisel kohaldatakse konkurentsiseaduse paragrahvis 342 ja paragrahvi 492 lõikes 3 sätestatut.

  (5) Toetust ei anta taotlejale:
  1) kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega sama liikmesriigi antud abi on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks ja ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus abi tagasi maksta;
  2) kes on raskustes üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes, välja arvatud juhul, kui taotleja ei olnud raskustes 31. detsembri 2019. a seisuga, kuid sattusid raskustesse üldise grupierandi määruse artikli 1 lõike 4 punktis c toodud ajavahemikul;
  3) üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2-3 ja 5 sätestatud juhtudel.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Sihtasutusele Tartu 2024 Tartu linnaportaalis. Taotlust saab esitada alates 18. oktoobrist 2021. a.

  (2) Kui projekti valmistavad ette ja viivad ellu mitu juriidilist isikut ja soovitakse, et toetus makstakse välja igale projekti ette valmistavale ja ellu viivale juriidilisele isikule (partner), kes kulusid kannab, tuleb neil valida enda hulgast üks juriidiline isik, kes esitab taotluse ja täidab Sihtasutuse Tartu 2024 jaoks juhtpartneri rolli vahearuannete ja lõpparuande esitamisel.

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
  1) projekti nimi;
  2) projekti partneri(te) nimi(ed) ja registrikood(id) (kui soovitakse, et toetus makstakse otse partnerile);
  3) projekti tegevuseesmärgid (sündmused või muud programmilised tegevused, turundus- ja kommunikatsioonitegevus);
  4) projekti ettevalmistamise ja elluviimise võtmeisikute nimed;
  5) muud rahastusallikad, kui nendega on projektiplaanis arvestatud;
  6) taotletava toetuse suurus ja selle jaotumine aastate lõikes;
  7) partneri(te)le antava toetuse suurus ja selle jaotumine aastate lõikes (kui soovitakse, et toetus makstakse otse partnerile);
  8) projekti algus- ja lõppkuupäev.
  9) rahastusettepanekule vastav projektiplaan.

  (4) Kui taotleja annab osa toetusest ise edasi enda partnerile, tuleb taotlusele lisada partneri nimi ja registrikood ja talle antava toetuse suurus ja jaotumine aastate lõikes. Kui partner ei ole toetuse taotlemisel teada, tuleb näidata ära edasi antava toetuse osa suurus ja jaotumine aastate lõikes. Taotleja peab toetuse edasiandmisel tagama, et toetuse saaja partner kasutab toetust kooskõlas käesoleva määruse tingimustega ning talle kohalduvad kõik taotleja osas kehtivad tingimused.

  (5) Sihtasutus võib nõuda taotlejalt täiendavate andmete esitamist riigiabiga andmisega seotud toimingute tegemiseks.

§ 5.   Toetuse määr ja toetuse kasutamise piirangud

  (1) Toetuse ülemmäär taotleja jaoks lähtub reeglina määruse nr 93 kohase hindamiskomisjoni rahastusettepanekust.

  (2) Toetuse andmisel järgitakse üldise grupierandi määruse artiklis 8 sätestatud kumuleerimise reegleid, sealhulgas võib toetust kumuleerida järgnevaga:
  1) mis tahes muu riigiabi, kui kõnealused meetmed on seotud erinevate kindlaksmääratavate abikõlblike kuludega;
  2) mis tahes muu riigiabi, mis on seotud samade abikõlblike kuludega, mis on osaliselt või täielikult kattuvad, kuid ainult juhul, kui sellise kumuleerimise tulemusel ei ületata suurimat abi osakaalu või abisummat.

  (3) Toetust ei tohi kumuleerida mis tahes vähese tähtsusega abiga, mille puhul on abikõlblikud kulud samad, kui sellise kumuleerimise tulemusel ületatakse abi maksimaalne osakaal.

