Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2011, 4

Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 20.02.2003 nr 5
KO 2003, 29, 744

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.200301.05.2003

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib koerte ja kasside pidamist ja selleks esitatavaid nõudeid Albu valla haldusterritooriumil lähtudes loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, teistest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest, heast tavast ja käesolevast määrusest.

 (2) Määrus on kohustuslik kõikidele juriidilistest ja füüsilistest isikutest koera või kassi pidajatele.

§ 2.  Mõisted

 (1) Käesolevas määruses käsitletakse koerte ja kasside pidamist ning koerte ja kasside pidajat loomakaitseseaduse §-s 3 loomapidamise kohta ning hulkuvaid koeri ja kasse loomatauditõrje seaduse § 12 lõigetes 1 ja 2 hulkuvate loomade kohta esitatud tähenduses.

 (2) Loomakaitseseaduse § 3 lõike 1 kohaselt on loomapidaja isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga.

 (3) Loomakaitseseaduse § 5 lõike 1 kohaselt on hulkuv loom loomatauditõrje seaduse § 12 lõigete 1 ja 2 tähenduses:
 1) omanikuta koduloom, kelleks loetakse identifitseerimata kodulooma, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
 2) loomapidaja juurest lahti pääsenud koduloom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

2. peatükk KOERTE JA KASSIDE PIDAMINE 

§ 3.  Koerte ja kasside pidamise üldnõuded

 (1) Koeri ja kasse on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või kinnisel territooriumil. Tarastamine koera pidamisel ketis ei ole kohustuslik. Loomapidaja tähistab sissepääsu koerte pidamiseks mõeldud alale hoiatussildiga. Koerte ja kasside pidamiseks mõeldud ala peab oma asukoha, ruumi ja mikrokliima poolest vastama seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud veterinaarnõuetele ja loomapidamise tingimustele.

 (2) Loomapidaja on kohustatud identifitseerimise eesmärgil tagama oma koera registreerimise Albu Vallavalitsuses. Kasside registreerimine on vabatahtlik.

 (3) Loomapidaja peab tagama temale kuuluva looma vaktsineerimise vastavalt põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrusele nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri”.

 (4) Koera või kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ning teiste isikute rahu ja turvalisust. Loomapidaja tagab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ehitises ja territooriumil selle kaasomanike või õiguslikul alusel kasutajate ja eespool nimetatute külaliste ning ameti- ja tööülesandeid täitvate isikute ohutu sisse- ja väljapääsu ning ehitises ja territooriumil viibimise.

§ 4.  Koerte ja kasside identifitseerimine ja registreerimine

 (1) Loomapidaja on kohustatud tagama oma koerte identifitseerimise ja registreerimise Albu valla koerte ja kasside arvestuse andmekogus.
[ - jõust. 01.05.2003]

 (2)
[Kehtetu - jõust. 01.05.2003]

 (21) Koera registreerimisel esitab koera omanik järgmised andmed:
[ - jõust. 01.05.2003]
 1) omaniku ees- ja perekonnanime ja kontaktandmed;
 2) koera nime ja asukoha;
 3) ja muud käesoleva määruse lisas nõutud andmed.

 (22) Koera registreerimisel väljastatakse koera omanikule registreerimistunnistus.
[ - jõust. 01.05.2003]

 (23) Koera registreerimise tunnuseks on registreerimisnumber kaelarihmal.
[ - jõust. 01.05.2003]

 (24) Omanik peab koera registreerima 10 päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai kolmekuuseks.
[ - jõust. 01.05.2003]

 (25) Soetatud täiskasvanud koer tuleb registreerida 10 päeva jooksul arvates soetamise päevast.
[ - jõust. 01.05.2003]

 (3) Uue koera soetamisel tuleb ta registreerida ühe kuu jooksul ja noor koer hiljemalt kolme kuu vanuseks saamisel.

 (4) Koera surmast, kaotsiminekust või võõrandamisest tuleb koera registreerinud asutust teavitada kümne päeva jooksul.

§ 5.  Koerte ja kasside vaktsineerimine

 (1) Marutaudi vastu on kõikide koerte ja kasside regulaarne vaktsineerimine veterinaarjärelevalve ametniku, volitatud veterinaararsti või tegevusluba omava veterinaararsti poolt kohustuslik.

 (2) Esimest korda tuleb koeri ja kasse vaktsineerida 3–4 kuu vanuselt. Edaspidi vaktsineeritakse loomi üks kord aastas, soovitavalt iga 12 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest.

 (3) Marutaudi vastu vaktsineerimata koer või kass, kes on hammustanud inimest või teist looma, tuleb loomapidajal viivitamatult isoleerida. Looma tervisliku seisundi kindlakstegemiseks tuleb kohale kutsuda tegevusluba omav veterinaararst või Albu valla volitatud veterinaararst.

