Ehitus

Teksti suurus:

Nõva valla ehitusmäärus

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 12.11.2013, 35

Nõva valla ehitusmäärus

Vastu võetud 24.09.2009 nr 11

Määrus kehtestatakse „Planeerimisseaduse“ § 5 ja „Ehitusseaduse“ § 19 lõike 4 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Valla ehitusmääruses kehtestatakse:
 1) valla hoonestusalade, sealhulgas miljööväärtuslike alade planeerimise ja ehitamise põhimõtted ja nõuded;
 2) arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste ning projekteerimistingimuste määramise ja avalikustamise kord;
 3) ajutise ehitise ja väikeehitise ehitamise kord;
 4) vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ülesannete jaotus ja tähtajad planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel.

2. peatükk VALLA VÕI SELLE OSADE, SEALHULGAS MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE HOONESTUSALADE PLANEERIMISE JA EHITAMISE PÕHIMÕTTED JA NÕUDED 

§ 2.  Üldplaneeringu alusel ehitamine

 (1) Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumi või selle osade kohta.

 (2) Ehitamine peab toimuma vastavalt seadustele ja valla üldplaneeringus määratletud tingimustele, kui sellel alal puudub kehtiv detailplaneering.

 (3) Miljööväärtuslikud hoonestusalad ja piirid on määratud valla üldplaneeringus ning vastavas teemaplaneeringus.

§ 3.  Ehitusseaduse reguleerimisala

 (1) Ehitusseadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja ehitusjärelevalve korralduse.

 (2) Ehitusseadus sätestab nõuded eri liiki ehitistele, nende ehitamisele ja kasutamisele ning neid ehitavatele isikutele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud teiste seadustega.

 (3) Ehitusseaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades ehitusseadusest tulenevaid erisusi.

 (4) Ehitusseaduses käsitletud ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning nende nõuetele vastavuse hindamisele ja nendega seotud isikutele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid, arvestades Ehitusseadusest tulenevaid erisusi.

§ 4.  Detailplaneeringu alusel ehitamine

 (1) Detailplaneering koostatakse valla territooriumi osa kohta ning on lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks.

 (2) Ehitamine peab toimuma vastavalt kehtestatud detailplaneeringule, kui see on olemas või kui selle olemasolu on ehitise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti lähtealusena nõutav.

 (3) Detailplaneeringu kohaste üldkasutatava haljastuse, hoone, tehnovõrkude ja -rajatiste ning teede väljaehitamise finantseerimise kohustused kuni ehitusloale märgitud maaüksuseni määratakse notariaalses lepingus vallavalitsuse ja huvitatud isiku vahel. Ehituslube või kirjalike nõusolekuid kruntidele hoonete ehitamiseks ei väljastata enne teede, üldkasutatava haljastuse ning tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamist.

§ 5.  Detailplaneeringu koostamise kohustuslikkus

 (1) Detailplaneeringu koostamine on kohustuslik valla üldplaneeringuga määratud alal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal järgmistel juhtudel.
 1) enne uute hoonete (välja arvatud üksikelamu kõrvalhooned, suvila kõrvalhooned või aiamaja kõrvalhooned ning kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikehooned) püstitamist või püstitamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamist;
 2) enne olemasolevate hoonete (välja arvatud üksikelamu, suvila ja aiamaja ning nende kõrvalhooned) laiendamist või laiendamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamist, kui laiendamisega suureneb hoone maapealse osa kubatuur üle 33%;
 3) maa-ala(de) kruntideks jaotamise korral.

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule on detailplaneeringu koostamine kohustuslik:
 1) valla üldplaneeringus (arvestades teemaplaneeringutes toodud täpsustusi ja täiendusi) märgitud ehitustingimustest erinevate ehitussoovide korral;
 2) maa-ala jagamisel enam kui kolmeks maatükiks (v.a. teele moodustatav maatükk);
 3) põhjendatud vajadusel vallavalitsuse ettepanekul vallavolikogu otsuse alusel.

 (3) Detailplaneeringu algatamiseks ja lähteseisukohtade koostamiseks tuleb huvitatud isikul täita vormikohane taotlus (lisa 1), mis on kättesaadav valla kantseleis ja interneti valla kodulehel www.novavald.ee.