  (4) Abi osakaalu ja abikõlblike kulude arvutamisel lähtutakse kõigi kasutatavate arvude puhul summadest, millest ei ole makse ega muid tasusid maha arvatud.

  (5) Abikõlblikud kulud on kulud, mis seonduvad otseselt Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kultuuriprogrammi kuuluva ja taotluses määratletud projekti ettevalmistamise ja elluviimisega, on selleks vajalikud ja põhjendatud, kooskõlas õigusaktidega ning vastavad üldise grupierandi määruse artikli 53 lõikes 5 ning artikli 54 lõikes 5 sätestatud abikõlblike kulude kirjeldusele. Abikõlblikud on üksnes kulud, mis:
  1) on tasutud toetuse saaja arvelduskontolt või juhul kui toetuse saaja annab osa toetusest edasi enda partnerile, siis vastava partneri arvelduskontolt;
  2) on tõendatud selgete, konkreetsete ja ajakohaste kirjalike tõenditega (algdokumentidega);
  3) on selgelt eristatavalt kirjeldatud raamatupidamises ja vastavad Eesti finantsaruandluse standardile;
  4) on kantud aastatel 2021-2025.

  (6) Abikõlblikud ei ole alljärgnevad kulud:
  1) kulu, mille kohta ei ole kirjalikku kuludokumenti;
  2) sularahas tasutud kulu;
  3) kinnisasja või registrisse kantava sõiduki ostmine;
  4) kohtumenetluses tekkinud kulu, sealhulgas vastaspoole või kolmanda isiku menetluskulu;
  5) rahatrahvid või muud rahalised karistused (sealhulgas leppetrahvid);
  6) erisoodustusmaks ja erisoodustusega maksustatavad kulud;
  7) käibemaks, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja ei ole käibemaksukohustuslane või kui käibemaksukohustuslasest toetuse saaja tõendab, et ta ei saa tekkinud kuludelt käibemaksu maha arvata;
  8) kulud ajalehtede ja ajakirjade väljaandmiseks, olenemata sellest, kas need on trükitud või elektroonilised;
  9) kulu, mis üldise grupierandi määruse artikli 53 või 54 kohaselt ei ole abikõlblik (sealhulgas näiteks kulu filmistuudio taristule).
  10) kulu, mis on toetuse saajale juba hüvitatud või hüvitatakse teistest allikatest või muul viisil (näiteks kindlustushüvitis).

  (7) Toetuse andmisel üldise grupierandi määruse artikli 53 kohaselt arvutatakse toetuse määr vastavalt nimetatud määruse artikli 53 lõikes 7 sätestatud metoodikale.

  (8) Toetuse andmisel üldise grupierandi määruse artikli 54 kohaselt arvutatakse toetuse määr vastavalt nimetatud määruse artikli lõigetes 6-8 sätestatule.

§ 6.   Muud projekti rahastusallikad

  (1) Tartu 2024 põhiprogrammi esimese osa toetuse saamise eeldus on muude rahastusallikate olemasolu minimaalselt 30% projekti ettevalmistamise ja läbiviimise kogumaksumusest.

  (2) Omafinantseering võib olla vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes või eelarvelise asutuse puhul asutusele tavapäraselt eraldatavad vahendid.

§ 7.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Taotluse vaatab läbi ja toetuse andmise kohta teeb otsuse Sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse moodustatud komisjon (komisjon), kuhu kuuluvad vähemalt Sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse liige, loovjuht, finantsjuht, Lõuna-Eesti koordinaator ning teabe- ja turundusvaldkonna juht.

  (2) Toetuse andmise otsuses tuleb kajastada asjaolu, et toetust käsitletakse üldise grupierandi määruse alusel antava riigiabina üldise grupierandi määruse vastava artikli tähenduses.

  (3) Komisjon võib taotluse läbivaatamisel taotluse täpsustamiseks pidada taotlejaga läbirääkimisi.

