HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Saku Muusikakooli vastuvõtmise, lõpetamise, muusikakoolist väljaarvamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2012, 1

Saku Muusikakooli vastuvõtmise, lõpetamise, muusikakoolist väljaarvamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused

Vastu võetud 04.12.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 9 lõike 5, § 13 lõike 1 ja Saku Vallavolikogu 15. novembri 2012 määruse nr 16 "Saku Muusikakooli põhimäärus” § 2 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Saku Muusikakooli (edaspidi muusikakool) õppurite vastuvõtu, õpperühmade moodustamise, muusikakooli lõpetamise, muusikakoolist lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord.

  (2) Arvestust õppurite vastuvõtmise ja väljaarvamise üle peab muusikakooli direktor.

§ 2.   Muusikakooli vastuvõtmine

  (1) Muusikakooli vastuvõtmiseks esitab täiskasvanud õppur või alaealise õppuri seaduslik esindaja vormikohase avalduse.

  (2) Muusikakooli vastuvõtul eelistatakse rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks olevat kuni 18-aastast põhiõppe õppurit rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks olevale täisealisele põhiõppe õppurile.

  (3) Kui pärast vastuvõtukatsete toimumist on muusikakoolis vabu kohti, eelistatakse vastuvõtul rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks olevat täisealist pilliõppe individuaalõppes õppida soovivat õppurit teise omavalitsusüksuse elanikuks olevale kuni 18 aastasele põhiõppe õppurile.

  (4) Otsuse õppuri muusikakooli ettevalmistusklassi ja 1. klassi vastuvõtmiseks teeb direktori käskkirjaga moodustatud vastuvõtukomisjon.

  (5) Muusikakooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse vabade kohtade olemasolul õppur, kes mõnes teises muusikakoolis on riikliku õppekava alusel läbinud eelnevad klassid. Selleks peab õppuri seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama eelmise muusikakooli klassitunnistuse ja õppuri individuaalplaani koopia.

  (6) Lisa-aasta õppesse võetakse rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikuks olev kuni 18-aastane õppur.

  (7) Õppuri vastuvõtt muusikakooli vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 3.   Vastuvõtukatsed

  (1) Ettevalmistusklassi ja 1. klassi võetakse õppur vastu vastuvõtukatsete alusel.

  (2) Muusikakool teatab vastuvõtukatsete aja ja tingimused muusikakooli kodulehel ning kohalikus ajalehes vähemalt üks kuu enne katsete toimumist.

  (3) Vastuvõtukatsetel hinnatakse õppuri kandidaati neljal alal:
  1) laulmine;
  2) rütmikatse;
  3) helide järelelaulmine (tabamine);
  4) mälukatse.

§ 4.   Õpperühmade moodustamine ja õppekorraldus

  (1) Muusikaloo, solfedžo ja muude muusikateoreetiliste ainete õpetamiseks moodustatakse õpperühmad. Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa, lähtudes võimalusel õppurite vanusest ja tasemest. Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole rohkem kui 10 õppurit.

  (2) Õppurite koosmängu arendamiseks moodustatakse ansamblid või orkestrid, mille suuruse ja koosseisu kinnitab erialaõpetaja ettepanekul direktor.

  (3) Õppuri klassist klassi üleviimine, klassi kordama jätmine, õppuri nimekirjast kustutamine (välja arvatud lapsevanema või täiskasvanud õppuri avalduse alusel) toimub vastavalt muusikakooli õppenõukogu otsusele.

  (4) Üldõppesse suunatakse õppur õppenõukogu otsusel.

  (5) Täiskasvanud õppuri pilliõpe toimub vastavalt õpitava pilli ainekavale (ilma solfedžo ja muusikaloota) tunniplaani alusel.

§ 5.   Muusikakooli lõpetamine

  (1) Muusikakooli põhi- või üldõppe lõpetamiseks peab õppur sooritama lõpueksamid.

  (2) Õppuri lõpueksamitele lubamine ja muusikakooli lõpetamine toimub vastavalt õppenõukogu otsusele.

  (3) Muusikakooli lõpetamist tõendab muusikakooli lõputunnistus, milles kajastatakse muusikakoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos hinnetega.

§ 6.   Muusikakoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse õppurite nimekirjast välja muusikakooli lõpetamisel, muusikakooli algatusel või õppuri (täiskasvanu) või tema seadusliku esindaja avalduse alusel.

  (2) Muusikakool on kohustatud andma muusikakoolist lahkuvale õppurile tema soovil kaasa:
  1) koopia tema individuaalplaanist;
  2) klassitunnistuse, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud poolaasta hinded.

  (3) Õppuri võib muusikakooli algatusel muusikakoolist välja arvata:
  1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu;
  2) tervislikel põhjustel;
  3) muusikakooli põhimääruse rikkumisel;
  4) muusikakooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramisel;
  5) mõjuva põhjuseta õppetööst puudumisel kahe kuu vältel;
  6) õppetasu tasumata jätmisel kolme kuu vältel.

  (4) Muusikakooli algatusel õppuri muusikakoolist väljaarvamine toimub vastavalt õppenõukogu otsusele, mis vormistatakse direktori käskkirjaga.

  (5) Käskkirjast informeeritakse õppurit või tema seaduslikku esindajat kirjalikult.

  (6) Muusikakoolist väljaarvamisel tuleb tasuda õppetasu ka muusikakoolist lahkumise kuu eest.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saku Vallavalitsuse 24. märtsi 2009. a määrus nr 3 „Saku Muusikakooli õppurite vastuvõtmise, väljaarvamise, lõpetamise tingimused ja kord ning õpperühmade suuruse ja moodustamise alused“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kuno Rooba
Vallavanem

Ülo Lohk
Jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json