Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse andmine Saue vallas

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.01.2016, 54

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse andmine Saue vallas

Vastu võetud 29.11.2012 nr 24
RT IV, 12.12.2012, 30
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2015RT IV, 05.01.2016, 4108.01.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 37 ja lõike 2 ning “Maamaksuseaduse” § 5 lõigete 1 ja 2 ning § 11 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäär ning maamaksuvabastuse andmine Saue vallas.

§ 2.  Maamaksumäär

  Kehtestada Saue vallas maamaksumäär diferentseeritult katastriüksuste sihtotstarvete liikide järgi alljärgnevalt:
 1) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks on 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
 2) ärimaa maamaksumääraks on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
 3) punktides 1 ja 2 nimetamata maa maksumääraks on 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
[RT IV, 05.01.2016, 41 - jõust. 08.01.2016]

§ 3.  Maksuvabastused

  Maamaksust vabastusele on õigus represseeritul ja represseerituga võrdsustatud isikul okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

§ 4.  Maksuvabastuse taotlemine

 (1) Maksuvabastuse saamiseks esitab taotleja Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoht;
 2) represseeritu tunnistuse number;
 3) maksustatava katastriüksuse aadress ja pindala;
 4) maakasutusõiguse ulatus.

 (2) Maksuvabastuse taotlus peab olema esitatud vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 15. jaanuariks. Maksuvabastuse taotlust ei ole vaja uuesti esitada, kui eelmises taotluses esitatud andmetes ei ole muudatusi.

§ 5.  Maksuvabastuse andmine

  Maksuvabastuse andmise otsustab vallavalitsus, kinnitades oma korraldusega hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks maamaksuvabastuse saajate nimekirja jooksva aasta kohta.

§ 6.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Isikud, kes on esitanud maksuvabastuse taotluse enne käesoleva määruse jõustumist, ei pea uut taotlust esitama, kui nende poolt esitatud andmetes ei ole muudatusi.

 (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.