  (4) Sihtasutus Tartu 2024 kohustub säilitama toetuse andmisega seotud andmeid koos teabe ja vajalike lisadokumentidega kümme aastat alates kuupäevast, millal viimane toetuse osa anti.

§ 8.   Toetuse saajaga lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse saajaga sõlmib toetuse andmise ja projekti produktsioonilepingu Sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse liige või tema volitatud isik. Kui projekti viivad ellu mitu juriidilist isikut ja toetus makstakse välja igale juriidilisele isikule, sõlmitakse üks toetuse andmise ja projekti produktsioonileping.

  (2) Punktis 1 nimetatud lepingu kohta avaldatakse Sihtasutuse Tartu 2024 kodulehel järgmised andmed:
  1) lepingu sõlmimise aeg;
  2) projekti lühikirjeldus;
  3) projekti võtmeisikute nimed;
  4) Sihtasutuse Tartu 2024 antava toetuse suurus ja projekti kogumaksumus.

§ 9.   Leping

  (1) Toetuse saajaga sõlmitavas lepingus kajastatakse toetuse suurus ning selle käsitlemine üldise grupierandi määruse alusel antava riigiabina üldise grupierandi määruse vastava artikli tähenduses ning muud olulised tingimused projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel ning toetuse kasutamisel ja toetuse kasutamise kohta aruannete esitamisel.

  (2) Riigiabi andmise hetkeks loetakse toetuse saajaga lepingu sõlmimise kuupäeva.

§ 10.   Toetuse kasutaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt ühe kuu jooksul vastava teate saamisest sõlmima Sihtasutusega Tartu 2024 toetuse andmise ja projekti produktsioonilepingu, kui pooled ei lepi kokku teisiti;
  2) toetuse kasutamisel järgima oma tegevuses kehtivaid õigusakte ja sõlmitud lepingut;
  3) projektiplaanis nimetatu kõrgel kunstilisel tasemel täielikult ellu viima, arvestades lepingu tingimusi;
  4) kasutama toetust projektiplaanis nimetatud projekti ettevalmistamise ja elluviimisega seotud kulude katmiseks eesmärgipäraselt ja säästlikult, arvestades piiranguid toetuse kasutamisel;
  5) eristama toetuse oma raamatupidamises muudest tuludest ja kulud muudest kuludest;
  6) säilitama kümme aastat alates kuupäevast, millal viimane toetuse osa anti, toetuse andmisega seotud andmeid koos teabe ja vajalike lisadokumentidega;
  7) nimetama Sihtasutust Tartu 2024 oma toetajana ja kasutama Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 logo jms materjale vastavalt lepingule;
  8) tegema endast oleneva, et saada projektiplaanis nimetatud mahus rahastuse muudest allikatest;
  9) tegema Sihtasutusega Tartu 2024 lepingu kohast koostööd, sealhulgas esitama projekti ettevalmistamise ja elluviimise edenemise ja toetuse kasutamise kohta suulisi ja kirjalikke selgitusi ning andmeid;
  10) konsulteerima Sihtasutusega Tartu 2024, kui toetuse saajal esineb kahtlusi kulu abikõlblikkuse osas;
  11) teavitama esimesel võimalusel asjaoludest, mis on muutunud või ei ole teostunud vastavalt toetuse taotlusele ja projektiplaanile, ning teavitama tegevuste elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas pankrotimenetlusest, likvideerimismenetlusest ning tegevustega seotud vara üleandmisest teisele isikule või asutusele;
  12) kasutama projekti ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi dokumenteerimiseks ja jälgimiseks Sihtasutuse Tartu 2024 kasutusele võetud elektroonilist infovahetuskeskkonda või andma Sihtasutuse Tartu 2024 juhataja nimetatud isikutele juurdepääsu enda kasutusele võetud muule elektroonilisele infovahetuskeskkonnale;
  13) esitama iga-aastaselt vahearuandeid ja lõpparuande vastavalt käesolevas määruses sätestatule;
  14) lubama Sihtasutusel Tartu 2024 teha toetuse kasutamise ja projekti ettevalmistamise ja elluviimise üle järelevalvet.

