HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilase Noarootsi Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Väljaandja:Noarootsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.11.2015, 26

Õpilase Noarootsi Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Vastu võetud 10.11.2015 nr 5

Kord kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27 lõike 4 ja § 28 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva korraga määratakse kindlaks õpilase Noarootsi Kooli (edaspidi kool) vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtu korraldus, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud.

  (2) Korda kohaldatakse koos Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

§ 2.   Koolikohustus

  (1) Kool tagab õppimisvõimalused igale selleks soovi avaldanud koolikohustuslikule isikule, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

  (2) Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Koolikohustuslik on õpilane kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (3) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib vanem (eestkostja) taotleda Innove Läänemaa nõustamiskomisjonilt koolikohustuse edasilükkamist, esitades vastavasisulise taotluse alates jooksva aasta 1. märtsist.

  (4) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

§ 3.   Õpilase kooli vastuvõtmine

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem või eestkostja vormikohase taotluse (Lisa 1), millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi);
  2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi;
  3) õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud dokumendid ühest koolist teise üleminekul.

  (2) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

§ 4.   Õpilase koolist väljaarvamine

  (1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva trimestri hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

  (2) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist.

  (3) Koolikohustusliku ea ületanud põhiharidust omandav õpilane arvatakse koolist välja, kui:
  1) ta ohustab oma käitumisega teiste õpilaste turvalisust koolis ning rikub korduvalt kodukorda;
  2) ta ei osale mõjuva põhjuseta õppetöös vastavalt ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele ning seetõttu on talle välja panemata kõik trimestrihinded, mistõttu ei ole võimalik teda üle viia järgmisse klassi;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud dokumendid ühest koolist teise üleminekul.

  (4) Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.

§ 5.   Õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
  3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi.

  (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

§ 6.   Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

  (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 7.   Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel

  (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

  (2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega «Teise kooli üleminek (ootel)». Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge «lahkus välismaale».

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kooli vastuvõtmisest teavitatakse õpilase vanemat (seaduslikku esindajat) koolis või suuliselt sidekanalite kaudu.

  (2) Õpilase kooli vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse õpilase vanemat kirjalikult (e-mail, kiri).

  (3) Kooli vastuvõtmisest keeldumise otsuse peale võib esitada vaide Noarootsi Vallavalitsusele.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Triin Lepp
vallavanem

Airi Läänemets
vallasekretär

Lisa Taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json