 (4) Taotlusele tuleb lisada dokument kinnistu omaniku nõusoleku kohta, kui taotleja ei ole kinnistu omanik.

 (5) Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kaks (2) aastat, arvates vallavalitsuse vastava korralduse teatavakstegemisest. Vallavalitsus võib ühepoolselt lähteülesande tühistada valeandmetest teadasaamisel.

 (6) Planeeringu menetlemise informatsiooni avalikustamine toimub Lääne Elus, valla infolehes, vallamaja infostendil, planeeringuala asukohajärgse küla infostendil ja valla veebilehel www.novavald.ee.

 (7) Planeering tuleb esitada vallavalitsusele neljas eksemplaris paberkandjal, millest üks on kooskõlastustega algeksemplar, mis säilitatakse valla arhiivis ning digitaalsel kujul (dwg ja pdf formaadis).

3. peatükk ARHIDEKTUURISETE JA EHITUSLIKE LISATINGIMUSTE NING PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MÄÄRAMISE JA AVALIKUSTAMISE KORD 

§ 6.  Arhitektuursed, ehituslikud lisatingimused, projekteerimistingimused

 (1) Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused on tingimused, mis vajadusel täpsustavad ehitise arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi detailplaneeringu kohustuse korral ja mida kehtestatud detailplaneering ei sisalda.

 (2) Ehitise arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste taotlemine on kohustuslik kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui üks aasta.

 (3) Projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

 (4) Projekteerimistingimuste taotlus tuleb esitada iga üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga ehitise ehitamise soovi korral.

 (5) Muinsuskaitsealuste objektide puhul on täiendavalt vajalikud muinsuskaitse eritingimused.

 (6) Projekteerimistingimuste saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus (lisa 2), mis on kättesaadav vallavalitsusest ja valla veebilehel www.novavald.ee.

 (7) Projekteerimistingimused väljastatakse ehitiste püstitamiseks, mille korral on vajalik ehitusprojekti koostamine ja ehitise püstitamiseks ei ole nõutav detailplaneeringu olemasolu või koostamise kohustus. Projekteerimistingimused koostatakse ja väljastatakse vastavalt ehitise kasutusotstarbele. Projekteerimistingimustes märgitakse eskiisi esitamise vajadus, piirkonna arhitektuurile iseloomulikud katusekalded, piirete vajadus, kütte ja ventilatsiooni nõuded, tuleohutusnõuded, keskkonnakaitselised nõuded, ehitusprojekti kooskõlastamise vajadused.

 (8) Projekteerimistingimused avalikustatakse valla veebilehel viie tööpäeva jooksul.

 (9) Projekteerimistingimused kehtivad ühe aasta jooksul korralduse vastuvõtmisest.

 (10) Topo-geodeetiline alusplaan ehitusprojekti koosseisus pole vajalik hoonestatud krundile majapidamisabihoone kasutusotstarbega väikeehitise ehitamise korral. Esitada võib väljatüki Maaameti elektroonilisest registrist.

4. peatükk AJUTISE EHITISE JA VÄIKEEHITISE EHITAMISE NING KASUTAMISE KORD 

§ 7.  Ajutise ehitise ehitamine ja kasutamine

 (1) Ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis.

 (2) Ajutise ehitise ehitamise korral määrab kohalik omavalitsus ehitise kasutamise aja kirjalikus nõusolekus, ehitusloas või kasutusloas.

 (3) Ajutine ehitis tuleb lammutada või muul viisil likvideerida ettenähtud tähtaja 5.a lõppedes.

 (4) Kui ehitist tähtaja lõppedes ei likvideerita korraldab selle likvideerimise vallavalitus asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

 (5) Ajutise ehitise ehitamisel on vajalik vallavalitsuse kirjalik nõusolek 20-60 m2 ehitusaluse pinnaga ehitise juhul. Üle 60 m2 ehitusaluse pinnaga ehitise juhul ehitusprojekt, ehitusluba ja kasutusluba.

 (6) Kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga ajutise ehitise ehitamiseks ei ole vajalik omada kirjalikku nõusolekut ega ehitusluba, kuid detailplaneeringu kohustusega alal on omanik kohustatud 10 tööpäeva enne püstitamise kavatsusest teavitama vallavalitsuse ametiisikut.