§ 11.   Muudatused projektiplaanis

  (1) Kui projekti ettevalmistamise ja läbiviimise käigus ilmneb vajadus toetuse taotlemisel esitatud projektiplaanis teha muudatusi (eelkõige kui muudatus puudutab taotluses välja toodud tegevuseesmärke, võtmeisikuid, rahastusallikaid, toetuse suurust ja jaotust aastate lõikes), on toetuse saaja kohustatud sellest teavitama Sihtasutust Tartu 2024. Projektiplaanis tehtavad muudatused kiidab heaks käesoleva määruse paragrahvis 7 nimetatud komisjon.

  (2) Sihtasutuse Tartu 2024 nõudmisel tuleb muudatuste heakskiitmise järel uuendada projektiplaani ja eelarvet.

  (3) Sihtasutusel Tartu 2024 on projektiplaanis tehtavate muudatuste korral õigus muuta toetuse suurust, sealhulgas vähendada toetuse summat.

§ 12.   Vahearuannete esitamine ja menetlemine

  (1) Lepingu täitmise tagamiseks peab toetuse saaja (rohkema kui kahepoolse lepingu puhul juhtpartner) esitama iga-aastaselt vahearuande projekti vastava aruandeperioodi ettevalmistamise kohta, vahearuanne esitatakse Tartu linnaportaalis. Vahearuanne peab sisaldama:
  1) andmeid projekti sündmustest ja muudest tegevustest (sealhulgas publiku, koostööpartnerite, vabatahtlike arv);
  2) andmeid projekti saavutatud meediakajastuste kohta;
  3) andmeid projekti keskkonnahoidliku kultuurikorralduse alaste tegevuste kohta (sealhulgas liigiti kogutud jäätmed ja jäätmete ringlusesse andmine, informatsioon pakutud toidu, transpordi, kasutatud energialahenduste ning ilutulestiku kohta);
  4) informatsiooni oma- ja kaasfinantseeringu kaasamise kohta, näidates ära kaasatud vahendite suuruse aasta ja kogu projekti kohta;
  5) toetuse saaja ettepanekut järgmise aasta toetuse väljamaksegraafiku kohta.

  (2) Vahearuandega koos esitatakse kuludokumendid toetuse kasutamise kohta või saldoandmik, milles kajastuvad tehtud kulud.

  (3) Kui toetuse saaja kasutab omafinantseeringuna vabatahtlikku tööd, tuleb vahearuandega koos esitada ülevaade kaasatud vabatahtlikest ja nende tööajast.

  (4) Projekti ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi dokumenteerimiseks ja jälgimiseks võtab Sihtasutus Tartu 2024 kasutusele elektroonilise infovahetuskeskkonna. Toetuse saaja võib kasutada muud elektroonilist infovahetuskeskkonda, kui ta võimaldab sellele juurdepääsu Sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse liikme nimetatud isikutele.

  (5) Vahearuannet kontrollib ja kiidab nõuetekohase aruande heaks Sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse liikme määratud isik. Kui vahearuande heakskiitmisel tekib küsitavusi, esitatakse vahearuanne arutamiseks ja otsuse tegemiseks käesoleva määruse paragrahvis 7 nimetatud komisjonile.

§ 13.   Toetuse väljamaksete tegemine

  Toetuse väljamaksmine toimub järgmiselt:
  1) toetuse esimene osa makstakse välja lepingu sõlmimise järgselt vastavalt lepingus kokkulepitud tähtpäeval;
  2) toetuse iga järgmine osa makstakse välja pärast vahearuande esitamist ja vahearuande heakskiitmist.

