Teksti suurus:

Puude raieloa väljaandmise korra muutmine

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2012, 2

Puude raieloa väljaandmise korra muutmine

Vastu võetud 29.11.2012 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Loksa Linnavolikogu 09.09.2010 määrusesse nr 20 „Puude raieloa väljaandmise kord Loksa linnas” tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahv 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
 2) paragrahv 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Asendusistutuse korral täidab raieloa taotleja raieloal vastava vormi, millega kinnitab oma kohustust istutada mahavõetavate puude asemele asendusistutusele kuuluvad puud raieloa väljaandja poolt kindlaksmääratud tähtpäevaks ja kohas ning võimaldab pädeval ametiisikul teostada järelevalvet oma tegevuse õiguspärasuse üle puude raiel ja asendusistutusel.“

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json