HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2012, 18

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.02.2009 nr 9
jõustumine 01.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.12.201225.12.2012

Määrus kehtestatakse "Huvikooli seadus" § 13 lg 1 ja Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 20 "Volituste delegeerimine" § 3 alusel.
[ - jõust. 25.12.2012]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab Võru linna munitsipaalhuvikoolidesse (edaspidi huvikoolid) vastuvõtmise, väljaarvamise ning lõpetamise tingimused ja korra.

  (2) Huvikooli vastuvõtmine, väljaarvamine ja lõpetamine vormistatakse huvikooli direktori (edaspidi direktor) käskkirjaga.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud käskkirjade ärakirjad edastatakse ühe nädala jooksul Võru Linnavalitsusele.

§ 2.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Huvikoolidesse võetakse vastu lapsi ja noori, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Võru linn.

  (2) Pärast Võru linna laste vastuvõttu võib võtta vabade kohtade olemasolul huvikoolidesse vastu lapsi teistest omavalitsusest.

  (3) Huvikooli vastuvõtuks võib korraldada vastuvõtukatsed, milliste sooritamise tingimused ja korra kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastatult huvikooli õppenõukoguga ning need avalikustatakse kooli veebilehel.

  (4) Huvikooli astumiseks esitab sisseastuja seaduslik esindaja (edaspidi vanem) taotluse. Taotluse vormi kinnitab direktor oma käskkirjaga.

  (5) Eesti rahvastikuregistri andmetel teistes omavalitsuses aadressi omavate laste huvikooli astumise aluseks on lisaks vanema taotlusele kas leping või garantiikiri kohalikust omavalitsusest, millega omavalitsus kohustub katma õppuri õpilaskoha maksumuse vastavalt Võru Linnavalitsuse poolt esitatud arvetele.

  (6) Taotlused registreeritakse huvikoolis nende laekumise järjekorras.

  (7) Direktor komplekteerib ja kinnitab õpperühmad oma käskkirjaga hiljemalt 1. oktoobriks.

  (8) Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi huvikooli vastu kogu õppeaasta kestel.

§ 3.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppur arvatakse huvikoolist välja kooli lõpetamisel.

  (2) Direktor võib õppuri huvikoolist välja arvata enne kooli lõpetamist järgmistel juhtudel:
  1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) õppur on õppeperioodil põhjuseta puudunud järjest rohkem kui 1 kuu;
  3) õppetasu on tasumata rohkem kui 2 kuud järjest;
  4) rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elukoha aadressi mitteomavate laste registrijärgne kohalik omavalitus ei ole 2 kuu jooksul tasunud Võru Linnavalitsuse poolt esitatud arvet.

  (3) Õppuri huvikoolist väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 2 punktide 2-4 alusel teatab direktor vanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest alates.

  (4) Huvikoolist väljaarvamisel tasutakse õppetasu ja õpilaskoha maksumus ka selle kuu eest, millal õppur välja arvati.

  (5) Tasumata jäänud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

§ 4.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast asjakohase huviala õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

  (3) Kooli lõpudokumendi vormi kinnitab direktor oma allkirjaga.

§ 5.   Määruse rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 01.03.2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json