§ 14.   Lõpparuandlus

  (1) Lepingu täitmise tagamiseks peab toetuse saaja (rohkema kui kahepoolse lepingu puhul juhtpartner) esitama kogu projekti kohta lõpparuande. Lõpparuanne esitatakse hiljemalt kolme kuu möödumisel projekti viimase tegevuse toimumisest Tartu linnaportaalis.

  (2) Lõpparuanne peab sisaldama:
  1) andmeid projekti sündmustest ja muudest tegevustest (sealhulgas publiku, koostööpartnerite, vabatahtlike arv);
  2) andmeid projekti saavutatud meediakajastuste kohta;
  3) andmeid projekti keskkonnahoidliku kultuurikorralduse alaste tegevuste kohta;
  4) andmeid projekti keskkonnahoidliku kultuurikorralduse alaste tegevuste kohta (sealhulgas liigiti kogutud jäätmed ja jäätmete ringlusesse andmine, informatsioon pakutud toidu, transpordi, kasutatud energialahenduste ning ilutulestiku kohta);
  5) informatsiooni oma- ja kaasfinantseeringu kaasamise kohta, näidates ära kaastatud vahendite suuruse kohta iga aasta ja kogu projekti kohta;
  6) vajadusel muid andmeid.

  (3) Lõpparuandega koos esitatakse kuludokumendid kogu toetuse kasutamise kohta või saldoandmik, milles kajastuvad kogu projekti jooksul tehtud kulud.

  (4) Kui toetuse saaja kasutab omafinantseeringuna vabatahtlikku tööd, tuleb lõpparuandega koos esitada ülevaade kogu projekti raames kaasatud vabatahtlikest ja nende tööajast.

§ 15.   Toetuse saaja vahetumine

  (1) Kui toetuse saaja ei soovi projektiga edasi minna või ilmnevad muud asjaolud, miks ei ole esialgsel toetuse saajal võimalik jätkata, peetakse läbirääkimisi uue projekti läbiviija ja toetuse saaja leidmiseks.

  (2) Toetuse saaja vahetumine vormistatakse käesoleva määruse paragrahvis 7 nimetatud komisjoni otsusega. Otsuses märgitakse ka uuele toetuse saajale antava toetuse suurus.

  (3) Uue toetuse saajaga sõlmitakse uus produktsioonileping ning senise toetuse saajaga sõlmitud produktsioonileping lõpetatakse.

  (4) Sihtasutuse Tartu 2024 nõudmisel on uus toetuse saaja kohustatud uuendama projektiplaani.

§ 16.   Toetuse andmise lõpetamise otsustamine

  (1) Toetuse andmise ja produktsioonilepingu võib Sihtasutus Tartu 2024 lõpetada:
  1) kui toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast vahearuannet või ei ole vahearuandest nähtuvalt projekti ettevalmistamine liikunud vastavalt ootustele või toetust on kasutatud mitteabikõlbliku kulu hüvitamiseks;
  2) kui ilmneb projekti kvaliteedis olulisi kõrvalekaldeid projektiplaanis või produktsioonilepingus kajastatust;
  3) kui projektiplaanis soovitakse teha võrreldes esialgsega muudatusi, millele ei ole võimalik anda heakskiitu ja esialgset projekti ei soovita või ei ole võimalik ette valmistada ja ellu viia;
  4) kui projekti toimumine on ilmnenud ettenägematute asjaolude tõttu muutunud ilmselgelt võimatuks;
  5) kui toetuse saaja on loobunud toetusest või projekti ettevalmistamisest ja läbiviimisest või ei ole projekti ettevalmistamise protsessis vajalikus mahus edasi liikunud;
  6) kui projektiplaanis ja produktsioonilepingus on ette nähtud ettevalmistavate tegevuste vahehindamine ning hindamise tulemusena ei peeta projektiga edasiminekut Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi raames võimalikuks.

  (2) Toetuse andmise ja produktsioonilepingu lõpetamise otsustab käesoleva määruse paragrahvis 7 nimetatud komisjon.

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json