Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Torma valla avalike internetipunktide kasutuseeskiri

Väljaandja:Torma Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.11.2013, 38

Torma valla avalike internetipunktide kasutuseeskiri

Vastu võetud 04.11.2013 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib Torma Vallavalitsuse hallatavate avalike internetipunktide kasutamist.

  (2) Avaliku internetipunkti (edaspidi AIP) kaudu võimaldatakse kasutajatele ligipääs internetis sisalduvale teabele, lähtudes Avaliku teabe seaduse ja Rahvaraamatukogu seaduse nõuetest.

  (3) AIP arvuteid võivad kasutada kõik isikud, kellel ei ole võlgnevusi raamatukogu ees.

  (4) AIP kasutaja kohustub täitma AIP kasutamise eeskirja ning tõendab seda oma allkirjaga.

  (5) AIP kasutaja on käesoleva eeskirja mõistes kõigi AIP teenuste kasutaja.

§ 2.   Teeninduse korraldus

  (1) Torma valla avalikud internetipunktid asuvad Torma ja Sadala raamatukogu ruumides ning on avatud raamatukogude lahtiolekuaegadel. Raamatukogu töötaja on ühtlasi AIP vastutav isik.

  (2) AIP kasutamiseks peab soovija ennast registreerima raamatukogu töötaja juures. Raamatukogu kasutaja peab olema vähemalt 10 aastat vana.

§ 3.   AIP kasutamisreeglid

  (1) AIP teenus kui raamatukogu põhiteenus (avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) on tasuta.

  (2) Kui teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab ära teenindada, korraldab raamatukogu eelregistreerimise.

  (3) Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (4) Eriteenused (kopeerimine, andmebaaside kasutamine, tõlked ja muu) võivad olla tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (5) AIP kasutajalt eeldatakse arvuti kasutamise oskust. Väheste oskustega arvutikasutajal võib kaasas olla abistaja.

  (6) Arvutit saab kasutada korraga üks tund. Kui teisi soovijaid ei ole, saab töökohta kasutada kauem.

  (7) Erileppeta kasutab arvutit üks inimene korraga, austades teiste kasutajate privaatsust.

  (8) AIP kasutaja on kohustatud järgima interneti hea tava reegleid ja tegutsema vastavalt kehtivatele seadustele.

  (9) AIP kasutajatel ei ole lubatud muuta arvuti häälestust, juhtmeid lahti võtta, arvutit sisse-välja lülitada, installeerida tarkvara ja arvutimänge.

  (10) Üldjuhul ei ole AIP arvuti mõeldud mängimiseks.

  (11) AIP kasutaja peab tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara rikkiminekust, lõhkumisest või kadumisest koheselt teavitama raamatukogu töötajat.

§ 4.   Keelatud tegevus

  (1) Keelatud on igasugune tarkvara installeerimine ja arvuti häälestuse muutmine, andmete salvestamine arvuti kõvakettale, arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine AIP kasutaja poolt.

  (2) Keelatud on tasuliste ja pornograafiliste, samuti vägivallale õhutavate või muude eetikareeglitega vastuolus olevate internetilehekülgede külastamine.

  (3) AIP kasutaja ei tohi oma tegevusega häirida raamatukogus viibivaid lugejaid.

§ 5.   Eeskirja rikkumine

  (1) AIP ruumi või inventari rikkumisel on kasutaja kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju.

  (2) AIP kasutajal on keelatud arvuti juures toiduainete ja jookide tarbimine.

  (3) AIP kasutuseeskirja esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIP teenuseid 2 nädala jooksul, teistkordsel 6 kuu jooksul.

§ 6.   Kasutaja õigused ja kohustused

  (1) Igasuguse nõuande ja abi saamiseks tuleb külastajal pöörduda vaid raamatukogutöötaja poole.

  (2) AIP arvuti kasutaja privaatsust ei saa garanteerida. Internetipanga jms. kasutamine toimub kasutaja vastutusel.

  (3) Kõigist AIP kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb viivitamatult informeerida raamatukogutöötajat.

  (4) Pärast töö lõppu sulgeb AIP kasutaja kõik tema poolt külastatud internetileheküljed ja käivitatud programmid. Arvuti väljalülitamine ja restartimine kasutaja poolt on keelatud.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Torma Vallavalitsuse 20.03.2006 määrus nr 6 „Torma valla avalike internetipunktide kasutuseeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Torma Vallavalitsuse 18.10.2010 määrus nr 13 “Torma Vallavalitsuse õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega” § 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riina Kull
Vallavanem

Tiina Leeben
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json