§ 8.  Väikeehitiste ehitamine ja kasutamine

 (1) Väikeehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pinnaga ühel kinnistul asuv ehitis, mille projekteeritud kõrgus maapinnast on kuni viis meetrit.
 1) millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone;
 2) olemasolevate ehitiste teenindamiseks vajalik rajatis, mis ühendatakse võrguettevõtjale elektriseaduse tähenduses kuuluva elektriliini või sellega liituva ehitisega, gaasiettevõtjale maagaasiseaduse tähenduses kuuluva gaasivõrguga, vee-ettevõtjale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse tähenduses kuuluva liitumispunktiga või sideettevõtjale elektroonilise side seaduse tähenduses kuuluva liinirajatisega.

 (2) Väikeehitise ehitamiseks on vallavalitsusel õigus põhjendatud juhtudel nõuda ehitusprojekti koostamist. Põhjendatud juhtudeks on muu hulgas:
 1) ehitise ohutuse tagamise vajadus;
 2) ehitise või ehitamise tehniline keerukus;
 3) detailplaneeringust, projekteerimistingimustest või ehitise arhitektuursetest ja ehituslikest lisatingimustest tulenevad nõuded või kui muudetakse tehnosüsteemi või selle osa toimimise põhimõtteid.

 (3) Ehitusprojekt on nõutav, kui väikeehitisele taotletakse kasutusluba.

 (4) Vallavalitsuse korralduse alusel väljastatav kirjalik nõusolek on vajalik, kui
 1) püstitatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel maa-ala piiramiseks piirdeaedasid, mille ehitamiseks on vajalikud kaevetööd;
 2) asendatakse detailplaneeringu kohustusega miljööväärtuslikel hoonestusaladel üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone, väikeehitise või kahe ja mitme korteriga elamus ühe korteri, trepikoja või keldri piires välimisi avatäiteid;
 3) asendatakse kahe ja mitme korteriga elamus korteri, trepikoja või keldri piires välimisi avatäiteid, kui vahetamisel jääb avatäidete asukoht konstruktsioonis samaks ning ei halvene ehitise tuleohutusomadused, kuid muutub ehitise välisilme;
 4) ehitatakse 20-60 m2 ehitusaluse pindalaga väikeehitist.

 (5) Detailplaneeringu kohustusega aladel peab ehitise omanik kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest teavitama vallavalitsust. Teavitamiseks tuleb kümme tööpäeva enne väikeehitise püstitamise alustamist esitada majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud vormi kohane taotlus ehitise püstitamiseks ja ehitise asukoha kirjeldus krundil. Kui vallavalitsus ei esita nimetatud tähtaja jooksul väikeehitise püstitamisele täiendavaid tuleohutusalaseid või krundi ja ümbruse varasemast hoonestusest tulenevaid nõudeid või ei nõua ehitise omanikult lisaandmeid, võib ehitise omanik alustada väikeehitise püstitamist. Ehitise omanik esitab ehitise teatise viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates.

 (6) Kasutusluba on kohustuslik, kui väikeehitist kasutatakse elamiseks või väikeehitisel on avalikkusele suunatud funktsioone.

 (7) Väikeehitise ehitamisel detailplaneeringu kohustusega alale on ehitise omanik kohustatud, välja arvatud kasutusloa taotlemisel viie tööpäeva jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates, esitama vallavalitsusele vormikohase teatise püstitatud ehitise kohta.

 (8) Kirjaliku nõusoleku taotluse, ehitusloa taotluse, kasutusloa taotluse ja teatise vormid on kättesaadavad interneti ehitisregistri (www.ehr.ee) leheküljel “TRÜKI BLANKETT” või vallavalitsuse kantseleis.

