Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Puude raieloa väljaandmise kord Loksa linnas

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2012, 28

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puude raieloa väljaandmise kord Loksa linnas

Vastu võetud 09.09.2010 nr 20
RT IV, 30.08.2012, 22
jõustumine 12.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.11.2012RT IV, 12.12.2012, 215.12.2012

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel, arvestades kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 sätestatut.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Puude raieloa väljaandmise kord Loksa linnas (edaspidi: kord) määrab kindlaks Loksa linna (edaspidi: linn) põlishaljastuse, sh puude grupid, puiesteed, üksikpuud ja teised haljastuselemendid (edaspidi: puud) raieks loa taotlemise ja loa väljaandmise tingimused.

  (2) Kord ei reguleeri metsa raiet metsaseaduse tähenduses.

  (3) Kord on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes soovivad linna haldusterritooriumil puid raiuda.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
  2) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) puu raiumine - puu likvideerimine juurekaelalt; puu tavapärase võra vähendamine rohkem kui 25 % võrra; puu mõõtmete vähendamine selliselt, et puu kõrgus jääb madalamaks kui 6 m ning puu võra laius jääb väiksemaks kui 2 m;
  4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
  5) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav puu või puud.

2. peatükk Raieloa taotlemine 

§ 3.   Raieloa taotleja

  Raieluba võivad taotleda järgmised isikud:
  1) puu kasvukoha kinnistu(te) omanik(ud) või omaniku(e) esindaja lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab raieloa taotluse maad haldav isik või asutus, heakorratöid tegev isik või asutus, asjast huvitatud isik või asutus.

§ 4.   Raieloa taotlus

  (1) Puu raiumiseks esitatakse raieloa taotlus (lisa 1), mis peab sisaldama:
  1) taotleja andmeid (nimi, isiku- või registrikood, aadress, kontakttelefoni number, e-posti aadress jms);
  2) puu asukoha kirjeldust (aadress, kinnistu number, katastritunnus);
  3) põhjendust puu raiumiseks (kuivanud, kahjustatud, haige, murdumisohtlik, liiklust takistav, hoone vundamendi konstruktsioone kahjustav, rajatisele või hoonele ohtlik puu jne);
  4) kinnitust selle kohta, et puu raiumisel jälgitakse ohutusnõudeid ning heakorrastatakse puude raiumise käigus risustatud avalikult kasutatav maa-ala.

  (2) Taotlusele tuleb lisada:
  1) katastriüksuse plaan, millele on kantud raiutava(te) puu(de) asukoht;
  2) esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
  3) kõigi kaasomanike nõusolek, kui raieõigust soovitakse kaasomandisse kuuluval kinnistul;
  4) koopia korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokollist või juhatuse otsusest, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
  5) kooskõlastus rajatiste valdajate või haldajatega (elektri- ja sideliinid, tänavavalgustus jms);
  6) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt;
  7) Muinsuskaitseameti luba, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  8) maakonna keskkonnateenistuse nõusolek, kui raiutav puu asub veekaitsevööndis, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teostada maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks.

  (3) Raieluba ei ole vaja taotleda juhul, kui:
  1) tegemist on alla 8 sentimeetri rinnasdiameetriga puu, põõsa ja viljapuudega v.a avalikel haljasaladel kasvavad viljapuud;
  2) puult eemaldatakse kuivanud oksi;
  3) ehitusloa saanud ehitusprojektis on märgitud raiutav puu.

  (4) Erandkorras võib puid langetada loata, kui loa taotlemise ajal tekkis pöördumatu oht inimes(t)e elule, tervisele või varale (avariiohtlik olukord). Nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest teavitatakse Loksa Linnavalitsust (edaspidi: linnavalitsus) kirjalikult esimesel võimalusel, kuid hiljemalt teole järgneval esimesel tööpäeval.

