HaridusKool

Teksti suurus:

Loksa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2016, 11

Loksa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Vastu võetud 29.01.2009 nr 1
jõustumine 02.02.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.201104.04.2011
29.11.2012RT IV, 12.12.2012, 315.12.2012
17.11.2016RT IV, 23.11.2016, 226.11.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lg 1 alusel."
[RT IV, 23.11.2016, 2 - jõust. 26.11.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Loksa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu korra eelnõu valmistab ette kooli direktor.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 – jõust. 4.04.2011)

 (2) Vastuvõtu korra eelnõu ning muudatused selles arutatakse läbi ja kiidetakse heaks kooli õppenõukogus.

 (3) Heakskiidetud vastuvõtu korra esitab direktor kooli hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja heakskiitmiseks.

 (4) [Kehtetu - jõust. 04.04.2011]

 (5) Kooli vastuvõtu korras ei kehtestata muudatusi 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 – jõust. 4.04.2011)

 (6) Kooli vastuvõtu kord avalikustatakse kooli kodulehel.
[RT IV, 23.11.2016, 2 - jõust. 26.11.2016]

§ 2.  Kooli vastuvõtmine

 (1) Vastuvõtmist 1.–3. kooliastmele võib taotleda iga isik (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja), kelle puhul seadusega pole sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

 (2) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik, kelle põhikooli lõputunnistus vastab käesoleva paragrahvi lõikes 11 esitatud nõuetele.

 (3) Isiku vastuvõtmise kooli otsustab direktor käskkirjaliselt vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

 (4) Loksa Gümnaasiumi võetakse vastu lapsed, kelle elukohajärgseks kooliks on Loksa Gümnaasium, vabade kohtade olemasolul ka teistes piirkondades elavad lapsed.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 – jõust. 4.04.2011)

 (5) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) kirjaliku vastuvõtmistaotluse (täidetakse kohapeal), millele lisab:
 1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (passi või ID-kaardi, selle puudumisel sünnitunnistuse) või ametlikult kinnitatud ärakirja;
 2) perearsti poolt väljastatud sisseastuja tervisekaardi;
 3) kui sisseastuja ei ole Eesti kodanik, siis elamisloa, millest tehakse kooli kantseleis koopia;
 4) 10.–12. klassi vastuvõtmiseks sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 5) õpilase ühest koolist teise üleminekul esitab sisseastuja täiendavalt järgnevad dokumendid või nende ametlikult kinnitatud ärakirjad:
5.1 ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
5.2 direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
5.3 kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;
 6) õpilaspileti (1.-12. klass) ja õpinguraamatu (10.-12. klass) foto;
 7) kui sisseastuja on tulnud välisriigi õppeasutusest, tuleb käesoleva lõike punktis 5 nimetatud dokumentide asemel taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

 (6) Loksa Gümnaasiumi 1.-9. klassi võetakse vastu kõik Loksa linna ja Kuusalu valla koolikohustuslikud isikud, kes on esitanud taotluse.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 – jõust. 4.04.2011)

 (7) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli 1.-9. klassi vastu ka teiste piirkondade koolikohustuslikke isikuid vastavalt kooli vastuvõtu korrale.

 (8) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist.

 (9) Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

 (10) Kooli õppenõukogu otsustab ja määrab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, millises klassis jätkab õpilane õpinguid:
 1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul;
 2) isiku puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument;
 3) isiku puhul, kes eelmises kooli õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi, mis ei ole põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava;
 4) isiku puhul, kes eelmises koolis õppis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja õppetundide arvule;
 5) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestab kooli õppenõukogu Euroopa koolide põhikirja konventsiooni. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt haridus – ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 – jõust. 4.04.2011)

 (11) Loksa Gümnaasiumi 10. klassi võetakse vastu põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel vähemalt rahuldavalt põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isikud ning kelle käitumise hinne oli vähemalt “rahuldav”.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 – jõust. 4.04.2011)

 (12) Kooli 11.–12. klassi võetakse isik vastu vabade kohtade olemasolul klassitunnistuse või õpinguraamatu alusel. Iga taotluse vaatab läbi õppenõukogu ja teavitab oma otsusest direktorit .

