Teksti suurus:

Suure-Jaani Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.11.2019, 4

Suure-Jaani Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 24.10.2019 nr 79
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning noorsootöö seaduse § 3 punkti 2 ja § 8 punkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Suure-Jaani Noortekeskus (edaspidi noortekeskus). Asutuse nime ametlik lühend on Suure-Jaani NK.

§ 2.   Asutuse asukoht ja aadress

  Noortekeskus asub Viljandimaal Põhja-Sakala vallas Suure-Jaani linnas aadressil Nurme 5, sihtnumber 71502.

§ 3.   Asutuse õiguslik seisund

  (1) Noortekeskus on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Noortekeskus on õigusjärglane alates 01.01.2006 avatud noorsootöö meetodil tegutsenud Suure-Jaani Noortekeskusele.

  (3) Noortekeskus juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, noorsootöö seadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

§ 4.   Noortekeskuse struktuur

  Noortekeskuse struktuuri kuuluvad Suure-Jaani linnas asuv noortekeskus ja struktuuriüksustena valla erinevates paikades asuvad noortekeskused ja -toad:
  1) Reegoldi külas asuv Paala Noortekeskus;
  2) Sürgavere külas asuv Sürgavere Noortekeskus;
  3) Vastemõisa külas asuv Vastemõisa Noortekeskus;
  4) Võhma linnas asuv Võhma Noortekeskus;
  5) Tääksi külas asuv Tääksi Noortetuba;
  6) Kõo külas asuv Kõo Noortetuba;
  7) Kõpu alevikus asuv Kõpu Noortetuba.

2. peatükk NOORTEKESKUSE EESMÄRGID JA TEGEVUS 

§ 5.   Noortekeskuse tegevuse eesmärk

  Noortekeskuse eesmärgiks on Põhja-Sakala valla (edaspidi valla) noorte (vanuses 7-26) vaba aja sisustamise korraldamine, tingimuste loomine arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööaega, et toetada noorte sotsialiseerumist ning soodustada nende kujunemist ühiskonna hästi toimetulevaks liikmeks.

§ 6.   Noortekeskuse ülesanded

  Noortekeskuse ülesanded on:
  1) valla noortele vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine;
  2) erinevate noorsooalaste projektide algatamine ja läbiviimine;
  3) noorte omaalgatuslikele tegevustele kaasa aitamine;
  4) avatud noorsootöö meetodil töötamine ja noortekeskuse ruumide haldamine;
  5) noorsootöö erinevate teenuste (huvitegevuse võimaldamine, noorsootööalane info ja nõustamine) pakkumine;
  6) noorte vaba aja ürituste korraldamine;
  7) teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega koostöö tegemine;
  8) valla kultuuri- ja haridusasutustega ning politseiga koostöö tegemine;
  9) tingimuste loomine noorte enesetäienduseks ja õppimiseks.

§ 7.   Tegevused

  Eesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks Suure-Jaani Noortekeskus:
  1) korraldab üritusi, turniire, väljasõite, infopäevi, koolitusi jms. kohaliku noorsootöö arendamise eesmärgil;
  2) kogub ja levitab noortele suunatud informatsiooni;
  3) teeb koostööd noorteühendustega ning kultuuri-ja haridusasutustega;
  4) koordineerib ja korraldab piirkonna noorte osalemist rahvusvahelistes projektides;
  5) osaleb valla noorsootöö arengukava koostamisel ja selle elluviimisel;
  6) arendab koostööd teiste noorsoo-organisatsioonidega, piirkondlike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega;
  7) teeb tihedat koostööd piirkonnas ja maakonnas tegutsevate noortekeskustega ja -
ühendustega;
  8) informeerib avalikkust igakülgselt oma tegevusest;
  9) loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja -programmide kaudu.

3. peatükk ASUTUSE JUHTIMINE 

§ 8.   Juhtimine

  Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab noortekeskuse juhataja.

§ 9.   Noortekeskuse juhataja ülesanded

  Noortekeskuse juhataja
  1) vastutab asutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  2) organiseerib noortekeskuse ürituste läbiviimist ning tagab keskusele pandud muude ülesannete täitmise;
  3) koostab noortekeskuse ürituste kava ja tööplaani;
  4) töötab välja noorsootöö projekte esitamiseks rahastajatele;
  5) esindab noortekeskust ja omab tööandja õigusi, koostab asutuse töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
  6) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  7) tagab asutuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
  8) tagab noortekeskuse tegevuse ja üldise arengu.

§ 10.   Töökorraldus

  (1) Noortekeskuse alaeelarve on osa valla eelarvest.

  (2) Noortekeskuse töötajate koosseisu ja struktuuri kinnitab juhataja.

4. peatükk VARA, VAHENDID JA MAJANDUSTEGEVUS 

§ 11.   Noortekeskuse vara

  (1) Noortekeskuse valduses olev vara on valla omand.

  (2) Noortekeskuse rahalised vahendid moodustuvad:
  1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;
  2) teenuste müügist laekuvast tulust;
  3) annetustest ja sponsorlusest;
  4) projektidest saadavast tulust;
  5) tasuliste ürituste ja koolituste korraldamisest.

§ 12.   Noortekeskuse majandustegevus

  Noortekeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 13.   Aruandlus

  Noortekeskusel on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset ülevaadet asutuse sisulise ja majandusliku tegevuse üle ning tagab asjaajamise seaduslikkuse.

5. peatükk NOORTEKESKUSE REORGANISEERIMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.   Noortekeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu sätestatud korras.

  (2) Noortekeskuse tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2020.

Aino Viinapuu
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json