Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Albu valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2011, 3

Albu valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 20.11.2003 nr 27
jõustumine 01.01.2004

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab heakorra nõuded Albu valla haldusterritooriumil.

 (2) Määruse eesmärk on tagada puhtus ja heakord ning valla territooriumi hea väljanägemine.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) omanik - füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või kelle kasuks on seatud hoonestusõigus. Omanikuga on võrdsustatud isik, kes kasutab kinnistut või kinnistamata maaüksust õiguslikul alusel;
 2) kinnistu - kinnistatud maatükk koos selle oluliste osadega. Kinnistuga on eeskirjas võrdsustatud ka kinnistamata maaüksus, mille suhtes isikul on kasutusõigus;
 3) avalik koht - iga territoorium, ehitis või selle osa, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav;
 4) puhastusala - kinnistu ja kinnistuga külgneva tee vaheline ala;
 5) avariilised kaevetööd - kaevetööd, mille vajadus tekib tehnovõrkude omanikul ootamatult või on võimalikke ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.  Üldised nõuded heakorra tagamisel

 (1) Albu valla haldusterritooriumil on iga inimese hea tava ja kohus hoida korda ja pidada puhtust.

 (2) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama:
 1) piisava arvu prügikaste ja tualette;
 2) ürituse territooriumi ja selle ümbruse korrastamise 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist.

 (3) Avalikku kohta paigaldatud lillevaaside, prügiurnide, pinkide, piirete, teabe- ja reklaamvahendite ja teiste teisaldatavate väikevormide korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikel.

 (4) Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Järvamaa Päästeteenistusega ja omama selleks vallavalitsuse luba. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel.

 (5) Albu, Ahula, Kaalepi, Järva-Madise, Orgmetsa, Peedu, Seidla ja Ageri külade selgelt piiritletava kompaktse hoonestusega territooriumil asuvatel kinnistutel on puhastusala.

 (6) Puude (välja arvatud viljapuud) mahavõtmine võib nii avalikes kohtades kui ka kinnistul toimuda omaniku nõusolekul ning kooskõlastatult vallavalitsusega.

 (7) Avariilisi kaevetöid tuleb korraldada nii, et see ei ohustaks jalakäijate ja sõidukite liiklust ning teisi tehnovõrke ja omaniku vara. Avariiliste kaevetööde alustamisest peab informeerima vallavalitsust.

 (8) Kaevetöödega lõhutud pinnakate, teed ja kahjustatud haljastus tuleb taastada kohe pärast tööde lõpetamist vastavalt aastaaja võimalustele.

§ 4.  Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

  Vallavalitsus on kohustatud tagama valla omandis ja valla halduses olevate teede, tänavate, parkide, haljasalade, väljakute, bussipeatuste jt avalike kohtade korrashoiu.

§ 5.  Omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Omanik on kohustatud:
 1) tagama kinnistul üldise puhtuse ja korra, sealhulgas haljastuse, piirdeaedade, väravate ning hoonete fassaadide hea väljanägemise;
 2) hoidma juurdepääsuteed elamutele ja üldkasutatavatele hoonetele ning välistrepid jääst ja lumest puhtana, tegema vajadusel lume- ja libedusetõrjet;
 3) hoidma korras § 3 lõikes 5 nimetatud territooriumil asuva kinnistu puhastusala ning kõnnitee olemasolul tegema seal lume- ja libedusetõrjet;
 4) mitte kasutama puhastusala ning kinnistu üldkasutatava tee poolset ala üldist ilmet rikkuvate esemete hoidmiseks;
 5) tõkestama umbrohu levikut;
 6) hoidma loomakasvatushoone ümbruse korras ja vältima selle saastumist virtsa ja sõnnikuga;
 7) karjatama kariloomi aia või elektrikarjusega piiratud alal või lõas ning tagama, et kariloomad või kodulinnud ei kahjustaks naaberkinnistul asuvaid aia- ja põllukultuure ega reostaks teid ja avalikke kohti;
 8) hoidma korras juurdepääsuteed tehnovõrkudele ja tuletõrje veevõtukohtadele;
 9) tähistama aadressikohad ja mitmekorterilises elamus ka korterid korrektsete numbri- või nimesiltidega;
 10) tagama mitmekorteriliste elamute trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise.

§ 6.  Heakorra tagamise nõuded vallas elavale või viibivale isikule

  Heakorra tagamiseks on keelatud:
 1) risustada ja reostada valla haldusterritooriumi;
 2) lõhkuda, kahjustada, määrida, rikkuda või kasutada mitte sihipäraselt avalike kohtade haljasalasid, teekatteid, ehitisi, piirdeid, pargiinventari, taimi jms;
 3) loopida maha prahti, vedada ja maha panna olmejäätmeid selleks mitteettenähtud kohta;
 4) kloppida riiet ja vaipa mitmekorterilise elamu rõdul, aknal ja uksel, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 7.  Vastutus

 (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 20 000 krooni.

§ 8.  Albu Vallavolikogu 15. augusti 1996.a. määrusega nr 12 kinnitatud "Heakorraeeskiri Albu vallas" kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Albu Vallavolikogu 15. augusti 1996.a. määrusega nr 12 kinnitatud “Heakorraeeskiri Albu vallas".

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2004.a.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees