KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Albu valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Albu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2011, 7

Albu valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 26.07.2010 nr 4
jõustumine 01.08.2010

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 alusel

§ 1.  Üldsätted

 (1) Albu valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Albu valla territooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on HOS § 5 lg 3 ning § 34 lg 9 ülesannete täitmise ning seeläbi elanikkonna kaitse korraldamine Albu vallas.

 (2) Komisjoni moodustab ning koosseisu kinnitab vallavalitsus.

 (3) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Albu valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (4) Komisjoni teenindab vallavalitsus.

§ 2.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni esimees on vallavanem ja aseesimees abivallavanem.

 (2) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.

 (3) Kui komisjoni esimehel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda komisjoni aseesimees või komisjoni esimehe poolt määratud isik.

 (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik hädaolukorra ajal mingil põhjusel ajutiselt komisjoni töös osaleda, siis asendab teda komisjoni esimehe poolt määratud isik.

 (5) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt nende andmete muutustest komisjoni esimehele.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
 1) jälgib ja analüüsib kriisireguleerimise süsteemi, sealhulgas hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ning hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 6 sätestatud ülesannete ja pädevuste toimimist Albu vallas;
 2) analüüsib hädaolukordade tekkimise tõenäosust ja teeb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, regionaalsele kriisikomisjonile ning pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta Albu vallas;
 3) vaatab läbi Albu valda puudutava hädaolukorra riskianalüüsi osa;
 4) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel ja teabevahetuse korraldamisel ning täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
 5) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;
 6) otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise ja kinnitab õppuse aja, korraldaja ning hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega;
 7) teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;
 8) täidab muid seadusest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.  Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
 1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes valla asutustelt ning elutähtsa teenuse osutajatelt vajalikku informatsiooni teenuse kohta ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
 2) teha volikogule ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks vajalike ressursside kasutamiseks;
 3) teha volikogule ettepanekuid riskianalüüsi tulemuste arvestamiseks Albu valla arengukavas;
 4) anda hinnanguid ja teha ettepanekuid Albu valla kriisireguleerimise valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõudesse;
 5) teha volikogule ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 6) moodustada töögruppe komisjoni eesmärkide täitmiseks;
 7) teha maavanemale ettepanekuid hädaolukordadeks valmisoleku ja kriisireguleerimise paremaks korraldamiseks;
 8) saada pädevatelt riigiasutustelt kriisireguleerimisalast nõustamist ja koolitusi;
 9) teha koostööd pädevate riigiasutuste, teiste omavalitsustega ja valla ettevõtjatega.

§ 5.  Komisjoni töökorraldus

 (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees.

 (2) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

 (3) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (4) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

 (5) Komisjoni liikmetel on õigus teha komisjoni esimehele ettepanek komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

 (6) Komisjoni liikmel on õigus teha ettepanek komisjoni istungile ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute kutsumiseks.

 (7) Ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute osalemise komisjoni istungil otsustab komisjoni esimees.

 (8) Komisjoni istungid ja otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (9) Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused maavanemale ja Päästekeskuse kriisireguleerimisbüroole 10 päeva jooksul peale istungi toimumist elektroonselt.

 (10) Komisjoni otsused ja protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

§ 6.  Põhimääruse muutmise kord, vaidlustamine ja jõustumine

 (1) Põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

 (2) Määrus jõustub 1. augustil 2010. a.

Kalju Kertsmik
Vallavanem

Ahti Randmere
Vallasekretär