 (4) Looma haigestumisel marutaudi rakendatakse põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruses nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” kehtestatud tõrjemeetmeid.

§ 6.  Koera ja kassiga avalikus kohas viibimine

 (1) Üldkasutatava hoone ruumidesse (kauplus, kool, lasteaed, toitlustusasutus, rahvamaja, raamatukogu jms) ja piiratud või tähistatud territooriumile ei tohi koera või kassi viia ilma ruumi või territooriumi valdaja loata.

 (2) Avalikus kohas, avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis oleval maal ja piiramata või tähistamata eramaal tuleb koera pidada rihma otsas ja vajadusel suukorviga.

 (3) Rihmata võib koera avalikus kohas hoida ainult teenistusülesannete täitmiseks vastavate ametkondade (politsei, piirivalve, kaitsepolitsei jne) poolt ning dresseerimiseks õppe-dresseerimisplatsidel.

 (4) Jahikoertega liikumist reguleerib jahiseadus.

 (5) Ühistranspordis peab koer olema lõastatud ja suukorviga, v.a pimeda juhtkoer ning kassid ja sülekoerad peavad olema korvis või kastis.

 (6) Koera või kassi reostus kuulub viivitamatult koristamisele.

§ 7.  Koerte ja kasside pidaja õigused ja kohustused

 (1) Loomapidajal on õigus pidada koeri ja kasse elamutes, suvilates ja nende õuedes.

 (2) Loomapidaja:
 1) tähistab sissepääsu temale kuuluvale või tema valduses olevale koerte pidamiseks mõeldud alale hoiatussildiga;
 2) tagab kaelarihma ja selle küljes oleva registreerimisnumbri olemasolu;
 3) korraldab looma vaktsineerimise;
 4) võimaldab koera ja kassi terviseks ja heaoluks vajalikud tingimused;
 5) väldib koera ja kassi tahtlikku vigastamist, abitusse seisundisse jätmist, näljutamist, piinamist, hülgamist või muul viisil kannatuste tekitamist;
 6) viib haiged ja haiguskahtlased loomad veterinaarteenistusse uurimiseks ja raviprofülaktikaks;
 7) teavitab looma teadmata põhjusel haigestumisest või metslooma rünnakust volitatud veterinaararsti;
 8) tagab inimeste ja asjade ohutuse;
 9) tagab, et loom ei pääseks laste mänguväljakutele, avalikesse supelrandadesse, spordiväljakutele, kalmistutele, kauplustesse, toitlustusasutustesse ja mitmekorruseliste elamute trepikodadesse;
 10) koristab koera või kassi reostuse üldkasutatavate hoonete ruumidest, selle koridoridest, trepikodadest, õuedest, kõnniteedelt, haljasaladelt, liivakastidest jm;
 11) hüvitab loomapidamisnõuete rikkumisega tekitatud kahju.

§ 8.  Hulkuvate loomade püüdmine, pidamine ja hukkamine

 (1) Omanikuta või loomapidaja juurest lahti pääsenud koerad ja kassid, keda loetakse hulkuvateks loomadeks, kuuluvad Albu Vallavalitsuse poolt:
 1) kinnipüüdmisele, kui loomapidaja ei täida loomatauditõrje seadusest tulenevat kohustust selline koduloom ise kinni püüda;
 2) varjupaika paigutamisele.

 (2) Kui loomapidaja juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas Albu Vallavalitsus, kannab koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.

 (3) Kui ei ole võimalik looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida ning looma ei ole võimalik üle kahe nädala varjupaigas pidada või kui hukkamise näeb ette loomakaitseseadus, tuleb loom hukata. Albu Vallavalitsus korraldab hukkamise loomakaitseseaduse kohaselt.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 9.  Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

 (1) Käesoleva määruse rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

 (2) Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse – karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

§ 10.  Menetlus

 (1) Käesoleva määruse rikkumisel kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

 (2) Käesoleva määruse rikkumise kohtuväline menetleja on:
 1) Albu Vallavalitsus;
 2) Politseiprefektuur.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.  Albu Vallavolikogu 15. augusti 1996. a määrusega nr 13 kinnitatud „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Albu vallas” kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Albu Vallavolikogu 15. augusti 1996. a määrusega nr 13 kinnitatud „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Albu vallas”.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. märtsil 2003.a., välja arvatud paragrahvi 4 lõige 23 ja paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2, mis jõustuvad 1. juulil 2005.a.
[ - jõust. 01.05.2003]

Lisa Koera või kassi registreerimise avaldus
[ - jõust. 01.05.2003]