Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasnamäe Spordikompleksi põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.11.2013, 57

Lasnamäe Spordikompleksi põhimäärus

Vastu võetud 06.11.2013 nr 176

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lasnamäe Spordikompleks (edaspidi spordikompleks) on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus.

  (2) Spordikompleksi ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Lasnamäe Spordikompleks;
  2) inglise keeles Lasnamäe Sportcentre;
  3) vene keeles Спортивный Центр Ласнамяэ.

  (3) Spordikompleks asub Tallinnas. Spordikompleksi aadress on Pae tn 1, 11411 Tallinn.

  (4) Spordikompleksil on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Spordikompleksil on oma sümbol.

  (5) Spordikompleks tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Spordikompleksi põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Spordikompleks juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  Oma ülesannete täitmiseks on spordikompleksil linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Spordikompleksi eesmärk on luua Lasnamäe linnaosas tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks tingimused ja võimalused ning pakkuda sportimisvõimalusi, anda sportimiseks ja spordiürituste tarbeks kasutusse spordisaale, välispordiväljakuid ja spordiinventari.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab spordikompleks järgmisi ülesandeid:
  1) loob tingimused tervise-, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemiseks;
  2) soodustab laste, noorte ja puuetega inimeste sportimist;
  3) eelistab sportimisvõimaluste pakkumisel Tallinna sporditegevuse toetust saavaid spordiorganisatsioone, kes korraldavad sporditegevust Tallinna lastele, noortele ja puuetega inimestele;
  4) korraldab või võimaldab korraldada spordiüritusi ning loob selleks sobivad tingimused;
  5) annab kasutusse spordisaale, välispordiväljakuid ja spordiinventari;
  6) haldab ja parendab tema valdusse antud kinnistut ja muud vara;
  7) korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust.

  (3) Spordikompleksil on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktides kindlaks määratud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Spordikompleks on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on linnaosa valitsus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Spordikompleks kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Spordikompleks võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Spordikompleksi valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Spordikompleks võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab spordikompleks teavitama linnaosa valitsust ning tagama nende kasutamise arvestuse. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi.

  (4) Linnaosa vanem kinnitab spordikompleksi eelarve, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja spordikompleksi ettepanekust. Spordikompleksi kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Spordikompleksi juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Spordikompleksi direktoriga sõlmib töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Spordikompleksi direktor:
  1) juhib spordikompleksi, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab spordikompleksi valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib spordikompleksi majandustegevust, tagab spordikompleksi tulemusliku töö, vastutab spordikompleksi üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest spordikompleksile kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid põhimääruses kindlaks määratud ülesannete täitmiseks spordikompleksile linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust spordikompleksi finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab spordikompleksi eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise linnaosa valitsusele Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi; jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral linnaosa valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab spordikompleksi teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb spordikompleksi nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad teisiti ette;
  9) kinnitab kooskõlastatult linnaosa vanemaga spordikompleksi struktuuri ja töötajate koosseisu ning töötajate töö tasustamise korra;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  11) kehtestab spordikompleksi sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires spordikompleksi töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab spordikompleksile saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Spordikompleksi direktorit asendab linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Spordikompleksi raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Spordikompleks esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Spordikompleksi juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet spordikompleksi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Spordikompleksi ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui spordikompleksi ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad spordikompleksi ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumise korral aga linnaosa valitsusele.

  (3) Spordikompleksi tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 1995 määrusega nr 74 kinnitatud „Lasnamäe Spordikompleksi põhikiri" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json