3. peatükk Raieloa väljaandmine, asendusistutus 

§ 5.   Raieloa taotluse läbivaatamine

  Raieloa taotluse läbivaatamise korraldab elamu- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea, pannes vastava ülesande linnavalitsuse ametnikule, kes:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raiumise otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) võib menetlusse kaasata eksperte;
  4) teeb ettepaneku linnavalitsusele puu raiumiseks loa andmise, sellest keeldumise ja asendusistutuse kohta;
  5) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses.

§ 6.   Raieloa väljaandmine

  (1) Raieloa väljaandmise või sellest keeldumise otsustab linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase avalduse esitamisest.

  (2) Raieluba (lisa 2) kehtib ühe kalendriaasta jooksul alates selle väljastamise päevast.

§ 7.   Raieloa väljaandmisest keeldumine

  (1) Raieloa väljaandmisest võib keelduda, väljaantud loa peatada või kehtetuks tunnistada, kui:
  1) taotleja ei ole esitanud § 4 lõikes 2 nimetatud dokumente;
  2) taotlejaks on isik, kellel puudub õigus taotlust esitada;
  3) taotleja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente või selgitusi;
  4) taotleja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks;
  5) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  6) raiuda soovitav puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust jne);
  7) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  8) puu on riikliku looduskaitse all;
  9) on lindude pesitsemise aeg, s.t 15. aprill - 1. september;
  10) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga;
  11) taotleja on jätnud täitmata varasema määratud asendusistutuse kohustuse;
  12) see tuleneb seadustest.

  (2) Raieloa väljaandja võib keelduda puu raiumiseks loa andmisest, kui kinnistu osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni.

  (3) Raieloa väljaandja edastab raieloa väljaandmisest keeldumise, loa peatamise või kehtetuks tunnistamise korralduse raieloa taotluses märgitud e-posti aadressil, selle puudumisel tähtkirjaga kontaktaadressil.

§ 8.   Nõuded raietöödele

  (1) Puude raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel.

  (2) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma teistele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke ning vältima kahju tekitamist kolmandate isikute elule, tervisele ja varale.

  (3) Avalikus kohas olev raiekoht peab olema ümbritsetud ohupiirdega ja tähistatud liikluskorraldusvahenditega ning ala tuleb koristada ja heakorrastada 48 tunni jooksul arvates raie läbiviimisest.

  (4) Tööde teostamisel tuleb kinni pidada Loksa linna avaliku korra eeskirja ja Loksa linna heakorra eeskirja nõuetest.

  (5) Hooldusraiel tuleb tagada puu elujõulisus.

  (6) Munitsipaalmaalt ja riigi omandis olevalt reformimata maalt raiutud puude kasutamise korra kehtestab linnavalitsus.

§ 9.   Haljastuse taastamine

  (1) Raieloa väljaandjal on õigus nõuda raiutavate puude asendusistutust.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 12.12.2012, 2 - jõust. 15.12.2012]

  (3) Asendusistutuse korral täidab raieloa taotleja raieloal vastava vormi, millega kinnitab oma kohustust istutada mahavõetavate puude asemele asendusistutusele kuuluvad puud raieloa väljaandja poolt kindlaksmääratud tähtpäevaks ja kohas ning võimaldab pädeval ametiisikul teostada järelevalvet oma tegevuse õiguspärasuse üle puude raiel ja asendusistutusel.
[RT IV, 12.12.2012, 2 - jõust. 15.12.2012]

  (4) Asendusistutuse kohustuse saaja tagab kõigile raieloas nõutud asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

  (5) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest raieloa väljaandja poolt, on linnavalitsusel õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist samasse kohta.

4. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade üle korraldab elamu- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea, pannes vastava ülesande linnavalitsuse ametnikule.

  (2) Puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduse § 73 ja Loksa linna heakorra eeskirja alusel.

  (3) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada raieloa taotlusevorm vastavalt lisale 1.

  (2) Kinnitada raieloa vorm vastavalt lisale 2.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) Määrus jõustub 12. septembril 2010. a.

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba

/otsingu_soovitused.json