§ 3.  1. klassi vastuvõtmise kord

 (1) Loksa Gümnaasiumi võetakse vastu lapsed, kelle elukohajärgseks kooliks on Loksa Gümnaasium, vabade kohtade olemasolul ka teistes piirkondades elavad lapsed.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 – jõust. 4.04.2011)

 (2) Loksa Gümnaasiumi 1. klassi astuvatele õpilastele ja nende vanematele korraldatakse koolieelse aasta aprillis vestlused, mille toimumisest teavitatakse avalikkust kooli kodulehel ja kohalikus ajalehes.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 – jõust. 4.04.2011)

 (3) Vestlusele registreerimine toimub kooli kantseleis (tel 622 14 21 või meilitsi kool@loksa.edu.ee ).

 (4) Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.

 (5) Õpetajal on õigus soovitada lapsevanemal taotleda nõustamiskomisjonilt koolikohustuse edasilükkamist, kui laps ei ole kooliküps.

 (6) 1. klassi astuja peaks oskama eesti keelt tasemel, mis võimaldaks tal õppida eestikeelse õppekava järgi.

 (7) Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:
 1) lapsevanema või seadusliku esindaja avaldus direktori nimele (täidetakse kohapeal);
[RT IV, 23.11.2016, 2 - jõust. 26.11.2016]
 2) koopia sisseastuja isikut tõendavast dokumendist (sünnitunnistus või pass);
 3) perearsti poolt väljastatud sisseastuja tervisekaart;
 4) 1 foto õpilaspiletile.

§ 4.  2.-9. klassi vastuvõtmise kord

 (1) Loksa Gümnaasiumi 2.-9. klassi võetakse vastu lapsed, kelle elukohajärgseks kooliks on Loksa Gümnaasium, vabade kohtade olemasolul ka teistes piirkondades elavad õpilased.
[RT IV, 12.12.2012, 3 - jõust. 15.12.2012]

 (2) Kooli astumiseks vajalikud dokumendid:
 1) lapsevanema või seadusliku esindaja avaldus direktori nimele (täidetakse kohapeal);
 2) õpilase tervisekaart (eelmisest koolist);
 3) väljavõte õpilasraamatust (eelmisest koolist).

§ 5.  10. klassi vastuvõtmise kord

 (1) Vastuvõtmise aluseks on sisseastuja põhikooli lõputunnistus, millel kõik aasta- ja eksamihinded on vähemalt “rahuldavad” ja käitumishinne vähemalt “rahuldav”.

 (2) Loksa Gümnaasiumis õppivatele 9. klassi õpilastele, kes kandideerivad 10. klassi, korraldatakse jooksva õppeaasta jaanuaris vestlus.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 – jõust. 4.04.2011)

 (3) Mujalt koolidest Loksa Gümnaasiumi 10. klassi kandideerivatele õpilastele korraldatakse vestlus uue kooliaasta eelsel nädalal 25.-30. augustil.
(Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 – jõust. 4.04.2011)

 (4) 10. klassi astujate dokumentide vastuvõtt kooli kantseleis on 25.-30. juunini. Täiendav vastuvõtt 21.-25. augustini.

 (5) 10. klassi astumiseks vajalikud dokumendid.
 1) sisseastuja avaldus direktori nimele (täidetakse kohapeal);
 2) 2 fotot (õpilaspiletile ja õpinguraamatusse);
 3) tervisekaart (mujalt tulnud õpilastel);
 4) põhikooli lõputunnistus.
[RT IV, 23.11.2016, 2 - jõust. 26.11.2016]

§ 6.  Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamine

 (1) Kooli vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitatakse vastavalt kehtestatud tähtaegadele sisseastujat (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslikku esindajat) kooli kantseleis.

 (2) Kooli vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse koheselt otsuse teatavakssaamisel kooli sisseastujat (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslikku esindajat) vastuvõtuandmetes esitatud telefoni või e–posti vahendusel.

 (3) Vastuvõtuotsusega mittenõustumisel on sisseastujal (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslikul esindajal) õigus pöörduda otsuse vaidlustamiseks kirjaliku avaldusega kooli direktori või Loksa linna vastava ala spetsialisti poole otsuse uuesti läbivaatamiseks.

 (4) Kooli direktor või Loksa linna vastava ala spetsialist on kohustatud vastama avaldusele kirjaliku põhjendusega vastuvõtmise keeldumise otsuse kohta hiljemalt avalduse laekumisele järgneva viie tööpäeva jooksul.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 02. veebruar 2009.

Lisa Avalduse blankett
[Muudetud Loksa Linnavolikogu 31.03.2011 määrusega nr 14 - jõust. 04.04.2011]