5. peatükk VOLIKOGU JA VALLAVALITSUSE ÜLESANNETE JAOTUS JA TÄHTAJAD PLANEERIMIS- JA EHITUSVALDKONNA KORRALDAMISEL 

§ 9.  Kohaliku omavalitsuse ülesanded

 (1) Volikogu ülesanneteks on:
 1) üld- ja teemaplaneeringute algatamine;
 2) üld- ja teemaplaneeringute lähteseisukohtade heakskiitmine;
 3) detailplaneeringute algatamine, kui algatatav detailplaneeringu lõpplahendus võib minna vastuollu kehtestatud üldplaneeringuga;
 4) detailplaneeringute lähteseisukohtade kinnitamine, kui algatatav detailplaneering võib minna vastuollu kehtestatud üldplaneeringuga;
 5) põhjendatud vajaduse korral algatada detailplaneeringu koostamine aladel ja juhtudel, millele planeerimisseaduse § 9 lõikes 11 ja käesolevas määruses § 4 p 2 ei ole sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustust ning selle planeeringu lähteseisukohtade kinnitamine;
 6) üld- ja teemaplaneeringute ning käesoleva lõike punktides 3 ja 5 nimetatud detailplaneeringute vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine;
 7) üld- ja teemaplaneeringute kehtestamine;
 8) punktides 3 ja 5 nimetatud detailplaneeringute ning detailplaneeringute, mille puhul planeerimisseaduse kohane järelevalve planeeringute koostamise üle on kohustuslik või millega määratakse miljööväärtuslik hoonestusala, kehtestamine;
 9) detailplaneeringute kehtestamine;
 10) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine;
 11) üldplaneeringu ülevaatamine 6 kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi;
 12) naaberomavalitsuste üldplaneeringute kooskõlastamine;
 13) kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu eest omandamise või sundvõõrandamise otsustamine kehtestatud planeeringu elluviimiseks;
 14) riiklikult tähtsa ehitise asukohaettepaneku läbivaatamine;
 15) riiklikult tähtsa ehitise asukoha määrava planeeringu kooskõlastamine;
 16) ehitusjärelevalve tegemise pädevusega ametikohtade määramine;
 17) valla ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine.

 (2) Vallavalitsuse ülesanneteks on:
 1) detail-, üld- ja teemaplaneeringute koostamise korraldamine;
 2) planeerimisseaduse § 9 lõikes 10 sätestatud tegevuse lubamine ilma detailplaneeringut koostamata;
 3) detailplaneeringu algatamine ja planeeringu lähteseisukohtade heakskiitmine kui algatatav detailplaneering ei lähe vastuollu kehtestatud üldplaneeringuga, informatsioonitahvli paigaldamise korraldamine ühe kuu jooksul algatamise otsusest arvates kestusega vähemalt üks kuu;
 4) detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga lepingu sõlmimine detailplaneeringu koostamise kohta; detailplaneeringukohaste tehnovõrkude ja avalikes huvides olevate ehitiste rajamiseks notariaalse kohustuste lepingu sõlmimine huvitatud isikuga;
 5) planeeritaval maa-alal või selle osal planeeringu koostamise ajal ajutise ehituskeelu kehtestamine;
 6) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustavate arutelude vajaduse määramine;
 7) üldplaneeringu alusel koostatavale detailplaneeringule kooskõlastamise vajaduse määramine;
 8) punktis 3 nimetatud detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine;
 9) detailplaneeringu lihtsustatud korras koostamise otsustamine;
 10) volikogu pädevusse mittekuuluvate punktis 3 nimetatud detailplaneeringute kehtestamine;
 11) detailplaneeringualale alla 20 m2 väikeehitise püstitamiseks esitatud kavatsuse teatisele otsuse tegemine;
 12) ehitistele projekteerimistingimuste määramine;
 13) ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrolli korraldamine;
 14) vajadusel ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiiside tellimise otsustamine;
 15) ehitamiseks kirjaliku nõusoleku andmine ja sellest keeldumise otsustamine;
 16) ehituslubade väljaandmine ja kehtetuks tunnistamine;
 17) kasutuslubade väljastamisele eelnevalt ehitise ülevaatuse korraldamine ning vajadusel ehitise ülevaatuse teostamisele pädevate isikute ja institutsioonide kaasamise otsustamine;
 18) ehitiste nõuetele vastavuse kontrolli korraldamine ja vajadusel ekspertiiside tellimise otsustamine;
 19) kasutuslubade väljaandmise või väljaandmisest keeldumise või kehtetuks tunnistamise otsustamine;
 20) ehitusettevõtja, projekteerimisettevõtja, omanikujärelevalvet tegeva ettevõtja, ehitusgeoloogilisi ja -geodeetilisi töid tegeva ettevõtja, ehitusprojektide ekspertiise tegeva ettevõtja, ehitiste ekspertiise tegeva ettevõtja ja ehitusjuhtimisega tegeleva ettevõtja ja keskkonnamõju hindamist korraldava ettevõtja nõuetele vastavuse kontrollimine;
 21) ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine;
 22) ohtliku, ajutise või ehitusloata püstitatud ehitise likvideerimise otsustamine;
 23) ehitusjärelevalvet teostava ametiisiku määramine ja ettekirjutuse tegemiseks volituste andmine;
 24) vallavanema määratud ametiisiku poolt ettekirjutuste tegemine;
 25) riiklikule ehitisregistrile andmete esitamine ja kinnitatud väljavõtete väljastamine;
 26) ehitamiseks kirjaliku nõusoleku andmisega seotud dokumentide säilitamine;
 27) ehitusloa väljastamisega seotud dokumentide säilitamine;
 28) kasutusloa väljastamisega seotud dokumentide säilitamine;
 29) ehitusuuringute tulemuste säilitamine;
 30) valla ehitusmääruse koostamine ja selle muutmiseks ettepanekute tegemine vallavolikogule.

§ 10.  Tähtajad

  Vallavalitsuse ülesanneteks on:
 1) teatada planeeringu avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele kohaliku omavalitsuse seisukoht ettepanekute ja vastuväidete kohta ning avaliku arutelu toimumise aeg ja koht kahe nädala jooksul pärast planeeringu avaliku väljapaneku lõppemist;
 2) anda ehitamiseks kirjalikku nõusolekut või keelduda selle andmisest 10 päeva jooksul kirjaliku nõusoleku taotluse saabumise päevast arvates või ehitusprojekti nõude korral ehitusprojekti esitamise päevast arvates;
 3) kirjaliku nõusoleku taotleja esitatud dokumentide puudulikkuse korral võimaldada taotlejal kõrvaldada puudused viie tööpäeva jooksul kirjaliku nõusoleku andmisest keeldumise aluse selgumise päevast arvates;
 4) väljastada ehitusluba või keelduda selle väljastamisest 20 päeva jooksul ehitusloa taotluse ja ehitusprojekti ning vastava nõude olemasolu korral ehitusprojekti ekspertiisi esitamise päevast arvates;
 5) ehitusloa taotleja esitatud dokumentide puudulikkuse korral võimaldada ehitusloa taotlejal kõrvaldada puudused viie tööpäeva jooksul ehitusloa väljastamisest keeldumise aluse selgumise päevast arvates;
 6) tunnistada ehitusluba kehtetuks 10 päeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast või ehitusloa kehtetuks tunnistamise aluse vallavalitsusele teadasaamise päevast arvates;
 7) väljastada kasutusluba või keelduda selle väljastamisest 20 päeva jooksul kasutusloa väljastamiseks vajaliku viimase dokumendi esitamise päevast arvates;
 8) kasutusloa taotleja esitatud dokumentide puudulikkuse korral võimaldada kasutusloa taotlejal kõrvaldada puudused viie tööpäeva jooksul kasutusloa väljastamisest keeldumise aluse selgumise päevast arvates;
 9) tunnistada kasutusluba kehtetuks 10 päeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast või ehitusloa kehtetuks tunnistamise aluse vallavalitsusele teadasaamise päevast arvates;
 10) ehitise omanikule tehtud ettekirjutuse andmete edastamine riiklikule ehitisregistrile kahe tööpäeva jooksul ettekirjutuse tegemise päevast arvates;
 11) ettevõtjale tehtud ettekirjutuse andmete edastamine Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile kahe tööpäeva jooksul ettekirjutuse tegemise päevast arvates;
 12) riiklikule ehitisregistrile andmete esitamine vastavalt esitamise korras määratud tähtajale;
 13) projekteerimistingimuste väljastamine 30 päeva jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates;
 14) projekteerimistingimuste avalikustamine viie päeva jooksul projekteerimistingimuste väljastamise päevast arvates.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.  Nõva valla ehitusmääruse kehtetuks tunnistamine


Nõva valla ehitusmäärus (kehtestatud Nõva Vallavolikogu 25.05.2003.a määrusega nr 4) tunnistada kehtetuks

§ 12.  Määruse jõustumine


Käesolev määrus jõustub 1.oktoobril 2009.a.

Tõnu Osa
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus detailplaneeringu algatamiseks

Lisa 2 Projekteerimistingimuste taotlus

/otsingu_soovitused.json